Въпрос: Можем ли да кандидатстваме по Приоритет 2, ако учениците са 100 % роми?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване по КП 33.15-2016, раздел „Допустими целеви групи по Конкурсната процедура“ „Най-малко 30 % от участниците във всеки проект трябва да са деца и ученици от уязвими етнически малцинства“. Във Вашия случай е допустимо учениците от целевата група да са 100 % от ромски произход, но Вашето проектно предложение трябва да има интеграционни елементи и в дейностите да има участие на лица с етнически произход различен от ромския.

Въпрос: По Приоритет 2 – ако първата година  работим с деца от 1-ви клас от социално слаби семейства и ги подпомогнем със закупуване на ученически пособия, на следващата учебна година  можем ли да повторим тази дейност с децата, на които им предстои записване в 1-ви клас?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване по КП 33.15-2016, една от допустимите целеви групи са деца и ученици, които участват в процеса на образователната интеграция. Във Вашия случай е допустимо при планиране на проект по Приоритет 2 да включите една и съща дейност с различни целеви групи.

Въпрос: Могат ли да кандидатстват самостоятелно по поканата за интеграция на деца и ученици от етническите малцинства неправителствени организации в обществена полза?

Отговор: Юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност могат да участват в настоящата конкурсна процедура само като партньори.

Въпрос: Може ли да кандидатстват водеща организация ОДЗ и партньор читалище?

Отговор: Съгласно правилата на настоящата КП 33.15-2016 Кандидатстващи институции могат да бъдат: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност. ОДЗ може да участва като Кандидат, а читалището-като партньор, ако е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо общественополезна дейност и отговаря на всички условия, описани в документите по настоящата КП 33.15-2016.

Въпрос: Във връзка с възнагражденията 6 лева за бакалавър или 8 лева за магистър, в тези суми включени ли са осигуровките за сметка на осигурителя и ограниченията от  6 и 8 лева отнасят ли се за ръководителя и счетоводителя на проекта?

Отговор: Във възнагражденията до 6 и до 8 лв. на час се включват осигуровките за сметка на осигурителя и ограниченията важат за Персонала, ангажиран с дейностите по проекта /Параграф 1.2. от Бюджета/.

Въпрос: Възможно ли е една организация да включи дейности в проектното си предложение по всеки един от приоритетите на конкурсната процедура? И ако е възможно само един формуляр за кандидатстване ли се попълва?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата конкурсна процедура 33.15-2016, всеки Кандидат може да подаде само по едно проектно предложение по конкурсната процедура, като си избере само един от приоритетите и заложи дейности само от този приоритет.

Въпрос: Съгласно публикуваните Насоки за кандидатстване по цитираната процедура, една от допустимите дейности в рамките на Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства е: „изследователска дейност, свързана с междуетническата интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“. Бихте ли могли да ни поясните какъв е характерът на тази дейност? Съдържанието на така формулираната допустима дейност включва ли провеждането на проучвания, анализи и др. във връзка с целите и есеството на Приоритет 1?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване по настоящата КП 33.15-2016, към допустимата дейност „Изследователска дейност, свързана с междуетническата интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ се разбира изследователска дейност, провеждана от самата целева група /деца, ученици, учители и родители/, посочена като дейност в проекта, а не провеждане на проучвания, анализи и други върху целевата група.

Въпрос: Може ли на един клуб да има ръководител и косултант за изпълнението  на дейностите? Ако може, какво възнаграждение следва да получи консултанта?

Отоговор: Един клуб може да има и ръководител, и консултант, като възнаграждението, което следва да получи консултанта съгласно изискванията на КП е до 6 лв. на час за човек, притежаващ степен „Бакалавър“ и до 8 лв. на час, за човек, притежаващ степен „Магистър“.

Въпрос: Може ли координаторът или ръководителят на проекта да бъде консултант по изпълнението на дейностите?

Отговор: Ръководителят и координаторът могат да изпълняват и други длъжности по проекта, извън екипа за организация и управление, но ако е изчерпана всяка друга възможност длъжностите да се заемат от хора, различни от екипа за организация и управление.

