Дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, наричан за краткост Центъра, се основава на стратегическите цели, заложени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и подпомага реализирането на правителствената политика по отношение образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства, имаща за своя рамка Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г. Планираните за 2009 г. дейности имаха за цел  изпълнение на двете основни направления, заложени в „Тригодишната програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“:

 1. Привличане на средства извън държавния бюджет за реализиране и подкрепа на проекти.
 2. Финансиране на проекти от Центъра.

       ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН 

         Направление 1. Привличане на средства извън държавния бюджет 

Финализирана е Конкурсна процедура (КП) 33.2-2008 г., реализирана съвместно с Ромски образователен фонд (РОФ) – Унгария. Бяха финансирани 13 проектни предложения по Компонент 1 на стойност 500 000 лв. и 15 проектни предложения по Компонент 2 на стойност 150 000 лв.

Привлечени  средства от РОФ – 489 000 лв. през 2008 г.

През 2009 г. не са привлечени средства от други наши и международни донори.

Направление  2. Финансиране на проекти от бюджета на Центъра

          Със средства от републиканския бюджет, в изпълнение на Годишния си план, Центърът обяви две конкурсни процедури за набиране на проектни предложения – КП- 33.5-2009 г. и КП- 33.6-2009 г.

Конкурсна процедура – 33.5-2009 г. с предвидени 1 000 000 лв. от средствата на републиканския бюджет 

Приоритет 1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

По тематичния план от Тригодишната програма:

1.1. Проекти, насочени към адаптацията на деца и ученици в детските градини и училищата, за които българският език не е майчин.

1.2. Проекти, свързани с оптимизацията на училищната мрежа в общините с малки и разпръснати населени места, включително чрез подпомагане на средищните училища за гарантиране на качествено образование в тях.

Бюджет на програмата – 500 000 лева при максимална стойност на един проект до 25 000 лв.

Кандидатстващи институции: общини, държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи проекти самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност.

Постъпили са 130 проектни предложения. След административна проверка до втори етап са допуснати 100 проектни предложения.

Одобрени за финансиране – 20 проектни предложения.

Приоритет 2. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

По тематичния план от Тригодишната програма:

2.1. Проекти, касаещи осъществяването на извънкласни  и извънучилищни дейности за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Бюджет на програмата – 200 000 лева при максимална стойност на един проект до 10 000 лв. 

Кандидатстващи институции: общини, държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност.

Постъпили са 93 проектни предложения. След административна проверка до втори етап са допуснати 68 проектни предложения. Одобрени за финансиране – 20 проектни предложения.

Приоритет 3. Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

По тематичния план от Тригодишната програма:

3.1. Проекти и програми за създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства.

3.2. Проекти за извънкласни и извънучилищни форми на работа, целящи създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства.

3.3.  Проекти за обучителни дейности за учителите, свързани със създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства.

Бюджетът на програмата е 200 000 лева при максимална стойност на един проект до 10 000 лв. 

Кандидатстващи институции: общини, регионални инспекторати по образованието, държавни висши училища, държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи проекти самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност

Постъпили са 135 проектни предложения. След административна проверка до втори етап са допуснати 98 проектни предложения. Одобрени за финансиране – 20 проектни предложения.

Приоритет 4. Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

По тематичния план от Тригодишната програма:

4.1. Проекти, отразяващи и представящи културното разнообразие в България.

Бюджет на програмата – 100 000 лева при максимална стойност на един проект до 5 000 лв. 

Кандидатстващи институции: общини, регионални инспекторати по образованието, държавни висши училища,  държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи проекти самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност.

Постъпили са 48 проектни предложения. След административна проверка до втори етап са допуснати 41 проектни предложения. Одобрени за финансиране – 20 проектни предложения.

След публикуване на обявата за КП-33.5-2009  бяха обявени две информационни срещи за разясняване  на „Насоките за кандидатстване“, проведени  на 07.04.2009 г. и  14.04.2009 г.

Договорите с бенефициентите не бяха сключени, тъй като към тази дата все още нямаше целево финансиране от  републиканския бюджет.

Конкурсна процедура 33.6 – 2009 с  предвидени 500 000 лв. от средствата на републиканския бюджет

Обявената конкурсна процедура  има за цел постигане на ефективност, ефикасност и концентрация на финансирането с фокус към децата и учениците от ромската общност и в изпълнение политиката за образователна интеграция.

