Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерството на образованието, младежта и науката, в изпълнение на Годишния си план за 2008 год., реализира конкурсна процедура (КП) № 33.3-2008 за финансиране на проекти,  насочени към общински училища и детски градини, целящи постигане на комплексен и устойчив резултат, свързан с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Проектните предложения бяха насочени към четирите приоритети, заложени в Годишния план на ЦОИДУЕМ за 2008 г., а именно:

  • Програма 1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства
  • Програма 2. Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
  • Програма 3. Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства
  • Програма 4. Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство

Оценка на ефекта от проекти, финансирани по програмите на ЦОИДУЕМ по КП 33.3-2008.doc (646 KB)