ОБЯВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си за 2012 г.

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява конкурс за набиране на проектни предложения на тема:

„Обучение в дух на толерантност и недискриминация в детските градини и  в училищата чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от етническите малцинства“ за КП 33.11 – 2012, по Приоритет Образование от  Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и План за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) и „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по програмата – 513 500 лв.

Максимална стойност на един проект – 25 000 лв.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 17: 30 часа на 30.08. 2012 г.

Документи:

Обява КП 33.11_2012.doc (34 KB)

Насоки за кандидатстване КП 33.11_2012.doc (234.5 KB)

Приложение 1 Формуляр за кандидатстване.doc (123.5 KB)

Финансов отчет.xls (36 KB)

Приложение 3 Декларация за партньорство.doc (31 KB)

Приложение 4 Автобиография.doc (36 KB)

Приложение 5 Договор.doc (58.5 KB)

Приложение 6 Изисквания за изготвяне на краен съдържателен доклад.doc (86.5 KB)

Приложение 7 Изисквания за изготвяне на краен финансов отчет.doc (28 KB)

Приложение 8 Формуляр за краен финансов отчет.xls (36 KB)