ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за оценители на проектни предложения по конкурсна процедура (КП) на ЦОИДУЕМ за 2017 г.

 

1. Кратко описание на дейността на оценителите:

Кандидатите ще вземат участие в оценка на проектни предложения по обявената конкурсна процедура КП 33.16-2017. В зависимост от броя на постъпилите проектни предложения ще бъдат определен броя на оценителите, които ще бъдат поканени да се включат в процеса на оценяване.

Оценителите проверяват проектното предложение поотделно и независимо един от друг, съгласно предварително зададени критерии. В случай, че има разлика в оценките повече от 25 т., се определя трети оценител, който да извърши нова, независима оценка на проекта. В този случай, средната стойност на двете най-близки оценки ще се използва за класиране на проектните предложения.

Оценяването на проектите ще се проведе през месец август 2017 г. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено.

За оценяването на проектни предложения по конкурсни процедури на ЦОИДУЕМ за 2017 г. с одобрените кандидати за оценители ще бъде сключен договор; възнаграждението ще се определи в зависимост от обема на извършената работа, съгласно Вътрешните правила на ЦОИДУЕМ за начина на определяне на задълженията и размера на възнагражденията на служители от ЦОИДУЕМ и външни експерти за проверка на проектни предложения.

2. Минимални основни изисквания към кандидатите за оценители:

 • да са пълнолетни физически лица;
 • да не са поставени под запрещение
 • да притежават минимална образователно-квалификационна степен – Бакалавър, професионално направление „Икономика“, „Право“, „Социални науки“, „Администрация и управление“, „Педагогика“, „Хуманитарни науки“;
 • да притежават опит: минимум 3 години в областта на образованието;
 • да притежават опит в работата с проекти и/или опит в оценяването на проекти;
 • да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всяка друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на България, и страните членки на Европейския съюз; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 20а от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
 • да не участват в подготовката на проектни предложения по настоящата конкурсна процедура КП 33.16-2017.

3. Специфични изисквания за кандидатите:

 • опит в оценяване на програми и/или проекти в областта на образованието, интеркултурното образование и/или образователната интеграция;
 • опит в изпълнение на проекти, програми или инициативи за интегриране  на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система;
 • опит в анализиране, систематизиране и представяне на информация, данни и резултати;
 • познаване на тригодишната програма на ЦОИДУЕМ, както и документите по настоящата КП 33.16-2017.

4. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление /по образец/;
 • Мотивационно писмо /в свободна форма/;
 • Декларация /по образец/;
 • Автобиография /Europass формат/;
 • Копие на документ/и за завършено висше образование;
 • Копие от документи, удостоверяващи опит /трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документи, удостоверяващ/и опит/;
 • Други документи, които кандидатът счита, че са от особена важност при оценката на кандидатурата му.

Посочените документи не се изискват за експерти, участвали и доказали своя опит  като оценители по предходната КП 33.15-2016 на Центъра. Желание за участие в настоящия конкурс, заявяват писмено – в свободна форма, като прилагат и Декларация (по образец).

5. Начин на кандидатстване

Комплектът с документи (или заявление за участие с декларация за експертите – оценители от предходната КП)  трябва да бъде получен в ЦОИДУЕМ в срок до 21.08.2017 г., в запечатан плик по един от следните начини:

Ø  по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка;

Ø  по куриер;

Ø  доставен на ръка в ЦОИДУЕМ лично или чрез пълномощник.

За документи изпратени по поща или куриер важи пощенско климо от 21.07.2017 г. включително.

На плика трябва да бъде отбелязана следната информация:

 • Адрес: гр. София 1797, бул. „Г.М.Димитров“ 52 А, ет. 1, стая 120, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
 • Име, адрес и телефон на кандидата;
 • Следното означение:

„ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.16-2017 НА ЦОИДУЕМ“

6. Ред и начин на провеждане на конкурса

Подборът на оценители ще се извърши от Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

 1. Проверка по документи за наличие на опит и квалификация, съгласно изискванията в настоящата обява (само за нови кандидати за оценители).

Комисията разглежда постъпилите в срок документи в рамките на 7 календарни дни, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания, посочени в настоящата обява.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на всички изисквания.

Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол, изготвят се списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от Председателя на комисията и всички кандидати се уведомяват писмено за резултатите. На допуснатите кандидати се посочва датата, часът и мястото за провеждане на събеседването (само за нови кандидати за оценители), а на недопуснатите – основанията за недопускането им.

 1. Събеседване с допуснатите кандидати (за нови кандидати за оценители).

Кандидатите се уведомяват за мястото и часа на събеседването.

Кандидатите ще бъдат оценявани по следните критерии за оценка:

 • Експертна компетентност, съгласно специфичните изисквания – до 20 т.
 • Познаване на тригодишната програма на ЦОИДУЕМ, както и документите по настоящата КП 33.16-2017 –  до 20 т.
 • Яснота и обоснованост на отговорите по казусна задача – до 30 т.

ІІІ.  Оценка на експерти, участвали като оценители по предходната КП 33.15-2016  взависимост от качеството на работата им като оценители. ( до 70 т.)

ІV. Класиране

В срок до 04.08.2017 г. кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от конкурса.

Заявление.doc (26.5 KB)

Декларация.doc (30.5 KB)