Приоритет 1.   Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

По тематичния план от Тригодишната програма:

1.1. Проекти, насочени към подпомагане процеса на десегрегация и последваща интеграция.

1.2. Проекти за подобряване на училищната среда в приемните детски градини и училища.

1.3. Проекти, целящи извеждане на деца без увреждания от помощни училища. 

Бюджет на програмата – 250 000 лева при максимална стойност на един проект до 25 000 лв.

Кандидатстващи институции: общини, реализиращи проекти самостоятелно или в партньорство с юридически лица с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност.

Постъпили са 24 проектни предложения. След административна проверка са допуснати до втори етап 19 проектни предложения. От тях за финансиране са одобрени 10 проектни предложения.

Приоритет 2.  Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

По тематичния план от Тригодишната програма:

2.1. Проекти, касаещи осъществяването на извънкласни  и извънучилищни дейности за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Бюджет на програмата – 100 000 лева при максимална стойност на един проект до 10 000 лв.

Кандидатстващи институции: общини, държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи проектните предложения самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност.

Постъпили  са 135 проектни предложения. След административна проверка са допуснати до втори етап 109 проектни предложения. От тях за финансиране са одобрени 10 проектни предложения.

Приоритет 3.  Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

По тематичния план от Тригодишната програма:

3.1. Проекти за организиране на форми за привличане и адаптиране към учебния процес на отпаднали и необхванати от училището ученици.

3.2. Проекти на училища за стимулиране на дейности, свързани с родители, възпрепятстващи децата си да посещават детска градина и училище. 

Бюджет на програмата – 150 000 лева при максимална стойност на един проект до 10 000 лв. 

Кандидатстващи институции: общини, регионални инспекторати по образованието, държавни висши училища, държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи проектни предложения самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, извършващи общественополезна дейност.

Постъпили са 49 проектни предложения. След административна проверка са допуснати до втория етап 39. За финансиране са одобрени 15 проектни предложения.

След публикуване на обявата за КП-33.6-2009 г. бяха обявени две информационни срещи за разясняване  на „Насоките на кандидатстване“, проведени  на 09.06.2009г и  16.06.2009 г.

Договорите с бенефициентите не бяха сключени поради липса на целево финансиране от  републиканския бюджет към тази дата. 

 Информация  за планираната  Конкурсна процедура за изследвания

Предвидени са 150 000 лв. от средствата на Републиканския бюджет за реализиране през м. юни 2009 г. във връзка с изпълнение на  Тригодишната програма на Центъра и на основание чл. 6, т. 6 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа. Центърът трябваше да обяви конкурсна процедура с приоритети, теми и показатели, но поради липса на финансови средства в Центъра процедурата не е осъществена.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ЦЕНТЪРА        

         Утвърденият бюджет на Центъра за 2009 г. е 2 631 862 лв., в т.ч. 2 500 000 лв. собствени приходи и субсидия в размер на 131 862 лв.

         Отпуснатите средства на Центъра за отчетния период са в размер на 1 097 164 лв., от които през месец декември е направена корекция на бюджета в размер на 1 000 000 лева. Същите са изразходвани за: 

 • Разходи по § 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения“ за отчетния период са в размер на 58 269 лв.;
 • По § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ са в размер на 33779 лв., от които:
 • По § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ са в размер на 17 125 лв.

В параграф 10-00 „Издръжка“ са в размер на 118 403 лв. и са открити подпараграфи за съответните видове разходи, както следва:

 • По § 10-13 „Постелен инвентар и облекло“ – 1 946 лв., представляващи изплатено представително облекло на служителите на Центъра;
 • По § 10-15 „Материали“ – 5 818 лв., представляващи консумативи и материали, необходими за осъществяване на дейността на Центъра;
 • По § 10-20 „Разходи за външни услуги“ са общо в размер на 106 906 лв., представляващи:

Ø      разходи за телекомуникационни услуги, пощенски и разходи за други външни услуги;

Ø      разходи за абонаментна поддръжка на: счетоводна програма с фирма АСОФТ; програма „Работни заплати“ и хонорари с фирма ОМЕГ ТИМ 2; абонамент за програмен продукт АПИС;

Ø      разходи по сключен договор за мониторинг на финансирани от Центъра проекти;

Ø      разходи по сключени договори за проверка на финансови и технически отчети на проекти по процедури 33.2-2008 и 33.3-2008.

