Дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства през 2015 г. е основана на принципите и направленията, залегнали в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2010-2015 г.), като подпомага реализирането на правителствената политика по отношение образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства, която има за своя рамка Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015г.

През 2015 г. дейността на ЦОИДУЕМ е насочена към постигане на основни стратегически цели залегнали в Тригодишната му програма за периода 2013 –2015 г., приета с Протоколно решение № 9.1 на Министерски съвет от 06.03.2013 г, разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства(приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.). Целите са конкретизирани в Едногодишният план, приет с Решение на УС на ЦОИДУЕМ на 02.04.2015 г., и съобразени  и с Планa за действие на „Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.“

Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ – 2015 г.doc (367 KB)