Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 10, 11 и 12 септември (сряда, четвъртък и петък)   от 9.30 ч. до 17.30 ще се подписват договори с ръководителите на институциите и главния счетоводител или лицето изпълняващо тази функция на класираните проекти, одобрени за финансиране (без резервите) по 1, 2 и 3 приоритет на КП 33.13 – 2014 г. За целта е необходимо да подготвите и представите следните документи:

1. Попълнен Договор (Приложение 5 А за първи приоритет;  Приложение 5 Б за втори приоритет и Приложение 5 В за трети приоритет към настоящото съобщение), в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни (както и на електронен носител – за лесно разпечатване при необходимост);

– при попълване на чл. 4 ал.1. от Договора – сумите на първи и втори транш да бъдат изчислени с точност до стотицата след десетичния знак и изписани коректно цифром и словом;

– по чл. 2 от Договора – да се посочи крайния срок на извършване на дейностите по т. 8 от Формуляра за кандидатстване от конкурсната документация;

2. Банкова сметка (бюджетна), издадена на името на кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.

3. Писмено потвърждение от Ръководителя на проекта за готовността му за започване на дейностите по проекта, съгласно чл. 5 от Договора (Приложение 1 към настоящото съобщение).

4. Декларация (Приложение 2 към настоящото съобщение), подписана от ръководителя на институцията.

Подписването на Договорите ще се извърши в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София, бул. Г. М. Димитров 52А, I етаж, при спазване на следния график:

  • За подписване на договорите по Приоритет 1 – 10.09.2014 г. от 9:30 до 17:30 часа;
  • За подписване на договорите по Приоритет 2  – 11.09.2014 г. от 9:30 до 17:30 часа;
  • За подписване на договорите по Приоритет 3  – 12.09.2014 г. от 9:30 до 17:30 часа;

Подписването на договора става лично от ръководителя на водещата институция или упълномощено от него лице. Напомняме ви да носите в себе си и печата на институцията.

 

Забележка:

*Бенефициенти, които нямат възможност да сключат договор на съответната за приоритета им дата, моля да се свържат с експертите на ЦОИДУЕМ, за да се уточнят на коя от трите посочени дати могат да подпишат договор.

Prilojenie_1__d_q_za_gotovnost.doc (24 KB)

Prilojenie_2__d_q_ot_r_l_institucia.doc (40 KB)

Prilojenie_5_A__dog._1_vi_pr..doc (77 KB)

Prilojenie_5_Б__dog._2_vi_pr..doc (77 KB)

Prilojenie_5_В__dog._3_vi_pr..doc (77.5 KB)