 • По § 10-69 „Други финансови разходи“ са общо в размер на 2 483 лв., които представляват комисионни на банката по валутни преводи при извършване на трансфери към бенефициенти на Центъра;
 • По § 45-00 „Субсидии на организации с нестопанска цел“ са общо в размер на 49 929 лв., които представляват предоставени суми по проекти на неправителствени организации, свързани с дейността на Центъра.

Общо разходи през отчетната година – 277 505 лв. 

Неусвоените средства в размер на 819 659 лв., са възстановени на Министерство на образованието, младежта и науката. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОДИТИ И ИЗВЪРШЕНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА 

През 2009 г. е извършена външна оценка на ефекта от проекти, финансирани със  средства от РОФ по конкурсна процедура 33.2-2008 г. Докладът предлага оценка на ефективността на подкрепените проекти. Практическата полза от оценката са предложените препоръки за подобряване на конкурсните процедури, тематичния план и подходите за осъществяване на дългосрочните и краткосрочните цели на Центъра. Оценката обхваща както съдържанието на приоритетите, подходите и работещите практики за пълноценно интегриране на децата и учениците от етническите малцинства, така и технологията на управлението на конкурсните процедури и схемите за финансиране, процедурите и подкрепата за изпълнението на проекти.

За КП 33.32008 г. не е провеждана външна оценка на ефекта от реализацията й.

Проведен е  финсов одит на КП 33.2 – 2008 г. и на КП 33.3 – 2008 г.

Със Заповед № РД 09-1001/11.06.2009 г. на министъра на образованието и науката е проведен одит на дейността на Центъра. За констатираните  пропуски е предоставен план за действие, както следва:

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

За изпълнение на дадените препоръки в Одитен доклад Вх. № 01-18 от 31.07.2009 год.

Препоръки

Ответни действия

Срок

Отговорно лице

1

       Да се прекрати гражданския договор, сключен с външно лице за извършване на предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на финансово задължение и/или извършване на разход с бюджетни средства на Центъра.        Гражданският договор, сключен с външно лице за извършване на предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на финансово задължение и/или извършване на разход с бюджетни средства на Центъра, е прекратен със споразумение по взаимно съгласие от 01.08.2009 г. 01.08.2009 г. Димитър Каварджиков – директор

2

      Да се актуализира съществуващата счетоводна система в съответствие с изискванията на чл. 12 от Закона за счетоводството като се води аналитична отчетност за всяка отделна програма по договори, с оглед предоставяне на необходимата информация по конкретните програми и договори. Води се аналитична отчетност за всяка отделна програма по договори, с оглед предоставяне на необходимата информация по конкретните програми и договори. Ще бъдат предприети необходимите мерки за актуализация на счетоводния продукт. 30.09.2009 г. Красимир Левтеров – зам.-директор по ФСВ

3

     При сключването на договори за външни услуги да се включва клауза, регламентираща внасянето на гаранция за добро изпълнение или банкова гаранция. При сключването на договори за външни услуги, ще бъде включена клауза, регламентираща внасянето на гаранция за добро изпълнение или банкова гаранция. Постоянен Димитър Каварджиков – директор

ОБЩ БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЦЕНТЪРА ПРЕЗ ГОДИНАТА

Общият брой на постъпилите проектни предложения от обявените през 2009 г. конкурсни процедури е както следва:

1.      По Конкурсна процедура 33.5-2009 със средства от републиканския бюджет:

 • общо кандидатствали – 406 броя;
 • оценени – 307 броя;
 • одобрени за финансиране – 80 броя;

Разпределението им по програми е дадено в следната таблица:

Програми

Брой постъпили проектни предложения

Брой недопуснати проектни предложения след административната проверка

 

Брой оценени проектни предложения

Брой финансирани проектни предложения

Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и  учениците от етническите малцинства

130

30

100

20

Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

93

25

68

20

Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

135

37

98

20

Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

48

7

 

 

41

20

Общо по програми:

406

99

307

80

2.      По Конкурсна процедура 33.6-2009 със средства от републиканския бюджет:

 • общо кандидатствали – 208 броя;
 • оценени – 167 броя;
 • одобрени за финансиране – 35 броя.

