Във връзка с постъпили запитвания относно поставените от ЦОИДУЕМ изисквания за допустимост до участие на кандидати и партньори посочени в т. 2.1.1. от Насоките за кандидатсване  по КП 33.12.-2013, правим следните уточнения:

Органиченията се отнасят до партньори по предходните две, неприключили конкурсни процедури (КП 33.10—2012 и 33.11.- 2012), който са били финансирани от бенефициента (водещата институция) за реализиране на дейности по проекта.

Тези партньорски организации, по предходните две, неприключили конкурсни процедури (КП 33.10—2012 и 33.11.- 2012), които не са финансирани от бенефициентите, могат да участват като партньори или кандидати по настоящата конкурсна процедура. Това обстоятелство се удостоверява с декларация свободен текст, подписана от представляващия.