ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за оценители на проектни предложения по конкурсни процедури

(КП) на ЦОИДУЕМ за 2014 г.

1. Кратко описание на дейността:

 • оценка на проектни предложения, съгласно Конкурсните процедури при спазване на Вътрешните правила за провеждане на конкурсна процедура за класиране на проекти  (ВППКПКП)  от ЦОИДУЕМ;
 • деклариране на независимост и конфиденциалност в процеса на оценка на проектните предложения;
 • докладване на председателя на оценителната комисия за нередности в процеса на оценяване.

2. Основни изисквания за кандидатите:

 • да са физически лица;

 • висше образование – завършена образователна степен минимум бакалавър;
 • професионален опит: минимум 3 години в областта на образованието.

3. Специфични изисквания за кандидатите:

Кандидатите трябва да имат опит в:

 • оценяване на програми и/или проекти в областта на образованието, интеркултурното образование и/или образователната интеграция;
 • изпълнение на проекти, програми или инициативи за интегриране  на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система;
 • сферата на административното и финансовото управление на проекти;
 • работа с родители на децата и учениците от етническите малцинства;
 • сферата на съхраняване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства;
 • анализиране, систематизиране и представяне на информация, данни и резултати.4. Начин на провеждане на конкурса:

Подборът на оценители ще се извърши от Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

 • проверка по документи за наличие на професионален опит и квалификация, съгласно изискванията в настоящата обява;
 • събеседване с допуснатите кандидати.

5. Необходимите документи, за участие в конкурса:

 • автобиография  – по образец (Приложение № 1)
 • копия на документи, доказващи опита и професионалната квалификация – (дипломи, удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);
 • копия на други документи, които участникът преценява, че са важни при оценката на кандидатурата му;
 • заявление за участие и списък на приложените документи в свободна форма.6. Подаване на документи:

Документите могат да бъдат представени лично, изпратени на електронен адрес: coiduem@abv.bg  или по пощата:

гр. София 1797, бул. „Г.М. Димитров” 52А

Център за образователна интеграция на децата и учениците

от етническите малцинства   /ЦОИДУЕМ/

(Конкурс за външни оценители по конкурсни  процедури на ЦОИДУЕМ)

 

Документи получени след 17 ч. на 15.05.2014 г. няма да бъдат разглеждани.

7. Сключване на договор:

 • за оценяването на проектни предложения по конкурсни процедури на ЦОИДУЕМ за 2014 г. с одобрените кандидати за оценители ще бъде сключен граждански договор;
 • възнаграждението ще се определи в зависимост от обема на извършената работа, съгласно Вътрешните правила на ЦОИДУЕМ за начина на определяне на задълженията и размера на възнагражденията на служители от ЦОИДУЕМ и външни експерти за проверка на проектни предложения.

Оценяването на проектите ще се проведе през месец август 2014 г.  Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на конкурса за външни оценители ще бъдат обявявани на електронната страница на ЦОИДУЕМ.

Prilozhenie_1.doc (45 KB)