ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Приет с ПМС № 108 от 8.05.2006 г., обн., ДВ, бр. 40 от 16.05.2006 г., изм. и доп., бр. 16 от 26.02.2010 г., в сила от 26.02.2010 г., изм., бр. 71 от 10.09.2010 г., в сила от 10.09.2010 г., бр. 22 от 16.03.2012 г., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 03.07.2013 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, наричан по-нататък „центъра“.

Чл. 2. (1) Центърът е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията със седалище София и с обща численост на персонала 6 щатни бройки, в т. ч. директор.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г. ) Центърът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката.

Чл. 3. (1) Центърът разработва, финансира и подкрепя проекти, които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от възпитанието и обучението на децата и учениците от етническите малцинства в България.

(2) Равен достъп до качествено образование се осигурява чрез съвместно обучение и възпитание на деца и ученици с различен етнически произход в населените места, в които има предпоставки за това, и чрез осигуряване на допълнителна учебно-възпитателна работа с ученици, които имат пропуски в обучението.

Чл. 4. (1) Дейността на центъра се осъществява по 3-годишна програма, приета от Министерския съвет, която съдържа приоритетите и мерките, които ще бъдат финансирани от центъра.

(2) Въз основа на програмата по ал. 1 центърът разработва годишни планове, които се приемат от управителния съвет.

Чл. 5. (1) Приходната част на центъра се формира от:

1. средства, получени от български, чуждестранни и международни финансиращи организации и институции;

2. дарения и завещания, които са направени за целите по чл. 3, ал. 1 ;

3. (изм. – ДВ, бр.62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) субсидия от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката;

4. други приходи.

(2) Средствата от републиканския бюджет за финансиране дейността на центъра се използват приоритетно за осигуряване на допълващо финансиране на средствата от източниците по ал. 1, т. 1 и 2 и за издръжка на центъра.

Чл. 6. Средствата по чл. 5 се разходват за:

1. осигуряване на условия за съвместно възпитание и обучение на деца и ученици с различен етнически произход в държавните и общинските детски градини и училища и обслужващи звена;

2. осигуряване на допълнителна педагогическа работа с изоставащи ученици, включена в проекти, в съответствие с целите по чл. 3, ал. 1 ;

3. дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им резултати;

4. разработване и въвеждане в детските градини и в училищата на програми за възпитание и обучение, съобразени с културите на различните етнически малцинства;

5. провеждане на квалификационни дейности за учителите в съответствие с целите по чл. 3, ал. 1 ;

6. изследователска дейност, свързана с междуетническата интеграция на децата и учениците чрез образование;

7. подготовка на родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците;

8. дейности по наблюдение и оценка на финансирани от центъра проекти;

9. дейности по създаване публичност на политиката за образователна интеграция и на работата на центъра;

10. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) изследователска дейност, мониторинг и оценка на въздействието на прилагането на политиката за образователна интеграция;

11. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) координиране на дейността на центъра с други ведомства, провеждащи образователна интеграция със средства от национално и европейско финансиране;

12. (предишна т. 10 – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) издръжка на центъра.

 

Глава втора

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

Чл. 7. Органи на управление на центъра са управителният съвет и директорът.

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) Управителният съвет се състои от председател и 10 членове, от които: двама представители на Министерството на образованието и науката, един представител на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, един представител на Министерството на финансите, един представител на Министерството на труда и социалната политика, един представител на Министерството на културата, трима представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, и един представител на Националното сдружение на общините в Република България.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) Председател на управителния съвет е министърът на образованието и науката или упълномощен от него заместник-министър.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) Членовете на управителния съвет се определят със заповед на министъра на образованието и науката.

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Представителите на министерствата по чл. 8, ал. 1 в управителния съвет се предлагат от съответния министър, а представителят на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет – от председателя на съвета.

(2) Представителите на юридическите лица с нестопанска цел трябва да имат опит в управлението и оценяването на проекти, свързани с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, и да работят по трудов или по граждански договор с юридическото лице с нестопанска цел, което ги предлага за участие в управителния съвет.

(3) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Представителят в управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България се определя от управляващия му орган.

Чл. 10. Мандатът на членовете на управителния съвет е 3 години.

