Списък с недопуснати до оценка проектни предложения

Вх. №/дата Кандидатстваща институция Причини за недопускане (неиздържали административна проверка)
1. 33.11-013/28.08.2012 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Липница, общ. Ботевград, обл. Софийска Формулярът за кандидатстване не е подпечатан от кандидатстващата институция; В Бюджета няма име и подпис на счетоводител; Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – не е представена актуализирана програма
2. 33.11-016/28.08.2012 г. ОДК-Оряхово, гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца Приложеният електронен носител не се отваря
3. 33.11-019/28.08.2012 г. ОДЗ № 1 „Снежанка“, гр. Средец, общ. Средец, обл. Бургас Не покрива изискването на т.4.2. от Насоките за кандидатстване – няма копие от регистрация по БУЛСТАТ на водещата организация, а е предоставено копие от регистрация по БУЛСТАТ на друга организация
4. 33.11-020/28.08.2012 г. ОУ „Васил Левски“, гр. Бургас, кв. Горно Езерово Приложените автобиографии на екипа за организация и управление не са съгласно формата на Приложение 4 от документите за попълване от водещата организация и нямат подпис
5. 33.11-022/28.08.2012 г. СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен Партньорската организация не отговаря на изискванията в насоките за кандидатстване – не е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел
6. 33.11-025/29.08.2012 г. Община Самоков Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – не е представена актуална стратегия; предоставеното копие от решение не се отнася за горепосочената стратегия
7. 33.11-026/29.08.2012 г. ЦДГ  „Здравец“, гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма копие от регистрация по БУЛСТАТ на една от партньорските организации
8. 33.11-027/29.08.2012 г. ЦДГ „Детски свят“, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма копие от регистрация по БУЛСТАТ на водещата организация
9. 33.11-031/29.08.2012 г. ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, с. Краище, общ. Белица, обл. Благоевград Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – предоставеният документ няма характер на програма, план или стратегия; няма решение за приемане на програма
10. 33.11-037/29.08.2012 г. СОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Симеоновград, общ. Симеоновград, обл. Хасково Няма приложен електронен носител; Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма копие от приет План, Програма или друг документ; няма Решение за приемане на горепосочения План, Програма или друг документ; няма копие от регистрация по БУЛСТАТ на водещата организация; няма декларация по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване
11. 33.11-038/29.08.2012 г. ОДЗ „Зора“, гр. Червен бряг, общ. Червен бряг, обл. Плевен Няма приложен електронен носител; Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма декларация по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване
12. 33.11-039/29.08.2012 г. 5 СОУ „Георги Измирлиев“, гр. Благоевград Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма Решение за приемане на приложения План, Програма или друг документ
13. 33.11-040/29.08.2012 г. ПГ „Петър Парчевич“, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив Липсва подпис на счетоводител на приложения бюджет; Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – приложената Програма не удостоверява период на действие
14. 33.11-042/29.08.2012 г. ЦДГ „Детска радост“, гр. Долна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма копие от Решение за приет План, Програма или друг документ
15. 33.11-048/30.08.2012 г. Община Момчилград Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – приложената Програма не е за актуален период; приложеното Решение е за Стратегия с неактуален период
16. 33.11-049/30.08.2012 г. I ОУ „Георги Бакалов“, гр. Стара Загора Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – не е приложена Програмата, приета с приложеното Решение
17. 33.11-055/30.08.2012 г. Община Съединение Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма данни за актуално действие, приемане и утвърждаване на приложената Стратегия и План; няма приложено копие на Решение за приемане на горепосочените Стратегия и План; няма декларация по т. 3.1.1.от Насоките за кандидатстване на водещата организация; няма декларация по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване на партньорската организация
