Едногодишният план е разработен въз основа на „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2010 – 2012 г.“, приета от Министерски съвет с Решение № 601/02.09.10 г. и на чл. 4, ал. 2 от ПУДОР на ЦОИДУЕМ. Дейностите, залегнали в едногодишния план, се базират на:

  • Общите стратегически цели, заложени в актуализираната Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства:

Стратегическа цел 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в обща образователна среда.

Стратегическа цел 3:  Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства и формиране на подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства реализацията на настоящата стратегия.

  • Специфичните стратегически цели:

1.1. Пълноценна интеграция на ромските деца в етнически смесени групи в детски градини и на учениците от ромски произход в класове със смесен етнически състав в интегриращите (приемните) училища извън ромските квартали.

1.2. Подобряване на материално-техническата база на интегриращите (приемните) детски градини и училища и подобряване качеството на обучение в тях.

  • и приоритетите на Стратегията:

пълноценна интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на  детските градини и училищата в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях;

– оптимизация на училищната мрежа в общините с малки и разпръснати населени места, включително чрез подпомагане на средищните училища за гарантиране на качествено образование в тях;

утвърждаване на интеркултурната перспектива като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система и на образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства,

През 2010 г. ЦОИДУЕМ ще работи за изпълнение на следните задачи по двете направления, залегнали в Тригодишната програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства:

По направление 1: Привличане на средства извън републиканския бюджет за подкрепа на проекти

Приоритет Източници на финансиране Срок
1 4 5
Приоритет 1:
Пълноценна интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и училища в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях
Приоритет 2:
Подпомагане на средищните училища за гарантиране на достъп до качествено образование в тях
Приоритет 3:
Утвърждаване на интеркултурната перспектива като неотменна част на образователната интеграция на ДУЕМ в процеса на модернизация на българската образователна система
Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси 2007-2013″
Програми на Ромски образователен фонд
м. 12.2010 г.

Забележка: ЦОИДУЕМ планира да кандидатства с един проект по една от посочените програми

По направление 2: Финансиране на проекти от републиканския бюджет

С решение на Управителния съвет от 28. 04. 2010 г. ЦОИДУЕМ ще финансира конкурсна процедура 33.5-2009, обявена през 2009 г., в изпълнение на Тригодишната програма за периода 2007 – 2009г

  1. По конкурсна процедура 33.5-2009 са класирани 80 броя проектни предложения. В рамките на първия транш ще се преведат 60 % от средствата.
Приоритет Теми Кандидатстващи институции Показатели за изпълнение
1 2 3
Приоритет 1

Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

1.1. Проекти, насочени към
адаптацията на деца и
ученици в детските градини и
училищата, за които
българския език не е майчин.
1.2. Проекти, свързани с оптимизацията на училищната мрежа в общините с малки и разпръснати населени места, включително чрез подпомагане на средищните училища за гарантиране на качествено образование в тях.
общини; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност – брой адаптирани деца и ученици в детските градини и началните училища, за които българския език не е майчин;

– брой деца и ученици, обхванати в неформални дейности;

Приоритет 2
Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
2.1. Проекти, касаещи
осъществяването на
извънкласни и извънучилищни дейности, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
общини; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност – брой деца и ученици, обхванати в извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства;
Приоритет 3
Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства
3.1. Проекти и програми за
създаване на предпоставки за
успешна социализация на
децата, учениците и младите
хора от етническите малцинства.
3.2. Проекти за извънкласни и звънучилищни форми на
работа, целящи създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства.
3.3. Проекти за обучителни дейности за учителите, свързани със създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства.
общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност – брой деца, ученици и млади хора от етническите малцинства, обхванати в извънкласни и извънучилищни дейности;
– брой учители, обхванати в програми за обучителни дейности, свързани със създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства.
Приоритет 4
Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство
4.1. Проекти за организиране на вътрешно училищни и между училищни дебати и дискусии за опознаване на културното многообразие в България.
4.2. Проекти и програми, отразяващи и представящи културното разнообразие в България.
общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност – брой деца, обхванати във вътрешноучилищни и междуучилищни дебати и дискусии за опознаване на културното многообразие;
– брой деца и ученици, обхванати в извънкласни и извънучилищни дейности;
  1. Ще се подготви и реализира конкурсна процедура 33.7-2010 – със средства от Ромски образователен фонд – Будапеща и от републиканския бюджет. Основната цел на конкурсната процедура ще бъде насърчаване на партньорствата между местните власти и НПО за подпомагане на общините в осъществяване на интеграционни процеси за създаване на условия за равен достъп до качествено образование на ромските деца и ученици.

Максималната стойност на един проект е 30 000 лева.

КП 33.7 – 2010 е в изпълнение на следните приоритети, залегнали в актуализирана Стратегия за образователна интеграция:

Приоритет Проекти Кандидатстващи институции Показатели за изпълнение
1 2 3 4
Приоритет 1
Пълноценна интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и училища в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях
1.1. Проекти, насочени към
подпомагане процеса на интеграция, чрез десегрегация.
1.2. Проекти за подобряване на училищната среда в приемните детски градини и училища.
общини в партньорство с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност – брой ромски деца, които традиционно се насочват в сегрегирани училища, записани и интегрирани в приемни училища извън ромските квартали;
– брой приемни училища;
– брой неформални дейности с интеграционен характер в училищата, разположени в общини с малки и разпръснати населени места;
Приоритет 2
Подпомагане на средищните училища за гарантиране на достъп до качествено образование в тях
2.1. Проекти за повишаване на квалификацията на учители
2.2. Проекти за въвеждане и развиване на целодневни форми на обучение
2.3. Проекти за въвеждане и развиване на полуинтернатни групи (ПИГ)
общини в партньорство с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност – брой учители, обхванати в квалификационни форми ;
– брой деца и ученици, обхванати в целодневни форми на обучение;
– брой деца и ученици, обхванати в полуинтернатни групи (ПИГ);

Други дейности – реализирани с 50 000 лв. от средствата на републиканския бюджет.

  1. През 2010 г. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ще обяви конкурси за оценка на ефекта от проекти и финансов одит по конкурсна процедура 33.4 – 2008 и оценка на ефекта от проекти по конкурсна процедура 33.3 – 2008. Конкурсите имат за цел изготвяне на обобщени доклади за:

– резултатите от дейността на ЦОИДУЕМ по заложени в Програмата за дейността на Центъра 2007 – 2009 показатели за изпълнение;

– оценка за изпълнението на проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ през 2008 г. по показатели за изпълнение, заложени в Плана за 2008 и 2009 г.;

– добри практики от проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ и тяхното мултиплициране в образователната система.

Приоритет Средства
(съгласно Тригодишна програма за дейността)
По Направление 1 По Направление 2
Съфинансиране
по проект
Конкурсна процедура
33.5-2009
Конкурсна
процедура
33.7-2010
Конкурснa процедурa 33.4-2008 Дофинансиране Други
дейности
Приоритет 1 470 000 300 000 170 000
Приоритет 2 352 500 100 000 100 500 100 000 50 000 2 000
Приоритет 3 352 500 0 184 500 0 120 000 48 000
ОБЩО: 1 175 000 400 000 455 000 100 000 170 000 50 000