Съобщение

Уважаеми кандидати уведомяваме ви, че на 29.06.2012 г. (петък) от 9.30 ч. до 17.30 ще се подписват договори с ръководителите на класираните проекти, одобрени за финансиране (без резервите) по КП 33.10 – 2012 г. За целта е необходимо да подготвите и представите следните документи:

1.  Попълнен Договор ( приложение 5) приложен  към Обявата за кандидатстване по КП 33.10-2012 г. от 04.05.2012 г. в два екземпляра, по един за двете страни (както и на електронен  носител – за лесно разпечатване при необходимост);

–         при попълване на чл. 4 ал.1. от Договора – размерите на първия и втория транш да бъдат изчислени коректно и без окръглявания;

–         по чл. 2 от Договора – да се посочи крайния срок на извършване на дейностите по раздел III. т. 8 от Формуляра за кандидатстване от конкурсната документация.

–         печат на институцията

2.      Банкова сметка (бюджетна), издадена на името на кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.

3.      Писмено потвърждение от Ръководителя на проекта за готовността му за започване на дейностите по проекта, съгласно чл. 5, от Договора (Приложение 1 към настоящото съобщение).

4.      Декларация  (Приложение 2  към настоящото съобщение) подписана от ръководителя на институцията.

Подписването на Договорите  ще се извърши  в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София, бул. Г. М. Димитров 52А, I етаж, на 29.06.2012. от 9:30 до 17:30 часа.

Подписването на договора става лично от ръководителя на водещата институция  или упълномощено от него лице.

pril_1.doc (24.5 KB)

pril_2.doc (42.5 KB)