Настоящият одитен доклад е изготвен в резултат на извършения одит на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, наричан по-нататък „Центъра“ за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г.

Одитът е извършен с цел да се направи независима и обективна оценка за ефективността и ефикасността от осъществяваната дейност на Центъра и да се дадат препоръки за нейното подобряване.

Центърът е създаден с ПМС № 4 от 11.01.2005 г., като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията, за да подпомага министъра на образованието и науката при провеждане на политиката в областта на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Основната му дейност е да разработва, финансира и подкрепя проекти, които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от възпитанието и обучението на децата и учениците от етническите малцинства.

За осигуряване изпълнението на дейността си, на Центъра е възложено да мобилизира и акумулира средствата от различни донори – български, чуждестранни и международни финансиращи институции /вътрешни и външни донори/, и с допълващо финансиране от републиканския бюджет да финансира проекти за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Доклад на Сметна палата за извършен одит на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2009 г.doc (726 KB)