Дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства през 2012 г. е основана на принципите и направленията, залегнали в актуализираната Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, както и подпомага реализирането на правителствената политика по отношение образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства, имаща за своя рамка Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015.

През 2012 г. дейността на ЦОИДУЕМ е насочена към постигане на основни стратегически цели залегнали в Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2010 – 2012 г., приета от Министерски съвет с Решение № 601/02.09.10 г., на чл. 4, ал. 2 от ПУДОР на ЦОИДУЕМ, конкретизирани в Едногодишният план, приет от УС на 16.02.2012г. както и с Приоритет Образование от Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и План за действие по нея и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.

Дейността на Центъра през 2012 г. включва:

  1. Привличане на средства извън държавния бюджет за реализиране и подкрепа на проекти.
  2. Финансиране на проекти от Центъра.

Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ – 2012 г.doc (363 KB)