Приет с Решение на УС на ЦОИДУЕМ на 15.02. 2011 г.

Едногодишният план е разработен въз основа на „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2010 – 2012 г.“, приета от Министерски съвет с Решение № 601/02.09.10 г. и на чл. 4, ал. 2 от ПУДОР на Центъра. Дейностите, залегнали в едногодишния план, се базират на стратегическите цели, заложени в актуализираната Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

През 2011 година. Центъра си поставя за цел изпълнението на следните задачи по отделните направления и приоритети, залегнали в Програмата за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2010 – 2012 година. :

По направление 1: Привличане на средства извън републиканския бюджет за подкрепа на проекти

Приоритет Източници на финансиране Срок
1 4 5
Приоритет 1:Пълноценна интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и училища в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях Фондация „Америка за България“

Българо-швейцарска програма за сътрудничество

м. 04.2011 г.

м. 05.2011 г.

м. 12.2011 г.

Приоритет 2:
Подпомагане на средищните училища за гарантиране на достъп до качествено образование в тях
Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси 2007-2013″

Програми на Ромски образователен фонд – Будапеща

Приоритет 3:
Утвърждаване на интеркултурната перспектива като неотменна част на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в процеса на модернизация на българската образователна система
Фондация „Отворено общество“ м. 03.2011 г.

Забележка: ЦОИДУЕМ си поставя за цел да кандидатства с един проект по всеки от посочените приоритети !

По направление 2: Финансиране на проекти от републиканския бюджет.

През 2011 г. ЦОИДУЕМ си поставя за цел да дофинансира двете конкурсни процедури 33.5 – 2009 и 33.7 – 2010 г.

 1. По конкурсна процедура 33.5 – 2009 през месец септември 2010 г. са финансирани 79 броя проектни предложения. КП 33.5 – 2009 е ориентирана към изпълнение на следните дейности:
  • адаптация на деца и ученици в детските градини и началните училища, за които българският език не е майчин;
  • подобряване на образователната среда в приемните и средищни детски градини и училища;
  • въвеждане и развиване на полуинтернатни групи (ПИГ);
  • извънкласни и извънучилищни дейности в приемни и средищни училища за съхраняване и развиване на културната идентичност и за създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства;
  • повишаване на квалификацията на учители;
  • дейности, насочени към позитивна промяна в нагласите на родителите на деца и ученици от етническите малцинства към образователната дейност в детската градина и училище;
  • дейности, свързани с работа с родители на децата и учениците от приемните детски градини и училища.
 2. Конкурсна процедура 33.7 – 2010 се реализира със средства от Ромския образователен фонд – Будапеща и от републиканския бюджет. КП 33.7 – 2010 е ориентирана към изпълнение на следните дейности:
  • подпомагане на интеграцията чрез десегрегация;
  • извънкласни и извънучилищни дейности в приемни училища;
  • подобряване на образователната среда в приемни и средищни детски градини и училища;
  • дейности, свързани с родители на децата и учениците от приемните детски градини и училища;
  • дейности, насочени към позитивна промяна в нагласите на родителите на деца и ученици от етническите малцинства към образователната дейност в детската градина и училище;
  • въвеждане и развиване на целодневни форми на обучение;
  • въвеждане и развиване на полуинтернатни групи (ПИГ);
  • повишаване квалификацията на учителите за работа в мултиетническа среда.

  Конкурсната процедура е обявена през месец септември 2010 г. През месец декември са сключени договорите с 11 общини, чиито проекти са одобрени за финансиране.

 3. Обявяване на конкурсна процедура 33.8 – 2011, която ще се реализира със средства от Ромския образователен фонд – Будапеща и републиканския бюджет.