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) Членовете на управителния съвет се освобождават от министъра на образованието и науката преди изтичането на мандата:

1. по тяхно писмено искане;

2. при обективна невъзможност да изпълняват задълженията си, продължила повече от 6 месеца;

3. при системно неизпълнение на задълженията;

4. при влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

5. при прекратяване на служебното, трудовото или гражданското правоотношение със съответната администрация или с юридическото лице с нестопанска цел.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.3013 г.) При предсрочно освобождаване на член на управителния съвет министърът на образованието и науката определя в едномесечен срок на негово място нов член от същата квота по реда, установен с правилника.

(3) Новоназначеният член продължава мандата на предсрочно освободения.

Чл. 12. Управителният съвет:

1. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) одобрява 3-годишната програма за дейността на центъра и я предлага на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет;

2. приема годишните планове за дейността на центъра;

3. одобрява проекти, разработени от центъра, за финансиране от български, чуждестранни и международни организации и институции;

4. приема дарения и завещания, когато са направени в съответствие с целите на центъра;

5. контролира разпределението на получените средства от български, чуждестранни и международни финансиращи организации и институции;

6. приема годишния отчет и периодичните отчети за дейността и финансовото състояние на центъра;

7. одобрява проекта на годишен бюджет на центъра.

Чл. 13. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват най-малко веднъж на 4 месеца от неговия председател, а в негово отсъствие – от упълномощен от него член на управителния съвет.

(2) Членовете на управителния съвет се уведомяват писмено за насрочените заседания не по-късно от 5 работни дни преди провеждането им.

Чл. 14. (1) Заседанията на управителния съвет се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от неговите членове.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г., бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.) За участието си в заседанията на управителния съвет членовете, определени от квотата на юридическите лица с нестопанска цел, получават възнаграждение, определено със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

Чл. 15. Управителният съвет взема решения с мнозинство от две трети от присъстващите членове.

Чл. 16. (1) За проведените заседания се съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове.

(2) Член на управителния съвет, несъгласен с решението му, се подписва с особено мнение, което, изразено писмено, се прилага към протокола.

Чл. 17. (1) Директорът:

1. организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на центъра;

2. представлява центъра;

3. (изм. – ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) назначава държавните служители и сключва трудовите договори с работниците и служителите в центъра, изменя и прекратява служебните и трудовите правоотношения;

4. утвърждава правилник за вътрешния ред на центъра, длъжностното разписание и длъжностните характеристики на работещите в центъра;

5. изготвя проект на 3-годишна програма за дейността на центъра и я представя на управителния съвет за одобряване;

6. организира разработването на проекти, свързани с дейността на центъра, и ги представя пред финансиращи организации, институции и дарители след одобрението на управителния съвет;

7. подготвя и внася за одобряване в управителния съвет проекта на бюджет за съответната календарна година;

8. подготвя и внася в управителния съвет годишния отчет и периодичните отчети за дейността и финансовото състояние на центъра;

9. разпорежда се със средствата на центъра, предоставени за неговата издръжка, и носи отговорност за тяхното законосъобразно и целесъобразно разходване;

10. подготвя заседанията на управителния съвет и участва в тях с право на съвещателен глас;

11. осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет;

12. организира поддържането на електронна страница на центъра;

13. взема решения по всички въпроси, свързани с управлението на центъра, които не са в правомощията на управителния съвет.

(2) При осъществяване на своите функции директорът взаимодейства и сътрудничи с държавни органи, органи на местното самоуправление, юридически и физически лица за осъществяване дейността на центъра.

Чл. 18. (1) (Предишен текст на чл. 18 – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Членовете на управителния съвет и директорът не могат да участват в разработването и изпълнението на проекти, финансирани от центъра.

(2) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.) Членовете на управителния съвет не могат да бъдат оценители на проекти, кандидатстващи за финансиране от центъра.

Глава трета

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА

Раздел I

Финансиране на проекти

Чл. 19. Центърът разработва проекти и участва в конкурси, организирани от български, чуждестранни и международни финансиращи организации и институции.

Чл. 20. (1) Центърът финансира проекти на: държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища и общини, разработени и изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

(2) Финансирането на проекти по ал. 1 се извършва съобразно правилата на съответните чуждестранни и международни финансиращи организации и институции, когато те предоставят повече от 50 на сто от финансирането.