Разпределението им по програми е дадено в следната таблица:

Програми

Брой постъпили проектни предложения

Брой недопуснати проектни предложения след административната проверка

 

Брой оценени проектни предложения

 

Брой финансирани проектни предложения

 

Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и  учениците от етническите малцинства

24

5

19

10

Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

135

26

109

10

Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

49

10

39

15

Общо по програми:

208

41

167

35

ФИНАНСИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ. РАЗМЕР НА ПОЛУЧЕНИТЕ СРЕДСТВА ПО ОТДЕЛНИТЕ КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ 2009 Г.

1. Финансирани организации/институции и партньори по конкурсна процедура 33.2-2008, съфинансирана от Ромски образователен фондУнгария

Компонент 1 Създаване на условия за извеждане на деца и ученици от ромската общност от обособени детски градини и училища и социализацията им в приемните детски градини и училища 

Община/

кметство

 

Име на кандидата

 

Име на партньора

 

Име на проекта

Финансирана сума

Започнал/приключил

1

гр. Пловдив Фондация „Рома – Пловдив“ ЦДГ „Наталия“ „Равен старт в образованието на ромските деца от кв. Столипиново чрез интегриране в приемни детски градини и училища“ 38 468,72 08.2008 -03.2009

2

гр. Монтана Фондация „ШАМ“

 

Община Монтана „Ново бъдеще за децата на Монтана“ 39 568,00 07.2008 – 06.2009

3

гр. Шумен Трето ОУ „Димитър Благоев“ Община Шумен

 

„Позитивна училищна среда за качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства“ 31 833,00 08.2008-04.2009

4

с. Джурово, общ. Правец ОУ „Христо Ботев“

 

Нямат партньор „Да продължим заедно“ 39 980,00 07.2008 -09..2008

5

гр. Сливен „Ромска младежка организация“

 

Община Сливен,

ОУ „П. Берон“

 

„Интеграция в образованието“ 39 883,36 08. 2008 -02.2009

 

6

гр. Кюстендил Сдружение „Нево дром“

 

Община Кюстендил

 

„Добро образование – достоен живот“ 27 814,00 07.2008 -06.2009

7

гр. Стара Загора Фондация „Лозенец“ ОУ „Г. Бакалов“

7-мо ОУ „Митрополит Методий Кусев“

„Обучение на деца-роми в предучилищна възраст в смесени групи с деца от български произход за изучаване на правилен български език и получаване на знания за постъпване в училище“ 39 750,00 07.2008 – 06.2009

8

гр. Ракитово ОДЗ „Митко Палаузов“

 

СОУ „Св. Кл. Охридски“

 

„Децата – наша грижа и отговорност“ 40 000,00 07.2008-03.2009

9

гр. София Фондация „Романи бах“ Нямат партньор „Образователна и социална интеграция на ромските деца в приемните училища“ 37 210, 20 08.2008 -05.2009

10

гр. София Ф-я „Разнообразни и равни“ Общинско основно училище „Навън е интересно“ 39 736,00 07.2008-03.2009

11

гр. Ихтиман Община Ихтиман

 

Ф-я Междукултурно сътрудничество

Ф-я Център за творческо обучение

„Подкрепа за интегриране и социализация на ученици от ромската общност в приемните училища в град Ихтиман“ 35 413,34 08.2008 -03.2009

12

гр. Вълчедръм Община Вълчeдръм Нямат партньор „При нас е интересно“ 38 465,00 08.2008-02.2009

13

гр. Шумен 9-то ОУ „Панайот Волов“ Община Шумен

 

„Отворено училище“ 40 000,00 007.2008-03.2009

 

Компонент 2.  Подпомагане развитието на образователната среда в детски градини и училища, които успешно интегрират деца и ученици от ромската общност

1

с. Баня, общ. Разлог ОУ „Св. П. Хилендарски“ Училищно настоятелство

 

„Училището нашият общ дом“ 9 986,00 06.2008 -02.2009

2

Гр. Кюстендил ОДЗ „Мечта“

 

Сдружение „Ларго“

 

