ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за оценители на проектни предложения по конкурсна процедура (КП) на ЦОИДУЕМ за 2016 г.

 

1. Кратко описание на дейността на оценителите:

Кандидатите ще вземат участие в оценка на проектни предложения по обявената конкурсна процедура КП 33.15-2016. В зависимост от броя на постъпилите проектни предложения ще бъдат определен броя на оценителите, които ще бъдат поканени да се включат в процеса на оценяване.

Оценителите проверяват проектното предложение поотделно и независимо един от друг, съгласно предварително зададени критерии. В случай, че има разлика в оценките повече от 25 т., се определя трети оценител, който да извърши нова, независима оценка на проекта. В този случай, средната стойност на двете най-близки оценки ще се използва за класиране на проектните предложения.

Оценяването на проектите ще се проведе през месец август/септември 2016 г. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено.

За оценяването на проектни предложения по конкурсни процедури на ЦОИДУЕМ за 2016 г. с одобрените кандидати за оценители ще бъде сключен договор; възнаграждението ще се определи в зависимост от обема на извършената работа, съгласно Вътрешните правила на ЦОИДУЕМ за начина на определяне на задълженията и размера на възнагражденията на служители от ЦОИДУЕМ и външни експерти за проверка на проектни предложения.

2. Минимални основни изисквания към кандидатите за оценители:

  • да са пълнолетни физически лица;
  • да не са поставени под запрещение
  • да притежават минимална образователно-квалификационна степен – Бакалавър, професионално направление „Икономика“, „Право“, „Социални науки“, „Администрация и управление“, „Педагогика“, „Хуманитарни науки“;
  • да притежават опит: минимум 3 години в областта на образованието;
  • да притежават опит в работата с проекти и/или опит в оценяването на проекти;
  • да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всяка друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на България, и страните членки на Европейския съюз; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 20а от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  • да не участват в подготовката на проектни предложения по настоящата конкурсна процедура КП 33.15-2016.

3. Специфични изисквания за кандидатите:

  • опит в оценяване на програми и/или проекти в областта на образованието, интеркултурното образование и/или образователната интеграция;
  • опит в изпълнение на проекти, програми или инициативи за интегриране  на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система;
  • опит в анализиране, систематизиране и представяне на информация, данни и резултати;
  • познаване на тригодишната програма на ЦОИДУЕМ, както и документите по настоящата КП 33.15-2016.

4. Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление /по образец/;
  • Мотивационно писмо /в свободна форма/;
  • Декларация /по образец/;
  • Автобиография /Europass формат/;
  • Копие на документ/и за завършено висше образование;
  • Копие от документи, удостоверяващи опит /трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документи, удостоверяващ/и опит/;
  • Други документи, които кандидатът счита, че са от особена важност при оценката на кандидатурата му.

5. Начин на кандидатстване

Комплектът с документи трябва да бъде получен в ЦОИДУЕМ в срок до 02.08.2016 г., в запечатан плик по един от следните начини:

 • по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка;
 • по куриер;
 • доставен на ръка в ЦОИДУЕМ лично или чрез пълномощник.

  На плика трябва да бъде отбелязана следната информация:

  • Адрес: гр. София 1797, бул. „Г.М.Димитров“ 52 А, ет. 1, стая 120, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
  • Име, адрес и телефон на кандидата;
  • Следното означение:

„ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.15-2016 НА ЦОИДУЕМ“

6. Ред и начин на провеждане на конкурса

Подборът на оценители ще се извърши от Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

  1. Проверка по документи за наличие на опит и квалификация, съгласно изискванията в настоящата обява.

Комисията разглежда постъпилите в спок документи в срок от 7 календарни дни/, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания, посочени в настоящата обява.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на всички изисквания.

Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол, изготвят се списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от Председателя на комисията и всички кандидати се уведомяват писмено за резултатите. На допуснатите кандидати се посочва датата, часът и мястото за провеждане на събеседването, а на недопуснатите – основанията за недопускането им.

  1. Събеседване с допуснатите кандидати.

Кандидатите се уведомяват за мястото и часа на събеседването.

Кандидатите ще бъдат оценявани по следните критерии за оценка:

  • Експертна компетентност, съгласно специфичните изисквания – до 20 т.
  • Познаване на тригодишната програма на ЦОИДУЕМ, както и документите по настоящата КП 33.15-2016 – 20 т.
  • Яснота и обоснованост на отговорите по казусна задача – до 30 т.
  1. Класиране

В срок до 15.08.2016 г. кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от събеседването.

Заявление.doc (26 KB)

Декларация.doc (30 KB)