Въпрос: До колко души е необходимо да бъде екипа, който ще работи по проекта?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване нямате ограничение.

Въпрос: Ако нямаме подходящ партньор може ли да се подадат документи и кои приложения трябва да се попълнят? Ако нямаме партньор това ще се отразили много при разглеждане на документите?

Отговор: Да, може да се кандидатства и без Партньор. По настоящата конкурсна процедура участието на Партньора не носи никакъв бонус при оценката. Попълват се приложенията, които не са свързани с участието на Партньор.

Въпрос: Може ли да се кандидатства по два от Приоритетите и по колко теми от всеки е допустимо?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване имате ограничение – „… по едно проектно предложение по всеки един приоритет.“, а ограничение за темите – не е посочено.

Въпрос: Допустимо ли е да включим в проекта дейности по трите теми на приоритет 2?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване нямате подобно ограничение.

Въпрос: Ще има ли дни за консултации?

Отговор: Да, предвидени са такива информационни срещи, които ще бъдат обявени на интернет страницата на ЦОИДУЕМ.

Въпрос: Има ли право училище, което изпълнява проект по КП 33.13-2014 и периода на отчитане е до 30 юли 2015 г. да кандидатства по настоящата КП 33.14-2015?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване, няма право да кандидатства по КП 33.14-2015.

Въпрос: Освен Формуляра и бюджета, останалите документи трябва ли да бъдат качени на електронния носител?

Отговор: Да, всички документи-основни и съпътстващи, трябва да бъдат сканирани и качени на електронния носител. Формулярът се качва във формат Word, а Бюджетът-във формат Excel.

Въпрос: Въпросът се отнася към  тема „Адаптацията на деца в детските градини и ученици в началните училища, за които българският език не е майчин“ – могат ли да бъдат включени ученици от 4. клас. Периодът на провеждане  ще бъде планиран след приключване на учебната година, през месец юни.

Отговор: Да, могат.

Въпрос: Дали може да кандидатстваме с ученици само от малцинствата, тъй като те при нас са 100%?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване по КП 33.14-2015, допустими целеви групи по тази КП са:

 • Деца и ученици, които участват в процеса на образователната интеграция;
 • Учители, работещи в мултиетническа среда, опознаващи нравите и традициите на семействата и на родителите от различните етнически общности;
 • Родители на деца и ученици, които участват в процеса на образователната интеграция.

Въпрос: Въпрос, който възникна във връзка с планиране на обучение за учители ДПКУ-… Пътните мислим да ги заложим като външна услуга/организиран превоз/, дневните при една нощувка се явяват 2 дни, при две нощувки 3 дни… Правилно ли е… ?

Отговор: Ако възлагате на външна фирма да организира транспорта, се отчита като външна услуга; фактурата трябва да е на името на Вашата институция. Нощувките, дневните и пътните се планират съгласно Националното законодателство и Наредбата за командироките в страната.

Въпрос: Можем ли да кандидатстваме с проекти по две теми от Приоритет 2 и една тема от Приоритет 1?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване по КП 33.14-2015 „Всяка кандидатстваща институция може да подаде само по едно проектно предложение по всеки един приоритет.“ Всеки един приоритет има по няколко възможни теми, по които може да подадете проект, но ако искате да кандидатствате по повече от една тема, то тези теми могат да са комбинирани в едно проектно предложение, а не за всяка тема да има отделно пректно предложение.

Въпрос: Когато кандидатстваме по приоритет 2 тема „Квалификация на педагогическите кадри – бюджетът за квалификация също ли трябва да бъде 15% от стойността на проекта?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване „всички разходи за всички обучения на педагозите в един проект може да бъдат до 15 % от общата стойност на проекта“. Това означава, че независимо колко обучения имате във вашия проект /1, 2 или повече/, вие трябва да се вместите в тези до 15 %. Това изискване важи за всички обучения, квалификации, семинари и др., като в тези до 15 % влизат всички разходи по тези мероприятия – възнаграждения на лектори, хотелско настаняване, дневни, наем зали, допълнителни материали и т.н.

Въпрос: Възможно ли е изнесено обучение на 35 учители в рамките на проекта. Как да опишем нужните разходи  като командировки или като външна услуга?

Отговор: Всяка кандидатстваща институция сама преценява и разписва какви обучения да има, колко и под каква форма да бъдат проведени те, като трябва стриктно да спазвате изискванията в Насоките за кандидатстване.

Въпрос: Възможна ли е обмяна на опит в други общини, работили по проекта- как да се планират разходите?

Отговор: Всяка кандидатстваща институция сама преценява и разписва какви дейности, да бъдат включени в пректното предложение, като трябва стриктно да се спазват Насоките за кандидатстване.

Въпрос: Ако в рамките на този проект се планира концерт на децата от етносите – допустими ли са разходи за сценарий, водещ, декор, осветление, озвучаване- маже ли с граждански договор за външини услуги? Как се планират разходите за ръководителя на проекта и счетоводителя – часово и с какво заплащане на час.или като стойностно заплащане?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване:

Допустими разходи 

За да бъдат допустими разходите трябва да отговарят едновременно на следните условия:

 • да са законосъобразни;
 • да са свързани с реализирането на проекта;
 • да са извършени срещу необходимите разходо-оправдателни документи – фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно националното законодателство;
 • разходи извършени от партньора/ите, следва да се префактурират на Водещата институция;
 • на всички първични разходо-оправдателни документи, следва да бъде вписан текста „Разходът е направен по Договор №……“;
 • разходите за информиране и публичност по проекта да бъдат до 1 % от общата стойност на проекта.
 • всички разходи за  всички обучения на педагозите в един проект може да бъде до 15% от общата стойност на проекта. 

