Дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства през 2011 г. е основана на принципите и направленията, залегнали в актуализираната от м. март 2010 г. Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и подпомага реализирането на правителствената политика по отношение образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства, имаща за своя рамка Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015.

През 2011 г. дейността на ЦОИДУЕМ е насочена към постигане на основни стратегически цели залегнали в Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2010 – 2012 г., приета от Министерски съвет с Решение № 601/02.09.10 г. и на чл. 4, ал. 2 от ПУДОР на ЦОИДУЕМ, конкретизирани в Едногодишният план, приет от УС на 15.02.2011г. с изпълнение на задачи по двете направления.

  1. Привличане на средства извън държавния бюджет за реализиране и подкрепа на проекти.
  2. Финансиране на проекти от Центъра.

Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ – 2011 г.doc (440.5 KB)