УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.9 -2011 г. и одобряването на Вашето проектно предложение за финансиране, Ви каним за подписване на договорите. За целта е необходимо да представите следните документи:

  1. Попълнен Договор в два екземпляра – приложение 1 към настоящата покана.
  2. Банкова сметка (бюджетна), издадена на името на кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.
  3. Писмено потвърждение от Ръководителя на проекта за готовност по изпълнение на проекта – приложение 2 към настоящата покана.
  4. Декларация подписана от ръководителя на институцията – приложение 3  към настоящата покана.

Подписването на Договорите  ще се извърши  в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София, бул. Г. М. Димитров  52А на I-ви етаж в стая 120 от 9:00 до 17:30 часа.  На 13.10.2011 г. за кандидатите от 1 до 26 номер от списъка на одобрените за финансиране и на 14.10.2011 г. за кандидатите от 27 до 52 номер от списъка на одобрените за финансиране.

Подписването на договора става лично от ръководителя на водещата организация  или упълномощено от него лице.

            При неспазване на горните условия, проектното Ви предложение ще отпадне от списъка на проектите за финансиране.

 

Лиляна Ковачева

директор на ЦОИДУЕМ

Приложение 1.doc (58 KB)

Приложение 2.doc (22 KB)

Приложение 3.doc (44 KB)