Конкурсната процедура ще бъде продължение на дейностите по проекта на Центъра „Подпомагане институционализирането на процеса на десегрегация в България“, кофинансиран от Ромски образователен фонд – Будапеща. Тя ще води към изпълнението на следните приоритети:

Приоритет Проекти Кандидатстващи институции Показатели за изпълнение
1 2 3 4
Приоритет 1
Пълноценна интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и училища в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях
1.1. Проекти, насочени към подпомагане процеса на интеграция, чрез десегрегация.
1.2. Проекти за подобряване на училищната среда в приемните детски градини и училища.
1.3. Проекти, насочени към адаптацията на деца в детските градини и началните училища, за които българският език не е майчин.
Общини в партньорство с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност. – брой ромски деца, които традиционно се насочват в сегрегирани училища, записани и интегрирани в приемни училища извън ромските квартали;
– брой адаптирани деца, за които българският език не е майчин в приемни детски градини и училища;
– брой разработени дидактически материали за работа с ромски деца, за които българският език не е майчин в приемните детски градини и училища;
– брой привлечени и адаптирани към учебния процес отпаднали и необхванати от училище ученици с ромски произход;
– брой деца и ученици с ромски произход, обхванати в целодневни форми на обучение;
– брой деца и ученици с ромски произход , обхванати в полуинтернатни групи (ПИГ)
– брой приемни училища;
– брой неформални дейности с интеграционен характер в училищата, разположени в общини с малки и разпръснати населени места;
– брой квалификационни курсове в областта на интеркултурното образование;
– брой учители, обхванати в квалификационни форми за работа с деца и ученици с ромски произход;
– брой сертифицирани учители, повишили своята квалификация в областта на интеркултурното образование и/или образователната интеграция;
– брой функциониращи детски градини и училища, реализирали успешни модели за работа в мултиетническа среда;
– брой създадени дидактични материали за работа с изоставащи и неуспяващи ученици с ромски произход;
– брой осъществени форми на педагогическо взаимодействие с родители на деца и ученици от ромски произход за позитивна промяна на отношението им към учебната дейност;
– брой родители на децата и учениците от приемните детски градини и училища, обхванати в дейности за повишаване на педагогическата им култура и етническата им толерантност (училище за родители, лектории, кръгли маси, родителски активи и настоятелства, дискусии, семинари, обучения и др.)
– брой извънкласни и извънучилищни дейности в приемните училища, в които са включени ученици с ромски произход;
-брой деца и ученици с ромски произход, обхванати в извънкласни и извънучилищни дейности;
– брой приемни детски градини и училища с подобрена материална база;
– брой ремонтирани помещения в приемните детски градини и училища;
– брой закупени компютри, проектори, бели дъски, обзавеждане и оборудване;
– брой закупени дидактически помагала за работа с деца, за които българският език не е майчин в приемни детски градини и училища;
– брой закупени книги, учебно – помощна и художествена литература за библиотеките.
Приоритет 2
Подпомагане на средищните училища за гарантиране на достъп до качествено образование в тях
2.1. Проекти за повишаване на квалификацията на учители за работа в мултиетническа среда.
2.2. Проекти за въвеждане и развиване на целодневни форми на обучение
2.3. Проекти за въвеждане и развиване на полуинтернатни групи (ПИГ)
Общини в партньорство с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност. – брой квалификационни курсове в областта на интеркултурното образование;
– брой иновативни учебни програми за квалификация на учители и други педагогически специалисти за работа в мултиетническа среда;
– брой учители, обхванати в квалификационни форми за работа в мултиетническа среда;
– брой учители, обхванати в квалификационни форми за работа с деца и ученици с ромски произход;
– брой сертифицирани учители, повишили своята квалификация в областта на интеркултурното образование и/или образователната интеграция;
– брой педагогически специалисти – помощник-възпитатели и помощник-учители, включени в обучителни дейности за работа в мултиетническа среда;
– брой внедрени иновативни етнокултурни образователни практики на общинско, регионално и национално равнище;
– брой учители, мултиплицирали своя опит от работа в мултиетническа среда на национално равнище;
– брой учители, участвали в конференции или други научни форуми за представяне на своя опит от работа в мултиетническа среда;
– брой създадени от учители методически помагала и продукти за интерактивно обучение в мултиетническа среда;
– брой публикации в списания и сборници на учители, участвали в обучителни дейности;
– брой деца и ученици, обхванати в целодневни форми на обучение;
– брой деца и ученици, обхванати в полуинтернатни групи (ПИГ);
– брой ученици от етническите малцинства професионално ориентирани и приети в гимназия или висши училища.
 1. Обявяване на конкурсна процедура 33.9 – 2011, която ще се реализира със средства от републиканския бюджет.
 

Приоритет

 

 

Проекти

 

 

Кандидатстващи институции

 

Показатели за изпълнение

1

2

3

4

Приоритет 3

Утвърждаване на интеркултурната перспектива като неотменна част на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в процеса на модернизация на българската образователна система

 

3. 1. Проекти, утвърждаващи културното многообразие на етническите малцинства като обща ценност.

