В изпълнение на чл. 8 от Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ( ЦОИДУЕМ) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа му, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г., съобщаваме, че ЦОИДУЕМ е в процес на разработване на нова Програма за дейността си за периода 2019 – 2021 година.
В тази връзка, с цел осигуряване активно участие на заинтересованите страни в процеса на формиране на политиките и приоритети за новия тригодишен период, информираме всички бенефициенти и заинтересовани страни: образователни институции, общини и техните партньори граждански организации, че в периода от дата на публикуване на настоящото съобщение до края на месец септември 2018 година имат възможността на електронната поща coiduem@abv.bg да изпращат свои предложения за приоритети, мерки и дейности за изпълнението им, които да бъдат заложени за изпълнение в Програмата за периода 2019 – 2021 година.

След изготвяне на проект на Програмата за дейността на ЦОИДУЕМ, същият ще бъде в процес на публично обсъждане преди утвърждаването от Министерския съвет на Република България.