„Различни, но заедно“ 10 000,00 08.2008-04.2009

3

с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич ЦДГ „Щастливо детство“ Община Крушари

 

„Щастливо детство“ 10 000,00 07.2008-03.2009

4

Гр. Стрелча НУ „Пайсий Хилендарски“

 

Нямат партньор „Създаване на подкрепяща и привлекателна училищната среда в НУ „Паисий Хилендарски“ и гарантиране на качествено образование на децата и учениците от ромски произход“ 9 978,00 09.2008

 

02.2009

5

Гр. Варна Сдружение „Младежки алианс“ Столична община

 

„Училище за всички“ 10 000,00 08.2008-02.2009

6

Гр. Дупница Сдружение „Амала – Приятели“ ЦДГ 1 „Да въртим колелото заедно“ 10 000,00 08.2008 -04.2009

7

Гр. Раковски ОУ „Христо Смирненски“ Община Раковски „Отново на училище“ 9 913,04 07.2008-03.2009

8

Гр. Омуртаг 2-ро ОУ „Васил Левски“

 

ПГ „Академик Даки Йорданов“ „Изкуството да живеем заедно“ 8 959,40 07.2008-03.2009

9

Гр. Ямбол

ОДК – Ямбол

 

ОУ „Петър Берон“

 

„С велосипед и приятели през лятото“ 9 983,00 07.2008- 10.2008

10

гр. Ст. Загора Община Стара Загора

 

Седмична детска градина

10 Светлина

„Сеансите по психомоторика – основно средство за превенция и промоция на психичното здраве на деца от 3 до 7 години от СДГ 10 „Светлина“ гр. Стара Загора“ 9 999,62 07.2008 -02.2009

11

Гр. Угърчин СОУ „Св. св.  Кирил и Методий“ Община Угърчин „Равни в ученето“ 9 980,00 07.2008 -03.2009

12

Гр. Силистра Община Силистра ЦДГ -2 , ЦДГ Добруджа „В първата крачка е истинската сила на промяната“ 8 878,00 07.2008-02.2009

13

Гр. Самоков ОДЗ „8 Март“, филиал  Звънче“ Сдружение „Настоятелство към ОДЗ „8-ми март“ „Ръка за ръка“ 10 000,00 08.2008-04.2009

14

Гр. Брезово СОУ „Христо Смирненски“ Училищно настоятелство

 

„Подай ръка“ 9 979,00 07.2008-03.2008

15

Гр. Средец ОДЗ № 1 „Снежанка“ ОДЗ 2 „Йорданка Николова“ „Детска градина – семейство – ръка за ръка“ 10 000,00 07.2008-4.2009

2. Списъци на финансираните институции по конкурсна процедура 33.3-2008

Програма  1 „Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства“

Вх. №

Кандидатстваща
институция

Име на проекта

Оценка

Стойност

I-ви транш
преведени
през 2008 г.
IIри транш
преведени
през 2009 г.

1

33.3-165/
28. 08.2008

ЦДГ „Яна Лъскова“,

гр. Карнобат

„Пилотна програма за изучаване на български език „Искам да говоря“

92,30

18 500,00

14 800,00

3700,00

2

33.3-471/
01.09.2008

РИО – Шумен

 

„Мултикултурни школи за деца и родители“

87,00

18 500,00

14 800,00

40,00

3

33.3-190/
28 08.2008

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“,

гр. Елхово

„Това е моето училище“

77,67

9 200,00

7 360,00

1840,00

4

33.3-160/
28.08.2008

ОУ „Отец Паисий“,

гр. Видин

„Да подадем ръка“

77,00

18 499,45

14 799,56

3699,91

5

33.3-512/
05 09.2008

Община Венец,

с. Венец

„Мултиетнически букет от детски мечти“

76,33

18 270,00

14 616,00

2139,00

6

33.3-344/
29.08. 2008

ЦДГ „Слънчице“,

с. Върбица,

общ. Г. Оряховица

„Когато чудесата се случват“

70,00

17 120,00

13 696,00

3295,53

7

33.3-317/
29.08.2008

ЦДГ „Зорница“,

гр. Момчилград

„Опознай и приеми различния до теб“

69,67

18 500,00

14 800,00

3482,90

8

33.3-066/
22.08.2008

ОУ „Св. Климент  Охридски“,

гр. Попово

„Децата и учениците от етническите малцинства да приемат училището като своя територия“

