ОБЯВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява Конкурсна процедура 33.17-2018

за набиране на проектни предложения по следните приоритети:

Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 537 500 лева
Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

Приоритет 3: Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 125 000 лева
Максимална стойност на един проект – 10 000 лева

Допустими кандидатстващи институции: общини; регионални управления на образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Краен срок за получаване на проектните предложения: 30.07.2018 г. до 13.00 ч.

Проектни предложения се подават чрез Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към ЦОИДУЕМ на адрес coiduem.bg

Въпроси и отговори по КП 33.17-2018

 

Документи:

Насоки за кандидатстване

Приложение 1 Декларация за допустимост на Кандидата КП 33.17-2018

Приложение 2 Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г.

Приложение 3 Декларация на Партньора КП 33.17-2018

Ръководство за работа на Кандидат-бенефициенти