ОБЯВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява Конкурсна процедура 33.14-2015

за набиране на проектни предложения по следните приоритети и теми:

Приоритет 1. Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

Теми:

1. Осигуряване на качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

2. Подобряване на учебната и възпитателна среда в приемните детски градини и училища.

3. Адаптацията на деца в детските градини и ученици в началните училища, за които българският език не е майчин.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по приоритета – 400 000 лева

Максимална стойност на един проект – 20 000 лева.

Приоритет 2. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при  деца и ученици. 

Теми:

1. Развитие на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

2. Повишаване на квалификацията на учители.

3. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по приоритета – 300 000 лева

Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Приоритет 3. Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия.  

Теми:

1. Модел за работа с родители.

2. Изработване на методика за работа с родители на деца и ученици от етническите малцинства.

3. Мотивиране на ромските родители за подкрепа на техните деца и ученици.

4. Включването на родители при изработване на училищни стратегии, планове и програми и участието им в Училищното настоятелство.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по приоритета – 300 000 лева

Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/

Въпроси и отговори относно КП 33.14-2015 http://coiduem.mon.bg/page.php?c=2&d=237

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 15:00 часа на 27.07.2015 г.

Nasoki_kandidatstvane_33.14_2015.doc (161 KB)

Pr.1_Formulqr_KP_14.doc (135 KB)

Pr.2_Biudjet_KP_14.xls (70.5 KB)

Pr.3_Deklaraciq_za_partniorstvo_KP_14.doc (41.5 KB)

Pr.3.1._Deklaraciq_KP_14.doc (29.5 KB)

Pr.3.1._Deklaraciq_KP_14___nova_02.07.2015.doc (29.5 KB)

Pr.4_Avtobiografii_ekip_KP_14.doc (36 KB)

Pr.5_Dogovor_KP_14.doc (80.5 KB)

Pr.6_Iziskvaniq_za_sadarjatelen_doklad_KP_14.doc (87 KB)

Pr.7_Iziskvaniq_za_finansov_otchet_KP_14.doc (28 KB)

Pr.8_Finansov_otchet_KP_14.xls (50 KB)

Obyava_KP_14.doc (31 KB)

Съобщение: Ново Приложение 3.1