На 26 ноември 2015 г. бе проведена Международната конференция „Нов подход в интеграцията“, организирана от Министерство на образованието и науката /МОН/ в ролята му на Програмен оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Конференцията се проведе в Национална галерия „Квадрат 500“ като част от поредицата официални събития, организирани във връзка с Българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа (ноември 2015 г. – май 2016 г.).

Г-жа Лора Махлелиева-Кларксън, директор на Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ и ръководител на проект „Изграждане на капацитет“, Компонент 3 от Програма BG06 „Деца и младежи в риск” направи кратко изказване за социалната му значимост.

В конференцията взеха участие представители на Министерството на образованието и науката – г-жа Ваня Кастрева и проф. Николай Денков, заместник-министри на образованието и науката, представители на Програмния оператор – г-н Иван Модев, Посланикът на Норвегия в България – Н.Пр. Гюру Катарина Викьор, представители на Съвета на Европа – г-жа Лариса Кириева и координационния и обучителен екип, работещи в партньорство с екипа на министерство на образованието за изпълнение на програмата. Присъстваха и представители на организациите-бенефициенти, които изпълняват проекти, финансирани по програмата, между които е и ЦОИДУЕМ, а също и представители на правителствени и неправителствени организации, ангажирани с интеграцията на деца и младежи в неравностойно положение.

Форумът бе открит от заместник-министър Ваня Кастрева, която поздрави участниците от името на министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев.