Списък на допуснатите кандидати  до конкурс за длъжността „главен експерт“ в ЦОИДУЕМ

  1. Мариета Христова Василева
  2. Емилия Иванова Гроздева
  3. Нирен Нури Хасанова
  4. Татяна Костадинова Костадинова
  5. Илонка Стефкова Иванова
  6. Даниела Георгиева Чирийска
  7. Маргарита Пеева Пеева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 15.02.2012 г. от 10 часа в сградата на ЦОИДУЕМ, бул. Г.М. Димитров 52 А, ет.1 ст. 120 на конкурс.

Списък на недопуснатите кандидати  до конкурс за длъжността „главен експерт“ в ЦОИДУЕМ

  1. Инна Пенчева Иванова
  2. Борислава Страхилова Виденова
  3. Левент Мюджелит Фахри

Основание за недопускане до конкурс на кандидатите е, че представените от тях документи не удостоверяват изпълнението на изискването за три години професионален опит, необходим за заемане на длъжността.