(3) В случаите, когато финансирането, предоставено от съответните чуждестранни и международни финансиращи организации и институции, е по-малко от 50 на сто, както и когато средствата се осигуряват от български организации и институции, центърът финансира проектите по ал. 1 съобразно действащото законодателство на Република България.

Чл. 21. (1) Центърът подкрепя проекти, разработени съвместно с български, чуждестранни и международни организации и институции, когато са насочени за постигане на целите по чл. 3, ал. 1 .

(2) Подкрепянето на проекти се изразява в съвместното участие в конкурси и изпълняването на дейности, свързани с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в България.

Раздел II

Отчетност, наблюдение и оценка на дейността на центъра

Чл. 22. Центърът изгражда и организира функционирането на система за отчетност, наблюдение и оценка на дейността си, която съдържа информация за:

1. резултатите от дейността на центъра по заложени в 3-годишната програма показатели за изпълнение;

2. проведените одити на дейността на центъра и препоръките, дадени в одитните доклади, както и тяхното изпълнение;

3. извършените външни оценки на дейността на центъра;

4. финансиращите организации и институции, както и получателите на средства.

Чл. 23. В срок до 30 април всяка календарна година директорът публикува в електронната страница на центъра годишен доклад, който задължително включва:

1. информация за изпълнението на годишния план и за напредъка по изпълнението на 3-годишната програма по приоритети и мерки съгласно заложените показатели за изпълнение;

2. информация за приходите и разходите;

3. информация по чл. 22, т. 2 и 3 ;

4. общ брой на получените проекти за финансиране през годината;

5. списък на финансираните организации и институции, както и размера на получените от тях средства;

6. кратко описание на финансираните проекти.

Глава четвърта

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЦЕНТЪРА

Чл. 24. Организацията на работа на центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите на правилника и с правила за работа, утвърдени от директора.

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Служителите в центъра, изпълняват възложените им задачи и отговарят за изпълнението на работата въз основа на длъжностни характеристики, утвърдени от директора.

Чл. 26. Документите, изпратени до центъра от държавни органи и институции, от юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.

Чл. 27. При завеждането на документите в регистъра по чл. 24 се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието.

Чл. 28. Директорът или неговият заместник разпределя преписката с резолюция до съответните служители, съдържаща указания, срок за изпълнение, дата и подпис.

Чл. 29. Изходящите от центъра документи се съставят в два екземпляра, като вторият екземпляр съдържа датата, инициалите и подписа на служителя, изготвил документа.

Чл. 30. (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2012 г.) (1) Работното време на служителите в центъра е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

(2) Работното време по ал. 1 е от 9,00 до 17,30 ч. с почивка от 12,30 до 13,00 ч.

(3) За определени категории служители се допуска изпълнение на служебните задължения в работно време с променливи граници с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при спазване на условията по ал.1.

(4) Критерии за определяне на служителите с работно време с променливи граници, както и условията и редът за изпълнението на техните задължения се уреждат с вътрешни правила.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 7 от Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ДВ, бр. 7 от 2005 г.).


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 на Министерския съвет от 19 февруари 2010 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 26.02.2010 г.)………………………………………………………….

§ 2. В Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 40 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:……………………………………………………………..

6. Навсякъде в правилника думите „министъра на образованието и науката“, „министърът на образованието и науката“ и „Министерството на образованието и науката“ се заменят съответно с „министъра на образованието, младежта и науката“, „министърът на образованието, младежта и науката“ и „Министерството на образованието, младежта и науката“.

…………………………………

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 142 на Министерски съвет от 8 юли 2013 г. за приемане на

Устройствен правилник на Министерство на младежта и спорта

(ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 3.07.2013 г.)

…………………………………………..

§ 68. В Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерски съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 и 71 от 2010 г. и бр. 22 от 2012 г.), навсякъде думите „образованието, младежта и науката“ се заменят с „образованието и науката“.

PRAVILNIK_za_ustrojstvoto_dejnostta_i_organizaciqta_na_rabota_na_Centyra_za_obrazovatelna_integraciq.doc (62 KB)