Допустими разходи за организация и управление

Разходите за организация и управление /не трябва да надвишават 10 % от стойността на проекта/ могат да бъдат:

 • Разходи за възнаграждения на екипа по организация и управление на проекта;
 • осигурителни вноски начислени за сметка на осигурителя;
 • разходи за командировки на екипа по организация и управление на проекта;
 • разходи за материали и консумативи, свързани с администрирането на проекта.

Всички плащания за дейности по проекта трябва да се извършват по банков път. 

Недопустими разходи 

 • лихви по дългове;
 • закупуване на обзавеждане, оборудване, инфраструктура, земя и сгради;
 • закупуване на ДМА;
 • създаване на уеб-сайт;
 • строително – ремонтни дейности;
 • глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
 • разходи за консултантски услуги свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване;
 • разходи, извършени за подаване на проектно предложение и отчитане на проекта;
 • разходи, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или друга донорска програма.
 • разходи за създаване и издаване на обучителни материали, наръчници, справочници.
 • разходи за провеждане на различни изследвания на целевите групи.

Въпрос: Учителите, които ще работят в клубове по интереси с родители и деца – се водят като лектори ли?

Отговор: Учителите, които ще работят в клубовете по интереси се включват като Персонал, ангажиран с дейностите по проекта. Изискванията за тяхното заплащане са посочени в Приложение 2 Бюджет.

Въпрос: Има ли допустим % от дейностите, който може да се възложи на външен подизпълнител?

Отговор: Няма ограничения за възлагане на услуги на външен подизпълнител за реализирането на дейностите по проекта.

Въпрос: Могат ли ръководителите на партньорските организации да бъдат в ръководството на екипа?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване „Ръководител на екипа за организация и управление може да бъде ръководителя на кандидатстващата институция или определено от него лице от състава на кандидатстващата институция“.

Въпрос: В кои случаи е допустима храна за децата, родителите и учителите? Има ли ограничение за храноден за дете, възрастен..?

Отговор: Храната е допустим разход и няма ограничение за храноден.

Въпрос: Могат ли учителите по групи да бъдат ръководители на клубове и за тях изисква ли се СВ?

Отговор: Кой ще бъде ръководител на клубовете /ако се предвиждат такива в проектните предложения/ е решение на Кандидатстващата институция, като се спазват всички изисквания, описани в Насоките за кандидатстване. На етап кандидатстване се изискват само автобиографиите на екипа за организация и управление.

Въпрос: Ние сме детско заведение, в което  децата от етническите малцинства са много малко –  до 4 в градината. Възможно ли е да кандидатстваме по Приоритет 2, тема 1 или 3.

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване, допустими кандидатстващи институции и по трите приоритета са: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност; допустими целеви групи са: Деца и ученици, които участват в процеса на образователната интеграция, Учители, работещи в мултиетническа среда, опознаващи нравите и традициите на семействата и на родителите от различните етнически общности, Родители на деца и ученици, които участват в процеса на образователната интеграция. Дейностите, предвидени за изпълнение в рамките на конкретното проектно предложение, следва да доведат до постигането на заложените цели на настоящата КП като се придържат към правилата на Насоките за кандидатстване.

Съгласно Насоките за кандидатстване по КП 33.14-2015 „Всяка кандидатстваща институция може да подаде само по едно проектно предложение по всеки един приоритет.“ Всеки един приоритет има по няколко възможни теми, по които може да подадете проект, но ако искате да кандидатствате по повече от една тема, то тези теми могат да са комбинирани в едно проектно предложение, а не за всяка тема да има отделно пректно предложение.

Въпрос: Може ли да кандидатстват с проектни предложения детски градини, които не са самостоятелни платци/не са на делегиран бюджет/ и ако може трябва ли да имат самостоятелна банкова сметка?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване, Детски градини, които не са самостоятелни платци /не са на делегиран бюджет/ могат да кандидатстват. Съгласно чл. 3 от Приложение № 5 Договор към Насоките за кандидатстване “ Бенефициентът се задължава в срок до 7 работни дни от подписване на Договора да предостави на финансиращата институция информация за банковата си сметка (бюджетна), по която ще се превеждат средствата по настоящия договор . Банковата сметка трябва да е открита на името на бенефициента, като изпълнението на това условие е основание за извършване на превода.“, т.е. това изискване важи на етап Подписване на договор, но не и на етап кандидатстване.

Въпрос: В Приложение 3.1.-отдолу пише-трите имена и подпис, изисква ли се и печат на институцията?

Отговор: Не, не е необходимо да се слага печат.

Въпрос: Ние сме читалище в село …… Детските градини и училищата кандидатстват самостоятелно, а ние като читалище можем ли да кандидатстваме самостоятелно или само чрез общината?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване:

Критерии за допустимост на кандидат/ите:

В конкурсна процедура за финансиране на проекти от ЦОИДУЕМ могат да участват единствено кандидати, които са посочени в чл. 20 от Правилника на Центъра [1]: държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища и общини.

Критерии за допустимост на партньора/ите:

Кандидатите по предходната точка могат да участват самостоятелно или в партньорство с други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност; читалища.

 


[1] ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Приет с ПМС № 108 от 8.05.2006 г., обн., ДВ, бр. 40 от 16.05.2006 г., изм. и доп., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм., бр. 71 от 10.09.2010 г., в сила от 10.09.2010 г.

Съгласно тези изисквания, читалищата могат да бъдат само партньори.