Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ реализира проект „Изграждане на капацитет”, Компонент 3 по програма  BG06 „Деца и младежи в риск“.

Партньор: Съветът на Европа 

Цел: Да изгради капацитет на младежките центрове и детски градини, участващи в проекти, избрани по първите два компонента на програма BG06 –„Деца и младежи в риск“ чрез провеждане на обучения и предоставяне на образователни материали на работещите с младежи, служителите в детските градини и медиаторите.

– Обученията ще се провеждат паралелно с изпълнението на местни проекти и участниците ще получат насоки и подкрепа за тяхното успешно изпълнението.

– Съдържанието на обученията и предоставените материалите се позовават на предишния опит на Съвета на Европа и представляват конкретна подкрепа (опора) за българските институции.

Целевите групи:

•          персонал, ангажиран с образованието в младежките центрове (работещи с младежи)-20

•          учители и друг персонал в детските градини 179;

•          ромски медиатори , работещи с младежки центрове и детски градини-34.

•          обучени обучители-10

Проведени обучения – 23

Продължителност  24 месеца/ от март 2014-февруари 2016/

Основни дейности:

1. Обучение на обучители – реализирана на 25, 26 и 27 март 2014 г.в гр.- София. Обучението бе проведено по групи – по Компонент 1: Младежки центрове; ромски медиатори, и по Компонент 2: Детски градини. Групата по Компонент 1 беше модериранo от Mara Georgescu, а групата по Компонент 2 от Calin Rus.  Обучителите се запознаха с: настоящото състояние и цели на програмата; проекти, избрани за финансиране; учебните планове; методология за обучение, мониторинг и оценка; преглед на обучителните програми (учебни планове) планиране на обучителния процес, както и подготовка на материали за провеждане на обученията .

2. Първо обучение – Бе предложено на екипи от служители, работещи в младежките центрове и детски градини, избрани в рамките на първите два компонента на програмата, както и на ромски медиатори. Фокусирано е върху изясняването на основни понятия както и въвеждане на специфични средства и методи. Обучението на медиатори ще се базира на опита от Програмата РОМЕД, стартирала през 2011 г., изпълняваща Декларацията от Страсбург за ромите, приета от представителите на държавите-членки на Съвета на Европа през октомври 2010 година. Обучението на  персонала от детските градини бе проведено в рамките на 5 обучителни сесии, всяка с продължителност от 3 дни в периода 15.10.-05.12.2014 г.

Обучението на работещите с младежи, се основава на опита на Младежкия отдел на Съвета на Европа, свързан с осигуряване на качеството на работата в младежките центрове; с работата извършвана в Европейските младежки центрове, за участие на младите роми и за удовлетворяване на потребностите на младите хора в неравностойно положение като цяло. Обучението на младежките работници и ромските медиатори /по компонент 1/ се проведе от 25.09. – 30.09.2014

3. Второ обучение – Участниците ще получат насоки и подкрепа при изпълнението на техните проекти. Втората обучителна сесия, се базира на резултатите от практиката и включва допълнително обучително съдържание с акцент върху гарантирането на ефективността и качеството на извършваните на местно ниво дейности. Обученията   ще представят обширната работа, извършена от Съвета на Европа в области като образование за демократично гражданство, образование за правата на човека, междукултурно образование, както и обучението на персонала в образователната система в рамките на Програмата Песталоци. Период на провеждане- април-май.2015 г.

4. Изготвяне, превод и разпространение на материали – За целите на обученията ще бъдат изготвени материали на Съвета на Европа, преведени и издадени на български език, портфолиото на работещи с младежи, ръководства за учители, фактологични справки за история на ромите, Ръководство за преподаване в предучилищното образование.

Ще бъдат подготвени практически материали, преведени и разпространени на ромски език. Материали за обучение и за образователни дейности, ще бъдат адаптирани с оглед на специфичния контекст в България към потребностите на младежките работници, учителите в предучилищното образование и медиаторите. ще бъдат разпространени сред участниците в обученията и техните институции

5. Оценителна сесия организирани за всички групи – Дава възможност за преглед на дейностите, осъществявани по време на двете години, за обмен на опит и взаимно обучение между участниците. Заседанията за оценка,  ще бъдат използвани за задълбочен процес на оценка, извършена от съвместен екип на Съвета на Европа и български експерти. Тези събития, както и заключенията от оценката са опит, който ще бъдат разпространени в България и на европейско ниво.

6. Мониторинг и подкрепа – Чрез създадена система за планов мониторинг се цели участниците в обученията да бъдат подпомагани процеса на прилагане в практиката на наученото  през двете обучителни сесии.

7Работно посещение в Младежкия център към Съвета на Европа – Представителите на обучените, ще участват в работно посещение в Съвета на Европа, където за тях ще бъде организирана специална информационна програма и на която те ще могат да споделят своят опит с колегите си на местно ниво. Ще бъдат осъществени връзки с други подобни проекти на европейско ниво, по-специално в рамките на Плана за действие на Ромската младеж на Съвета на Европа, с оглед повишаване самочувствието на лидерите на ромската младеж и на медиаторите.