Въпрос: Може ли едната от дейностите да бъде екскурзия с целевата група и персонала по проекта? Има ли ограничение в продължителността на екскурзията? Разходите за нея влизат ли в 15 % за семинари, кръгли маси, конференции или са част от разходите за дейности по проекта?

Отговор: Провеждането на екскурзия е допустимо, но тя трябва да бъде част от някоя от другите дейности по проекта и да има учебно-познавателен характер. Продължителността и е решение на самата институция, която кандидатства по настоящата КП и няма ограничение за това. Разходите за екскурзиите не са част от тези 15 % за семинари, кръгли маси, конференции.

Въпрос: Могат ли на учениците от VII клас да се провеждат паралелни обучения по БЕЛ, Математика и Английски език?

Отговор: Допълнителните занимания на учениците по учебните предмети, по които изпитват затруднения трябва да са добре разпределени във времето извън учебните часове и да няма едновременна работа на едни и същи ученици по няколко предмета едновременно. Може да се заложи допълнителна работа по БЕЛ и Математика, но не е допустимо да се заложи допълнителна работа по Английски език.

Въпрос: Дали може да се включи в проектното ни предложение /Приоритет 3/ обучение на млади учители за работа в мултиетническа среда под формата на обсъждане на конкретни проблеми, възникнали в процеса на работа, както и запознаването им с историята, бита и културата на ромите?

Отговор: Обучения на учители не могат да бъдат залагани като дейност по Приоритет 3, а могат само по Приоритет 2.

Въпрос: Малки общини могат ли да участват самостоятелно, в партньорство с училище и детска градина?

Отговор: В настоящата конкурсна процедура 33.15-2016 могат да участват всички общини, както големи, така и малки. Те могат да участват както самостоятелно, така и с участието в партньорство с други институции и организации, отговарящи на изискванията по настоящата конкурсна процедура.

Въпрос: Ние сме община и сме приели „План за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходни на ромите ситуации(2016-2017) като образованието е сред основните приоритети“. Нямаме приет отделен документ за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Приетият документ достатъчен ли е за кандидатстване по процедура 33.15-2016?

Отговор: Вашето участие е допустимо и приетият документ е според изискванията на конкурсната процедура.

Въпрос: Може ли Учителите, които ще ръководят допълнителни занимания с учениците от етнически малцинства, да извършват дейността на база т.нар.граждански договор?

Отговор: Да, могат да бъдат сключени граждански договори с учителите, които ще ръководят допълнителните занимания с учениците.

Въпрос: Може ли да се предвидят като дейности допълнителни занимания с целевата група през зимната, пролетната и лятната ваканция?

Отговор: Може да се работи с целевата група през цялата година.

Въпрос: Пътуване във връзка с участие във фестивала по коя дейност трябва да бъде включено-към дейност на клуб или към дейност, свързана с обучения и квалификация?

Отговор: Може да заложите пътуване и участие във фестивали към дейността на самите клубове, като се съобразите по кой приоритет готвите Вашето проектно предложение.

Въпрос: Разходите за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя общо ли трябва да са до 6,00 лева за бакалавър и до 8,00 лева за магистър или ограничението е само за разходите за възнаграждения, а осигуровките да се начисляват върху тях?

Отговор: Осигуровките за сметка на осигурителя са част от тези до 6 лв. и до 8 лв.

Въпрос: Конкретната целева група само от децата ли е?

Отговор: Допустимите целеви групи са деца, ученици, учители и родители. Вие може да включите само деца, може да включите и всички други едновременно, в зависимост от проектното предложение, което подготвяте.

Въпрос: Може ли целевата група да се раздели на две подгрупи, с които да работят различни учители и след това да се сменят?

Отговор: Може да разделите Вашата целева група и няколко човека да работят с нея, като трябва да следите за това да не залагате с едни и същи деца да се работи едновременно по различни неща, например: с едно дете да не се провеждат занятия едновременно /по едно и също време/ по рисуване и спорт.

Въпрос: Трябва ли да се изписват имената на целевата група във формуляра за кандидатстване?

Отговор: Не е необходимо да се посочват имената на целевата група, нито пък да се посочват имената на хората, които ще работят с нея. Във формуляра за кандидатстване се посочват само имената и данните на членовете на екипа за организация и управление.