О Б Я В А

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД – БУДАПЕЩА

На основание чл. 3 и чл. 20 ал. 1 и 2 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на стратегическите цели на актуализираната Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства:

  • Утвърждаване в нормативните документи и в образователната практика на правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства и ефективната им интеграция.
  • Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в обща образователна среда.
  • Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства и формиране на подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства реализацията на настоящата стратегия.

ОБЯВЯВА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 33.7 – 2010

Главната цел на конкурсната процедура е насърчаване на партньорствата между местните власти и НПО за подпомагане на общините в осъществяване на интеграционни процеси за създаване на условия за равен достъп до качествено образование на ромските деца и ученици.

Максималната стойност на един проект е 30 000 лева.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 29. 11. 2010 г.

Пълният комплект документи за кандидатстване е:

Обява РОФ.doc (59.5 KB)

Насоки за кандидатстване РОФ.doc (250 KB)

Приложение 1 Формуляр за кандидатстване РОФ.doc (82 KB)

Приложение_2_Бюджет_РОФ.xls (29.5 KB)

Приложение 3_Декларация за партньорство_РОФ.doc (31 KB)

Приложение 4_Автобиография_РОФ.doc (40 KB)

Приложение 5_Договор_РОФ.doc (57.5 KB)

Приложение 6_Изисквания за финансов отчет_РОФ.doc (49.5 KB)