Настоящият доклад е изготвен на базата на експертна оценка за ефекта и степента на постигане на стратегическите цели на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в рамките на Конкурсна процедура 33.8-2011 (КП-33.8-2011), включително три проекта, които представляват продължение с анекс от предишната Конкурсна процедура 33.7-2010.

Оценка на ефекта на КП 33.8-2011.pdf (915.3 KB)