Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

Времетраене на проекта: от 01.10.2008 г. до 31.05.2008 г.

Чрез проекта „И недопечените и най-добре печените – все замесени сме от едно тесто” е планирано да сформираме литературно-театрален клуб: „Горди сме, че сме различни”, състоящ се от две групи с по 12 деца от ромски и български произход, едната група в начален етап, а другата в прогимназиален етап.

Цели и задачи на проекта:

Основна цел:
Формиране на самоуважение, самочувствие и гордост от етническата принадлежност у децата от ромски произход и преодоляване на предразсъдъците у техните съученици и обществото.

Конкретни цели:
Опознаване на ромската културна идентичност и формиране на етническа толерантност и приятелство у всички деца в училище. Да се въвлекат родителите на децата от ромски произход в процеса на опознаване, съхраняване и популяризиране на тяхната култура. Ромските ученици да се почувстват значими и да осъзнаят, че тяхната култура и обичаи имат своето място в националната култура.

Проект „И недопечените, и най-добре печените – все замесени сме от едно тесто“.pdf (211.65 KB)

1_Bango_Vasil.pdf (432.76 KB)

1__Pechenite__romi.pdf (1.62 MB)