Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

Времетраене на проекта: от 30.09.2008 . до 30.06.2009

Цели и задачи на проекта:

 • Чрез извънкласните дейности по “ Фолклор на етносите в България-Ромски фолклор” се цели създаване на ефикасен модел за възпитаване на етническа толерантност, гордост и приятелство, както и за привличане и задържане на децата в училище, чрез изучаването на ромски фолклор.
 • Сформиране на хетерогенни групи.
 • Оползотворяване на свободното време на децата, чрез културно наситени познавателни и развиващи дейности.
 • Взаимно опознаване на историята, културата, бита, религията, традициите и обичаите на ромите.
 • Да се търсят допирни точки между ромския и българския фолклор.
 • Събиране на ромски приказки, песни и различни празнични обичаи.
 • Запознаване на ромските и български ученици с ромската култура, история и фолклор
 • Подобряване на междуетническия и междукултурен диалог чрез формиране на умения  за работа по определени проблеми на деца от 2-8 клас  в мултиетнически екипи.
 • Противодействие срещу проявите на расизъм и дискриминация в училище.
 • Създаване на предпоставки за преодоляване  на предрасъдъците срещу ромите от страна на другите етноси.
 • Пресъздаване на традиции и обичаи с цел изграждане у децата на нравствени и естетически ценности.
 • Ангажираност и пряко включване на родителите в учебния процес.
 • Въвеждане на нова педагогическа практика, с цел задържане на ромските деца в училище.
 • Провокиране на положителни емоции и формиране на ценности.
 • Използването на интерактивни методи, множество забавни игри, извънкласни дейности.
 • Премахване на неравностойното положение на ромите съгласно клаузите на приетата Национална рамкова програма за равностойно интегриране на ромите в българското общество, при гарантиран достъп на образование на всички деца и създаване на условия за тяхното образователно и културно израстване. 

Целева група: 

В проекта са включени пряко ученици от втори  до осми  клас.  Първоначално  са сформирани две хетерогенни групи с по тринадесет-петнадесет ученика. Първата  група обхваща децата от втори до четвърти клас, а втората група обхваща децата от пети до осми клас. Така се създава по – добра среда и възможност за съвместни инициативи между децата с различен етнически  произход.

Непреките  участници са всички ученици и  учители от 106 ОУ “Григорий Цамблак”,  родители, а също и цялата квартална общност на кв. Левски в р-н Подуяне.

Проект „Фолклор на етносите в България – Ромски фолклор“.pdf (183.31 KB)

1_E_KNIGA