ОБЯВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си за 2012 г.

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява конкурс за набиране на проектни предложения на тема: Създаване на условия за равен достъп до качествено образование на ромските деца и ученици“ за КП 33.10 – 2012 по Приоритет 1 от Тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ 2010-2012: „Интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и училища в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях.“

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по програмата – 510 000 лв.

Максимална стойност на един проект – 18 000 лв.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 17: 30 часа на 4 юни 2012 г.

Документи:

Обява.doc (32 KB)

Насоки за кандидастване.doc (234.5 KB)

Приложение 1 Формуляр за кандидатстване.doc (122 KB)

Приложение 2 Бюджет.xls (62.5 KB)

Приложение 3 Декларация за партньорство.doc (31 KB)

Приложение 4 Автобиография.doc (36.5 KB)

Приложение 5 Договор.doc (62.5 KB)

Приложение 6 Изисквания-краен съдържателен доклад.doc (87 KB)

Приложение 7 Изисквания-краен финансов отчет.doc (27.5 KB)

Приложение 8 Финансов отчет.xls (42.5 KB)

KP33.10_2012.zip (155 KB)