ОБЯВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява Конкурсна процедура 33.13-2014

за набиране на проектни предложения по следните приоритети и теми:

Приоритет 1. Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

Теми:

   1. Осигуряване на качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.
   1. Подобряване на учебната и възпитателна среда в приемните детски градини и училища.
   1. Адаптацията на деца в детските градини и ученици в началните училища, за които българският език не е майчин.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по приоритета – 442 580 лв.

Максимална стойност на един проект – 22 129 лв.

 

Приоритет 2. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при  деца и ученици. 

Теми:

   1. Развитие на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
   1. Повишаване на квалификацията на учители.
   1. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по приоритета – 331 935 лв.

Максимална стойност на един проект – 16 597 лв.

 

Приоритет 3. Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия.  

Теми:

   1. Модел за работа с родители.
   1. Изработване на методика за работа с родители на деца и ученици от етническите малцинства.
   1. Мотивиране на ромските родители за подкрепа на техните деца и ученици.
   1. Включването на родители при изработване на училищни стратегии, планове и програми и участието им в Училищното настоятелство.

 

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по приоритета – 331 935 лв.

Максимална стойност на един проект – 22 129 лв.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 17:00 часа на 25.07.2014 г.

Nasoki_za_kandidatstvane_33.13_2014.doc (221 KB)

Pr.1_Formulqr_KP_13.doc (135 KB)

Pr.2_Biudjet_KP13.xls (71 KB)

Pr.3_Deklaraciq_za_partniorstvo_KP_13.doc (40.5 KB)

Pr.3.1._Deklaraciq_KP_13.doc (27 KB)

Pr.4_Avtobiografii_ekip_KP13.doc (36 KB)

Pr.5_DogovorKP13_1.doc (74.5 KB)

Pr.6_Iziskvaniq_za_sadarjatelen_doklad_KP13.doc (87 KB)

Pr.7_Iziskvaniq_za_finansov_otchet_KP13.doc (28 KB)

Pr.8_Finansov_otchet_KP13.xls (50 KB)

Obyava_KP_13.doc (30.5 KB)