Във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.16-2017 и одобряването на Вашите проектни предложения за финансиране – е необходимо при подписване на Договора да представите следните документи:

1. Попълнен Договор /Приложение 4 към Обявата за кандидатстване по КП 33.16-2017/ – в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни, като не се попълва само номера на Договора и датата;

1.1. При попълване на чл. 4, ал. 1 от Договора – размерът на първия, втория транш и окончателното плащане да бъдат изчислени коректно и без закръглявания;

1.2. По чл. 2, ал. 3 от Договора да се посочи крайната дата на допустимост на разходите, съобразена с датата на подписване и заложената във Формуляра за кандидатстване продължителност на дейностите.

2. Финансова идентификация на банкова сметка /бюджетна/, издадена на името на Кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.

3. Декларация за настъпили промени, подписана и подпечатана от ръководителя на институцията /попълва се от всички Кандидатстващи институции, независимо дали има настъпили промени/.

4. Подписан и подпечатан нов бюджет, изпратен Ви по електронната поща /в 2 екземпляра на хартиен носител/.

5. Нов план-график на дейностите /т. 6.3. от Формуляра на кандидатстване/, съобразен с датата на подписване на Договора и заложената във Формуляра за кандидатстване продължителност на дейностите. Моля, не променяйте общата продължителност на проекта, продължителността на отделните дейности, а само преразпределете с 1 месец по-късно, поради подписването на Договора през месец октомври.

Моля, носете всички изискани документи и на електронен носител – за лесно разпечатване при необходимост от корекции.

Обучение за изпълнението на проектите ще се извърши в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София бул. „Г. М. Димитров“ № 52 А, ет. 1, както следва:

  • На 02.10.2017 г. от 10:30 до 12:00 часа за проектите по Приоритет 1
  • На 03.10.2017 г. от 10:30 до 12:00 часа за проектите по Приоритет 2

Подписването на договора става лично от ръководителя на Кандидатстващата институция или упълномощено от него лице, след приключване на обучението. Втори подпис полага счетоводителя на институцията.

При наличие на обективни обстоятелства, които правят невъзможно участието Ви на посочените дати за обучение и подписване на Договорите, следва предварително да уведомите ЦОИДУЕМ.

pismo_podpisvane_na_dogovori.pdf (82.84 KB)

4._Dogovor.doc (89.5 KB)

Deklaraciq.doc (37 KB)