На основание чл. 3 и чл. 20 ал. 1 и 2 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на стратегическите приоритети на актуализираната Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и плана за дейността на ЦОИДУЕМ за 2011 г., приет с решение на УС на ЦОИДУЕМ:

Приоритет 1: Пълноценна интеграция на ромските ученици чрез извеждане на ученици от обособени ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях

1.1. Проекти, насочени към подпомагане процеса на интеграция на учениците от ромски произход.

1.2. Проекти за подобряване на училищната среда в приемните училища.

1.3. Проекти, насочени към адаптацията на учениците, за които българският език не е майчин.

Приоритет 2: Подпомагане на средищните училища за гарантиране на достъп до качествено образование в тях

2.1. Проекти за повишаване на квалификацията на учители за работа в мултиетническа среда.

2.2. Проекти за въвеждане и развиване на целодневни форми на обучение

2.3. Проекти за въвеждане и развиване на полуинтернатни групи (ПИГ)

Главната цел на конкурсната процедура е подпомагането на общините в осъществяването на образователна интеграция на учениците от обособени ромски квартали в приемни училища, както и насърчаването на партньорствата между местни власти и НПО в изпълнение на заложените цели и приоритети в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Максималната стойност на един проект е 40 000 лева.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 18.08.2011 г.

Пълният комплект документи за кандидатстване е:

Насоки за кандидтстване РОФ 33.8.doc (202.5 KB)

Приложение 1 Формуляр за кандидтстване 33.8.doc (80.5 KB)

Приложение 2 Бюджет.xls (24.5 KB)

Приложение 3 Декларация за партньорство 33.8.doc (31 KB)

Приложение 4 CV 33.8.doc (39.5 KB)

Приложение 5 Договор 33.8.doc (57 KB)

Приложение 6 изисквания фин.отчет 33.8.doc (51 KB)