18. 33.11-057/30.08.2012 г. Община Пловдив Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – приложената Декларация по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване е с вписано невярно обстоятелство – Водещата организация изпълнява проект по неприключила процедура – 33.8-2011
19. 33.11-058/30.08.2012 г. II ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Шумен Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма копие от приет План, програма или друг документ; няма копие от Решение за приемане на горепосочения документ; няма декларация по т. 3.1.1 от Насоките за кандидатстване
20. 33.11-071/30.08.2012 г. Община Поморие Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – на приложените копия от План и Решение не е видно кой ги е издал, приел и нямат заверка „Вярно с оригинала“
21. 33.11-074/30.08.2012 г. ЦДГ „Пролет“, с. Нановица, общ. Момчилград, обл. Кърджали Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – приложените копия на План/Програма и Решение за нейното приемане не са за актуален период
22. 33.11-075/30.08.2012 г. СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма копие от актуално състояние на партньорската организация
23. 33.11-076/30.08.2012 г. ЦДГ „Щастливо детство“, с. Звездел, общ. Момчилград, обл. Кърджали Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – приложените копия на План/Програма и Решение за нейното приемане не са за актуален период
24. 33.11-077/30.08.2012 г. ЦДГ „Зорница“, гр. Момчилград, обл. Кърджали Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – приложените копия на План/Програма и Решение за нейното приемане не са за актуален период; няма декларация по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване на водещата организация; няма декларация по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване на партньорската организация
25. 33.11-081/30.08.2012 г. Филиал Силистра на РУ „Ангел Кънчев“ Не покрива изискването на т.3.1 от Насоките за кандидатстване – декларацията по т. 3.1.1. не е подписана от представляващия водещата организация
26. 33.11-088/30.08.2012 г. ОУ „П.Р.Славейков“, с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново Приложените автобиографии на екипа за организация и управление не са подписани; Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – Представеното копие на План/Програма не е заверено с „Вярно с оригинала“, няма положени подписи и наименованието е различно от това, посочено в протокола
27. 33.11-090/30.08.2012 г. ЦДГ „Щастливо детство“, гр. Момчилград, обл. Кърджали Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – приложените копия на План/Програма и Решение за нейното приемане не са за актуален период; няма декларация по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване на водещата организация
28. 33.11-093/30.08.2012 г. ОДЗ № 39, гр. София Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – приложените План/Програма и Решението за нейното приемане не са заверени с „Вярно с оригинала“
29. 33.11-095/30.08.2012 г. СОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Свиленград, обл. Хасково Не се отваря файла на Формуляра за кандидатстване на електронния носител; няма приложена Декларация по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване на водещата организация
30. 33.11-096/30.08.2012 г. ОУ „Стоян Михайловски“, гр. Варна Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – неизяснен срок на действие и приемане на План/Програма и Решение
31. 33.11-097/30.08.2012 г. Технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ , гр. Перник Няма приложен Формуляр за кандидатстване на електронен носител
32. 33.11-098/30.08.2012 г. ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков, обл. Софийска Водещата организация изпълнява проект по неприключила процедура – 33.9-2011
33. 33.11-101/30.08.2012 г. Община Дупница Водещата организация изпълнява проект по неприключила процедура – 33.8-2011
34. 33.11-102/30.08.2012 г. ОУ „Христо Ботев“, гр. Алфатар, обл. Силистра Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма приложено копие на Решение за приемане на План/Програма
35. 33.11-103/30.08.2012 г. ОУ „Христо Ботев“, с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма приложена декларация по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване на една от партньорските организации – РИО-Варна
