В изпълнение на проект Компонент 3 „Изграждане на капацитет“ ДО3 – 86/04.03.2014 г. по програма  BG06 „Деца имладежи в риск”, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства организира финална пресконференция, на която ще бъдат представени  реализираните по проекта дейности и резултатите от тях. Събитието ще се състои от 10:00 ч., на 29 март 2016 г. (вторник), в Конферентна зала „София“ в хотел „ Бест Уестърн София сити“.

Крайната цел на проекта е да изгради капацитет на младежките центрове и детските градини, участващи в проекти, избрани по първите два компонента на програма BG06 –„Деца и младежи в риск“, чрез провеждане на обучения и предоставяне на образователни материали на работещите с младежи, служителите в детските градини и медиаторите. Основен партньор на ЦОИДУЕМ е Съвета на Европа, чийто представители спомагат процесите във всеки един негов етап по осъществяването и изпълнението на проекта със своята експертиза и опит в тази област. До момента конкретните параметри, които обуславят успешното изпълнение на проекта се свеждат в подготовката на персонал, ангажиран с образованието в младежките центрове, който съставлява 20 обучени младежки работници, 135 обучени учители и друг персонал в детските градини, 26 медиатори, работещи с младежки центрове и детски градини и  10 обучени обучители, резултат от  общо 23 проведени обучения.

Събитието ще бъде открито от заместник-министъра на образованието и науката – проф. Николай Денков. Приветствие ще изнесат г-жа Карина Екорнес, първи секретар и заместник-ръководител на мисията на Кралство Норвегия в София и г-н Иван Модев, главен директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, Министерство на образованието и науката. Директорът на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и ръководител на проект „Изграждане на капацитет“, г-жа Мануела Радева ще представи резултатите от изпълнението на проект Компонент 3 „Изграждане на капацитет“.

Доклади от дейността си в рамките на реализирането на проекта ще представят г-жа Мария Котаци, г-жа Воислава Томич и  г-жа Александра Райкова – обучители от Съвета на Европа, също така и представители на общините, реализирали проекти по Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“ – г-н Георги Титюков – заместник-кмет на община Пловдив, г-жа Калина Дуранкева – ръководител на проект на община Враца, г-жа Мариела Николова – ръководител на проект на община Добрич и г-жа Пенка Чавдарова – координатор на проект на община Стара Загора.