Във връзка с допусната техническа грешка в т. 5. „Начин на кандидатстване“ от Обявата за „КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2017 Г.“, за вярно да се чете „Комплектът с документи (или заявление за участие с декларация за експертите – оценители от предходната КП) трябва да бъде получен в ЦОИДУЕМ в срок до 21.07.2017 г., в запечатан плик по един от следните начини:“