3. 2. Проекти, насочени към представяне на културната специфика на отделните етнически малцинства.

3. 3. Проекти, които отразяват културните постижения на етническите малцинства и техния принос към националната и европейската култура.

3. 4. Проекти за повишаване на интеркултурната компетентност на учители за работа в мултиетническа среда.

Държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища и общини, разработени и изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

 

– брой регулярно провеждани класни и извънкласни дейности, утвърждаващи културното многообразие и представящи културните постижения на етническите малцинства и техния принос към националната и европейска култура;

– брой деца и ученици с различен етнически произход, обхванати в дейности, представящи културната специфика и културното многообразие на етническите малцинства и отразяващи техните културни постижения и принос към националната и европейската култура;

– брой концерти, спектакли, фестивали, конкурси, тематични екскурзии, викторини, вечери, състезания, дебати, изложби, музеи, пленери, етнографски кътове, хепънинги, карнавали, тържества, вестници и други, представящи културната специфика на отделните етнически малцинства, културното многообразие на етническите малцинства и отразяващи културните постижения на етническите малцинства и техния принос към националната и европейската култура;

– брой деца и ученици с различен етнически произход, обхванати в епизодични дейности, представящи културната специфика и културното многообразие на етническите малцинства и отразяващи техните културни постижения и принос към националната и европейската култура;

– брой деца и ученици с различен етнически произход, публика на епизодични дейности, представящи културната специфика и културното многообразие на етническите малцинства и отразяващи техните културни постижения и принос към националната и европейската култура;

– брой родители на деца и ученици с различен етнически произход, публика на епизодични дейности, представящи културната специфика и културното многообразие на етническите малцинства и отразяващи техните културни постижения и принос към националната и европейската култура;

– брой учители, ангажирани с организирането и провеждането на епизодични дейности, представящи културната специфика и културното многообразие на етническите малцинства и отразяващи техните културни постижения и принос към националната и европейската култура;

– брой внедрени етнокултурни образователни практики на регионално и национално равнище;

– брой внедрени програми и използвани учебни помагала по интеркултурно образование в детските градини и училища;

– брой разработени и внедрени вариативни учебни програми по интеркултурно образование;

– брой създадени дидактични материали, съдействащи за опознаване на етнокултурните характеристики на етническите групи у нас;

– брой национални и международни награди в етнокултурни конкурси на деца и ученици от етническите малцинства.

Други дейности (одит, мониторинг, срещи и др.), реализирани със средства от републиканския бюджет.

 1. През 2011 г. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ще обяви конкурси за оценка на ефекта от проекти и финансов одит по конкурсна процедура 33.5 – 2009.
  Конкурсите имат за цел изготвяне на обобщени доклади за:

  • резултатите от дейността на ЦОИДУЕМ по показателите за изпълнение, заложени в Програмата за дейността 2010 – 2012;
  • изпълнението на плана за 2010 по приоритети и мерки съгласно заложените показатели за изпълнение;
  • оценка за изпълнението на проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ през 2010 г. по показателите за изпълнение, заложени в плана за 2010 г.;
  • добри практики от проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ и тяхното мултиплициране в образователната система.
 2. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ще разработи програма за изследователска дейност в областта на интеркултурното образование в България, в рамките на която ще създаде бази данни за добри практики в областта на образователната интеграция и квалификацията на учители за работа в мултиетническа среда.

 

Приоритет Средства
(съгласно Тригодишната програма за дейността)
Бюджет 2011 По Направление 1 По Направление 2 Други дейности
Външно съфинансиране по проекти Конкурсна процедура 33.5-2009 Конкурсна процедура 33.7-2010 Конкурсна процедура 33.8-2011 Конкурсна процедура 33.9-2011
Приоритет 1 750 000 270 000 200 000 160 000 10 000 70 000 30 000
Приоритет 2 562 500 152 500 200 000 120 000 10 000 10 000 12 500
Приоритет 3 562 500 752 500 х 120 000 х х 600 000 32 500
ОБЩО: 1 875 000 1175000 400 000 400 000 20 000 80 000 600 000 75 000

doc.gifПлан за работата на ЦОИДУЕМ за 2011 г.doc