Покана от ЦОИДУЕМ за участие в конкурс за външни оценители

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за оценители на проектни предложения по КП 33.8-2011 по проект, финансиран от Ромски образователен фонд, на тема:
„ПОДКРЕПА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ ПРОЦЕСА НА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

Обява за оценители 33.8.doc (67 KB)

Приложение 1 CV 33.8.doc (45.5 KB)

 1. Кратко описание на дейността:
  • оценка на проектни предложения, съгласно КП 33.8 – 2011 при спазване на Вътрешните правила за провеждане на конкурсна процедура за класиране на проекти (ВППКПКП) от ЦОИДУЕМ;
  • деклариране на независимост и конфиденциалност в процеса на оценка на проектните предложения;
  • докладване на председателя на оценителната комисия за нередности в процеса на оценяване.
 2. Основни изисквания за кандидатите:
  • да са физически лица;
  • висше образование – завършена образователна степен минимум бакалавър;
  • професионален опит: минимум 3 години в областта на образованието.
 3. Специфични изисквания за кандидатите:
  Кандидатите трябва да имат опит в:

  • участие в оценяване на програми и/или проекти в областта на образованието, интеркултурното образование и/или образователната интеграция;
  • познания и опит в проекти, програми или инициативи за интегриране на ученици от ромски произход в образователната система;
  • способност за анализиране, систематизиране и представяне на информация, данни и резултати;
  • познания и опит в сферата на административното и финансовото управление на проекти.

  Препоръчва се участието на специалисти и експерти с познания и опит в НПО сектора, работещи по проекти за образователна интеграция.

 4. Начин на провеждане на конкурса:
  Подборът на оценители ще се извърши от Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

  • проверка по документи за наличие на професионален опит и квалификация, съгласно изискванията в настоящата обява;
  • събеседване с допуснатите кандидати.
 5. Необходимите документи, за участие в конкурса:
  • автобиография – по образец (Приложение № 1)
  • копия на документи, доказващи опита и професионалната квалификация – (дипломи, удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);
  • копия на други документи, които участникът преценява, че са важни при оценката на кандидатурата му;
  • заявление за участие и списък на приложените документи в свободна форма.
 6. Подаване на документи:
  Документите могат да бъдат представени лично, изпратени на електронен адрес: coiduem@abv.bg или по пощата:
  гр. София 1797, бул. „Г.М. Димитров“ 52А
  Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/
  (Конкурс за външни оценители по процедура 33.8 – 2011)
  Документи получени след 17 ч. на 13.08.2011 г. няма да бъдат разглеждани.
 7. Сключване на договор:
  • за оценяването на проектни предложения по конкурсна процедура 33.8 – 2011 с одобрените кандидати за оценители ще бъде сключен граждански договор;
  • възнаграждението ще се определи в зависимост от обема на извършената работа, съгласно Вътрешните правила на ЦОИДУЕМ за начина на определяне на задълженията и размера на възнагражденията на служители от ЦОИДУЕМ и външни експерти за проверка на проектни предложения.

Оценяването на проектите ще се проведе през месец август 2011 г. Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на конкурса за външни оценители ще бъдат обявявани на електронната страница на ЦОИДУЕМ.