36. 33.11-107/30.08.2012 г. ОУ „Иван Вазов“, гр. Симеоновград, обл. Хасково Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма приложено копие от План/Програма и Решение за нейното приемане
37. 33.11-110/30.08.2012 г. ОУ „Христо Ботев“, с. Зидарово, общ. Созопол, обл. Бургас Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – приложената Програма не е заверена с „Вярно с оригинала“; няма приложено Решение за приемането на горепосочената Програма
38. 33.11-112/30.08.2012 г. ІІ ОУ „Иван Вазов“, гр. Вълчедръм, обл. Монтана Бюджетът не е подписан и подпечатан от ръководителя на институцията и от счетоводителя на проекта; Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма приложено копие от БУЛСТАТ на партньорската организация
39. 33.11-114/30.08.2012 г. ОУ „Николай Райнов“, с. Кесарево, общ. Стражица, обл. Велико Търново Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – Протоколът за приемане е на друг документ, а не на приложения План/Програма
40. 33.11-118/30.08.2012 г. ОУ „П.К. Яворов“, с. Крушевец, общ. Созопол, обл. Бургас Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – няма приложени декларации по т. 3.1.1. от Насоките за кандидатстване и на водещата, и на партньорската организации
41. 33.11-121/30.08.2012 г. ЦДГ „Детелина“, с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас Не покрива изискването на т.4.2 от Насоките за кандидатстване – Няма приложено копие на БУЛСТАТ на водещата организация, а е приложено копие на БУЛСТАТ на общината

Списък на класираните проектни предложения и одобрени за финансиране по КП 33.11-2012

Вх. №/дата Кандидатстваща институция Адрес Оценка
1 33.11-003/09.08.2012 г. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Хасково гр. Хасково 6300 82.67
2 33.11-030/29.08.2012 г. Община Благоевград гр. Благоевград 81.00
3 33.11-041/29.08.2012 г. Община Долни чифлик гр. Долни чифлик, п.к. 9120, обл. Варна 79.67
4 33.11-104/30.08.2012 г. ОУ „Княз Александър І“ гр. Пловдив, пк 4000 79.00
5 33.11-008/20.08.2012 г. ОДЗ « Юрий Гагарин» гр.Долна баня гр. Долна баня 2040, обл. София-област 76.33
6 33.11-068/30.08.2012 г. СОУ „Владимир Комаров“ гр. Велико Търново 75.00
7 33.11-050/30.08.2012 г. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Челопеч, обл. Софийска 75.00
8 33.11-043/29.08.2012 г. ОУ „Отец Паисий“ с. Петърч, общ. Костинброд, 74.33
9 33.11-059/30.08.2012 г. ПГ по транспорт гр. Бургас 74.00
10 33.11-079/30.08.2012 г. НУ „Братя Миладинови“ с. Кръстина, общ. Камено, обл. Бургас, пк 8121 72.67
11 33.11-035/ 29.08.2012 г. СОУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе, обл. Бургас, п.к. 8470 72.33
12 33.11-119/30.08.2012 г. ОЗД № 2, гр. Мездра гр. Мездра, обл. Враца 72.00
13 33.11-082/30.08.2012 г. ОУ „Христо Ботев“ с. Паволче, общ. Враца, пк 3044 72.00
14 33.11-015/28.08.2012 г. 162 ОУ „Отец Паисий“ гр. София, район Кремиковци, п.к. 1870 71.33
15 33.11-021/28.08.2012 г. ОУ „Петър Бонев“ гр. Перущица 71.00
16 33.11-069/30.08.2012 г. ОУ „Васил Априлов“ с. Гостилица, общ. Дряново, обл. Габрово, пк 5390 70.67
17 33.11-067/30.08.2012 г. ОУ „Иван Вазов“ гр. Горна Оряховица, пк 5100 70.33
18 33.11-014/28.08.2012  г. ОДЗ № 44 Калина, гр. София гр. София, район Кремиковци, п.к. 1870 70.00
19 33.11-113/30-08.2012 г. ОУ „Антон Страшимиров“ с. Светлен, общ. Попово, обл. Търговище, пк 7877 69.33
20 33.11-047/30.08.2012 г. ПГ по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ гр. Силистра 69.00
21 33.11-070/30.08.2012 г. ЦДГ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Батак, общ. Павликени, пк 5228 68.33
22 33.11-087/30.08.2012 г. Втора Английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ гр. София 68.33
 
  РЕЗЕРВИ
 
23 33.11-085/30.08.2012 г. НУ „Васил Левски“ гр. Белоградчик, обл. Видин 68.00
24 33.11-091/30.08.2012 г. СОУ „Н.Й. Вапцаров“ гр. Пловдив, пк 4000 67.67
25 33.11-094/30.08.2012 г. ПГ по производствени технологии гр. Лом, пк 3600 67.33
26 33.11-012/27.08.2012 г. ОУ „Отец Паисий“, с. Искра с. Искра 4297, общ. Първомай, обл. Пловдив 66.00
27 33.11-001/24.07.2012 г. 135 СОУ „Ян Амус Коменски“, гр. София гр. София, район Красна Поляна 65.67
28 33.11-111/30.08.2012 г. ОУ „Васил Друмев“ с. Орляк, общ. Тервел, обл. Добрич 65.67
29 33.11-010/24.08.2012  г. ОДК Търговище гр. Търговище 7700 64.00
30 33.11-002/30.07.2012 г. Община Лозница гр. Лозница 7290, общ. Лозница, обл. Разград 63.33
31 33.11-036/29.08.2012 г. СОУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат, п.к. 7300 63.33
