На 27.09.2018 г. г-жа Мануела Радева присъства на Национална заключителна конференция по проект „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“ с бенефициент Секретариат на НССЕИВ чрез администрацията на Министерски съвет.

Основната цел на Системата е да се подпомогнат интеграционните политики чрез създаване на ефективна система за регулярно и системно информационно осигуряване, наблюдение, оценка и контрол на постиженията/неуспехите от провежданата Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-20​20 г. (НСРБИР) и други интервенции, насочени към подобряване на ситуацията на ромите в България.

Линк към Системата: https://nrcpsystem.government.bg