Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 16, 17 и 18 септември (понеделник, вторник и сряда)   от 9.30 ч. до 17.30 ще се подписват договори с ръководителите на институциите и главния счетоводител или лицето изпълняващо тази функция на класираните проекти, одобрени за финансиране (без резервите) по 1, 2 и 3 приоритет на КП 33.12 – 2013 г. За целта е необходимо да подготвите и представите следните документи:

1. Попълнен Договор (Приложение 5 А за първи приоритет;  Приложение 5 Б за втори приоритет и Приложение 5 В за трети приоритет към настоящото съобщение), в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни (както и на електронен носител – за лесно разпечатване при необходимост);

– при попълване на чл. 4 ал.1. от Договора – размерите на първия и втория транш да бъдат изчислени коректно и без окръглявания;

– по чл. 2 от Договора – да се посочи крайния срок на извършване на дейностите по т. 8 от Формуляра за кандидатстване от конкурсната документация;

2. Банкова сметка (бюджетна), издадена на името на кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.

3. Писмено потвърждение от Ръководителя на проекта за готовността му за започване на дейностите по проекта, съгласно чл. 5 от Договора (Приложение 1 към настоящото съобщение).

4. Декларация (Приложение 2 към настоящото съобщение), подписана от ръководителя на институцията.

Подписването на Договорите ще се извърши в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София, бул. Г. М. Димитров 52А, I етаж, на 16, 17 и 18 септември от 9:30 до 17:30 часа.

Подписването на договора става лично от ръководителя на водещата институция или упълномощено от него лице.

Напомняме ви да носите в себе си и печата на институцията.

Prilojenie_5_A___dog._1-vi_pr..doc (71 KB)

Prilojenie_5_Б___dog._2-ri_pr..doc (70 KB)

Prilojenie_5_В___dog._3-ti_pr..doc (71.5 KB)

Prilojenie_1_d-q_za_gotovnost.doc (24 KB)

Prilojenie_2_d-q_ot_r-l_institucia.doc (40 KB)