32 33.11-056/30.08.2012 г. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Езерче, общ. Цар Калоян, обл. Разград, пк 7274 63.33
33 33.11-120/30.08.2012 г. ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот с. Бохот, обл. Плевен 63.33
34 33.11-063/30.08.2012 г. ОУ „Васил Левски“ с. Бозвелийско, общ. Провадия, пк 9273 63.00
35 33.11-033/29.08.2012 г. ОУ „Васил Априлов“ с. Хърлец, общ. Козлодуй, п.к. 3329 63.00
36 33.11-066/30.08.2012 г. ЦДГ „Райна Княгиня“ гр.  Разград 62.33
37 33.11-086/30.08.2012 г. СОУ „Христо Ботев“ гр. Ихтиман 62.33
38 33.11-034/29.08.2012 г. ЦДГ „Слънце“ гр. Камено, обл. Бургас, п.к. 8120 61.67
39 33.11-004/10.08.2012 г. Прогимназия „Акад. Даки Йорданов“, гр. Омуртаг гр. Омуртаг 7900, общ. Омуртаг, обл. Търговище 61.33
40 33.11-044/30.08.2012 г. ОУ „Христо Ботев“ с. Лопян, обл. Софийска, п.к. 2193 61.33
41 33.11-051/30.08.2012 г. СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Игнатиево, обл. Варна 60.67
42 33.11-045/30.08.2012 г. ОУ „Отец Паисий“ с. Радомирци, общ. Червен бряг, 59.67
43 33.11-024/29.08.2012 г. II ОУ  „Христо Смирненски“ гр. Берковица п.к. 3500 59.33
44 33.11-078/30.08.2012 г. ОУ „Цанко Церковски“ с. Средище, общ. Кайнарджа 59.33
45 33.11-053/30.08.2012 г. ОУ „Виделина“, Лозница гр. Разград, пк 7200 58.67
46 33.11-018/28.08.2012 г. ОУ „Г. С. Раковски“ с. Голямо ново, общ. Търговище, п.к. 7789 58.67
47 33.11-099/30.08.2012 г. ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Бобов дол, обл. Кюстендил 58.67
48 33.11-084/30.08.2012 г. Община Грамада гр. Грамада, обл. Видин 58.33
49 33.11-017/28.08.2012 г. ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Врани кон с. Врани кон 7940, общ. Омуртаг, обл. Търговище 58.00
50 33.11-115/30.08.2012 г. ОДЗ „Ален мак“ гр. Кочериново 2640, общ. Кочериново, обл. Кюстендил 58.00
51 33.11-009/24.08.2012 г. РИО Враца гр. Враца 3000 57.67
52 33.11-062/30.08.2012 г. ПГКОХТ „Марийка и Маринчо Караконови“ гр. Ловеч 57.67
53 33.11-105/30.08.2012 г. РИО Ловеч гр. Ловеч 56.33
54 33.11-065/30.08.2012 г. СОУ „Хан Исперих“ гр. Нови пазар 56.00
55 33.11-029/29.08.2012 г. IV ОУ „Христо Ботев“ гр. Лом 55.67
56 33.11-089/30.08.2012 г. ОУ „Граф Н. Игнатиев“ с. Граф Игнатиево, общ. Марица, обл. Пловдив, пк 4198 55.33
57 33.11-005/13.08.2012 г. СОУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново гр. Кочериново 2640, общ. Кочериново, обл. Кюстендил 54.00
58 33.11-046/30.08.2012 г. ОДЗ „Пролет“ гр. Койнаре, Общ. Червен бряг 54.00
59 33.11-052/30.08.2012 г. СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Антоново, пк 7970 54.00
60 33.11-011/27.08.2012 г. Община Кирково гр. Кирково 6884, обл. Кърджали 53.67
61 33.11-064/30.08.2012 г. ЦДГ „Незабравка“ с. Орешак, общ. Троян, пк 5630 53.67
62 33.11-109/30.08.2012 г. СОУ „Иван Вазов“ гр. Вършец, обл. Монтана, пк 3540 53.67
63 33.11-032/29.08.2012 г. Професионална гимназия по електротехника „Христо Ботев“ гр. Монтана, п.к. 3400 53.33
64 33.11-106/30.08.2012 г. Община Добрич гр. Добрич 53.33
65 33.11-083/30.08.2012 г. ОДЗ „Звънче“ гр. Кула, обл. Видин 53.00
66 33.11-092/30.08.2012 г. НУ „Христо Ботев“ с. Соколово, общ. Карнобат, пк 8435 53.00
67 33.11-108/30.08.2012 г. СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Завет, обл. Разград, пк 7330 53.00
68 33.11-007/13.08.2012 г. ОУ „Христо Ботев“, с. Зелена морава с. Зелена морава 7954, общ. Омуртаг, обл. Търговище 52.67
70 33.11-080/30.08.2012 г. ЦДГ „Надежда“ гр. Елхово, пк 8700 52.33
69 33.11-072/30.08.2012 г. ЦДГ „Незабравка“ гр. Русе, пк 7001 52.00
71 33.11-060/30.08.2012 г. СОУ „Владимир Димитров – Майстора“ гр. Кърджали, пк 6602 51.67
72 33.11-116/30.08.2012 г. ОУ „Христо Ботев“, с. Остров  с. Остров, общ. Оряхово, обл. Враца 51.33
73 33.11-054/30.08.2012 г. ПГ по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг, пк 7900 51.00
74 33.11-028/29.08.2012 г. Професионална гимназия по туризъм гр. Самоков, п.к. 2000 50.67
75 33.11-061/30.08.2012 г. Община Левски гр. Левски, обл. Плевен 50.00
76 33.11-100/30.08.2012 г. ОУ „Васил Левски“ с. Ракево, общ. Криводол, обл. Враца, пк 3067 50.00
77 33.11-117/30.08.2012 г. Община Иваново с. Иваново, обл. Русе 50.00
78 33.11-023/29.08.2012 г. Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ гр. Кнежа, п.к. 5835 47.00
79 33.11-073/30.08.2012 г. ЦДГ № 20 „Червената шапчица“ гр. Ямбол 45.33
80 33.11-006/13.08.2012 г. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил гр. Кюстендил 2500 44.33