ОБЯВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява конкурсна процедура 33.9-2011

за

набиране на проектни предложения по: Приоритет 3Утвърждаване на интеркултурната перспектива като неотменна част на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в процеса на модернизация на българската образователна система

Теми :

  1. Проекти, утвърждаващи културното многообразие на етническите малцинства като обща ценност.
  2. Проекти, насочени към представяне на културната специфика на отделните етнически малцинства.
  3. Проекти, които отразяват културните постижения на етническите малцинства и техния принос към националната и европейската култура.
  4. Проекти за повишаване на интеркултурната компетентност на учители за работа в мултиетническа среда.

Кандидатстващи институции: държавни и общински детски градини; училища; обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища и общини. Кандидатстващи институции могат да изпълняват проектите самостоятелно или в партньорство с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по програмата – 600 000 лв.

Максимална стойност на един проект – 12 000 лв.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 16:00 часа на 26.09. 2011 г.

Пълният комплект документи за кандидатстване е:

Можете да изтеглите всички документи като архив: документи за кандидатстване.zip (142.3 KB).