На 29.03.2016 г. в хотел “Бест Уестърн София Сити“, гр. София се проведе финална конференция, в изпълнение на проект Компонент 3 “Изграждане на капацитет“, Договор № ДОЗ 86/04.03.2014 г. по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство  2009 – 2014 г. Организатор на това събитие е Центърът  за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в качеството си на бенефициент по проекта.

Целта на събитието беше да се запознае обществеността с развитието на проекта от неговото стартиране до неговия край, също така и с постигнатите цели, с предизвикателствата, които е трябвало да бъдат преодолени, за да се превърне в реалност всичко постигнато досега.

На конференцията присъстваха представители на различни институции, организации и отделни заинтересовани от темата лица. Събитието бе открито от г-жа г-жа Мануела Радева, Директор ЦОИДУЕМ и Ръководител на проекта.

Участие в конференцията взеха Проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката, г-жа Карина Екорнес, първи секретар и заместник-ръководител на мисията на Посолството на Кралство Норвегия в София и г-н Иван Модев, главен директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, МОН.

Всички младежки работници и ромски образователни медиатори от Младежките центрове в Добрич, Пловдив, Стара Загора и Враца, обучени по Компонент 3 „Изграждане на капацитет“, на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, получиха сертификати, удостоверяващи успешно преминат дългосрочен обучителен курс, който подобри и разви техните уменията при извършване на дейности, насочени към младите хора в цялост и конкретно към младежи от ромски произход, в защита на техните права, социалното им включване и гражданско участие.

[envira-gallery id=“1301″]