По програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

КП 33.3-2008

Времетраене на проекта: от 01.10.2008г. до 01.10.2009г.

Проектът е насочен към създаване на мултикултурни клубове в училището с цел адаптация на учениците от ромски произход, за които българският език не е майчин към изискванията на съвременното българско училище. Проектната идея е насочена към включване на учениците от двата етноса в общи дейности, които ще доведат до подобряване на уменията на децата от ромския етнос за общуване на български език и ще улесни усвояването на предвидения в учебните програми материал. Неформалната обстановка в мултикултурните клубове ще способства процеса на усвояване на български език да става естествено и с лекота. Целта е да се оптимизира образователната среда по посока на пълноценно включване на децата от ромския етнос в училищния, а по-късно и в обществения живот. Партньори по проекта са ЦДГ „Здравец”, намираща се в непосредствена близост до училището, и Община Видин.

Проект „Да подадем ръка“.pdf (120.38 KB)

Vidin_presentation.pdf (793.57 KB)