П О К АН А

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността за 2008 год.

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

О Б Я В Я В А

КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА № 33.4-2008

ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕЛЯЩИ ПОСТИГАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН И УСТОЙЧИВ РЕЗУЛТАТ, СВЪРЗАН С ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Цели на схемата за съфинансиране:

  • постигане ефективност, ефикасност и концентрация на финансирането на общински програми, свързани с образователната интеграция;
  • постигане на комплексен и устойчив резултат в изпълнение на политиката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Схемата за съфинансиране е насочена към подпомагане на проектни предложения, осигуряващи комплексното изпълнение на Приоритетите и дейностите, заложени в Годишния план на ЦОИДУЕМ за 2008г.:

Размер на финансовата помощ

Максималният размер на финансовата помощ, предоставена от ЦОИДУЕМ за изпълнение на едно проектно предложение е 90 000лв., разпределена по отделните Приоритети както следва:

Приоритет 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

1.1 Подпомагане процеса на десегрегация и последваща интеграция;

1.2 Подобряване на образователната среда в приемните детски градини и училища;

1.3 Адаптация на децата и учениците в детските градини и училищата, за които българският език не е майчин;

1.4 Извеждане на децата и учениците без увреждания от помощните училища и интегрирането им в общообразователна среда.

Максимален размер на предоставената финансова помощ – 45 000 лева

Приоритет 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

2.1 Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства;

2.2 Обучение (квалификация) на педагогическия персонал за придобиване на знания и умения за работа в мултикултурна среда.

Максимален размер на предоставената финансова помощ – 13 500 лева

Приоритет 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.

3.1. Извънкласни и извънучилищни форми на работа, целящи създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства;

3.2 Дейности, насочени към мотивиране на родители, възпрепятстващи децата си да посещават детска градина и училище;

3.3 Дейности, свързани с родителите на децата и учениците от сегрегираните и приемните училища, насочени към съвместно обучение и възпитание на децата и учениците от различни етноси;

3.4. Организиране на форми за привличане и адаптиране към учебния процес на отпаднали и необхванати от училище ученици.

Максимален размер на предоставената финансова помощ – 18 000 лева

Приоритет 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

4.1. Извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към опознаване и развиване на културното многообразие в България.

4.2 Обучение (квалификация) на педагогическия персонал за придобиване на знания и умения за работа в мултикултурна среда.

Максимален размер на предоставената финансова помощ – 13 500 лева

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 16:00 часа на 31 октомври 2008 г.

Документи:

Nasoki_za_kandidatstwane.doc (506.5 KB)

Obiava_obshtini.doc (63 KB)

Prilojenie_1_Formulqr_za_kandidatstwane.doc (356 KB)

Prilojenie_2_BUDJET.xls (288 KB)

Prilojenie_3_Deklaraciq_wod.inst.doc (35.5 KB)

Prilojenie_4_Deklaracq_partnyorstwo.doc (41 KB)

Prilojenie_5_CV.doc (39.5 KB)

Prilojenie_6_Dogovor_obstini.doc (62.5 KB)

Prilojenie_7_Finalen_doklad.doc (130 KB)

Prilojenie_8_Iziskvania_finalen_finansov_otchet.doc (39 KB)