Регламент на конкурса

Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“

София 1303, бул. Александър Стамболийски № 81 вх.В ап. 4

тел./факс : +359 2 981 68 66, e-mail: okamenov@emhpf.org,

web site: www.emhpf.org

За трета година Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ обявява конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети в България. Обучението се реализира по проект, финансиран от Ромския образователен фонд (РОФ).

РОФ финансира подготовката на кандидат-студенти от ромски произход, които са силно мотивирани да се подготвят за приемните изпити за медицинските университети в България.

Конкурсът е отворен за ученици, които през учебната 2011-2012 са в XI или в ХІІ клас, както и за млади хора завършили средното си образование през последните 3 години.

Регламент за кандидатстване.doc (135.5 KB)

Формуляр за кандидатстване.doc (146 KB)

Условия за кандидатстване:

 • Кандидатите трябва да са записани в XI или ХІІ клас през учебната 2011-2012 или да са завършили средното си образование през последните 3 години;

 • Успехът на кандидатите, които са ученици, съответно от Х или ХІ клас, трябва да бъде нe по-нисък от Много добър 5.00;

 • Завършилите средното си образование трябва да имат диплома от средното си образование не по-ниска от Много добър 5.00;

 • Оценките по биология и химия от 9 и 10 клас на кандидатите трябва да са не по-ниски от Много добър 5.00 – това се удостоверява с бележка от училището, с копие от бележниците от съответната учебна година или с дипломата от средно образование;

 • Кандидатите, които са на възраст под 18 години, трябва да имат писменото съгласие и подкрепата на родителите си/настойниците за включване в кандидат-студентските подготвителните курсове (попълнена декларация във формуляра);

Необходими документи за участие:

 • Попълнен формуляр за включване в подготвителни курсове за прием в медицинските университети и приложената декларация към формуляра;

 • Удостоверение от съответното училище, че кандидатът е завършил съответно Х или ХІ клас през учебната 2010-2011 г., както и информация за успеха от предходната година (справка от директора на училището с подпис и печат и/или копие на бележника или друг официален документ с информация за успеха);

 • Служебна бележка с подпис на директора и печат на училището, удостоверяваща, че кандидатът е записан в ХІ или ХІІ клас през учебната 2011-2012 г. (служебна бележка от училището, копие от ученически бележник);

 • Кандидатите, които са завършили средно образование, е необходимо да представят копие на дипломата си от средно образование;

 • Задължително е всеки кандидат да представи една препоръка от учител по химия или биология. Препоръката трябва да е подписана от учителя, както и да са посочени трите имена на учителя; адреса на училището, в което работи; контактна информация;

 • Мотивационно есе, което да дава информация защо кандидат-студентът иска да учи медицинска специалност и как вижда бъдещата си професионална реализация (максимум до 2 страници).

Основни критерии при избора на кандидат-студентите ще бъдат:

 • Прецизно и изцяло попълнен формуляр, предоставящ изчерпателна информация;

 • Начин на изразяване и езикова култура;

 • Мотивация за продължаване на образованието на кандидата в медицински университет;

Документите на кандидатите ще бъдат разгледани от комисия, която ще се състои от независими експерти от различни организации и институции. Изборът на кандидат-студенти ще се проведе на два етапа.

 • Първият етап ще оцени кандидатите според информацията, предоставена в документите и формуляра.

 • Вторият етап включва интервю с кандидатите, които са одобрени по документи.

Краен срок за подаване/изпращане на документите

Документи могат да се подават:

 • В офиса на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ на ръка или по пощата с обратна разписка на адрес: гр. София 1303, бул. „Ал. Стамболийски“ № 81, вх. В, ет. 2, ап. 4, Огнян Каменов, тел./факс 02 981 68 66

 • По електронна поща на адрес: cpetkova@gmail.com, (всички задължителни документи трябва да са сканирани със съответен подпис и печат)

Кандидатите носят отговорност за подадени/ изпратен по пощата комплект документи.

Информация и формуляри:

Информация и формуляр за кандидатстване могат да бъдат намерени в:

 • www.zdravenmediator.net

 • www.osi.bg

 • www.emhpf.org

 • http://coiduem.mon.bg – Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

 • в офиса на проекта на адрес София 1303, бул. „Ал. Стамболийски“ № 81, В, ет. 2, ап. 4, Огнян Каменов, тел./факс 02 981 68 66;

Електронен вариант на регламента на конкурса и формуляр за кандидатстване могат да бъдат получени и по електронна поща чрез: cpetkova@gmail.com.

За допълнителна информация се обръщайте към Цвета Петкова на 0899 844312, cpetkova@gmail.com