68,67

6 000,00

4 800,00

1194,00

9

33.3-430/
01.09.2008

СОУ „Гео Милев“,

с. Белозем, общ. Раковски

„Заедно можем“

67,33

18 410,00

14 728,00

1244,40

10

33.3-264/
29 08.2008

ОУ „Любен Каравелов“,

гр. Пещера

„Комплексно въздействие върху процесите на включване на ромските деца в предучилищна и училищна възраст“

67,00

18 476,00

14 780,80

2167,50

11

33.3-366/
29.08.2008

ОУ „Максим Горки“,

с. Чифлик, общ. Кърджали

„Път през планината“

66,67

18 349,00

14 679,20

3669,43

12

33.3-373/
29.08.2008

ОУ „Отец Паисий“,

гр. Разград

„Училище за всички“

66,33

16 158,00

12 926,40

2996,34

13

33.3-427/
01.09.2008

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Угърчин „Образование за всички“

68,33

18 500,00

14 800,00

3631,26

14

33.3-282/
29 08.2008

РИО  – Хасково „Равен старт и за мен“

66,33

18 500,00

14 800,00

3700,00

15

33.3-149/
28.08.2008

СОУ „Христо Ботев“,

гр. Оряхово

„Утре започва от днес“

66,33

18 450,00

14 760,00

3690,00

16

33.3-097/
27. 08.2008

Община Кнежа „Разкриване на полуинтернатна група в НУ „Кнежица“

65,33

8 173,00

6 538,40

– 459,06*

ОБЩО:

259 605, 45

207 684,36

40 490,27

*Забележка: Възстановена сума в размер на 459,06 лв.

Програма: 2. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства I-ви транш
преведени
през 2008 г.
IIри транш
преведени
през 2009 г.

Вход. №

Кандидатстваща институция

Наименование на проекта

Оконч. оценка на проект

Стойност на проект

1

33.3-184/ 28.08.08

ОУ „ЦанкоЦерковски“,                  с.Средище, обл. Силистра „С фолклора в сърцето – към Европа“

84,00

5 499,00

4 399,20

988,22

2

33.3-144/ 28.08.08

ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“,

гр. Самоков

„Етнопалитра“

80,00

5 499,90

4 399,92

1021,82

3

33.3-246/ 28.08.08

Община Бяла,

гр. Бяла

Клуб „Беленска къща“

78,67

5 500,00

4 400,00

828,75

4

33.3-315/ 29.08.08

СОУ „Св.Климент Охридски“,

гр.Кърджали

„Празниците на моя етнос“

74,67

5 305,00

4 244,00

1017,48

5

33.3-462/ 01.08.08

ОУ „Св.Св Кирил и Методий“,

с.Дралфа, общ.Търговище

„Заедно учим , творим и общуваме“

73,33

5 493,00

4 394,40

435,80

6

33.3-011/ 04.08.08

ОУ „Л.Каравелов“, с.Кардам, общ.Попово,

обл. Търговище

„Да съхраним традициите на родния край“

69,67

5 500,00

4 400,00

859,33

7

33.3-403/ 01.09.08

ОУ „Неофит Рилски“,                                    гр. Дупница, обл Кюстендил „Културата на моя етнос“

67,67

5 475,90

4 380,72

230,67

8

33.3-409/ 01.09.08

ОДК-Момчилград,                                    гр. Момчилград,

обл. Кърджали

„Да съхраним културната си идентичност чрез танца“

66,33

5 500,00

4 400,00

1065,30

9

33.3-302/ 29.08.08

Іво ОУ „Христо Ботев“,                                 гр. Севлиево „Изкуството да творим заедно“

63,33

5 499,31

4 399,45

1016,30

10

33.3-090/ 26.08.08

ОУ „Георги Раковски“, с.Болярци, общ. Садово, обл Пловдив „Насред мегдана“

62,67

5 500,00

4 400,00

1074,91

11

33.3-231/ 28.08.08

106-о ОУ“Григорий Цамблак“, гр. София, Столица „Фолклор на етносите в България- ромски фолклор“

62,33

5 500,00

4 400,00

173,36*

12

33.3-293/ 29.08.08

ОУ“Христо Ботев“, с.Кукорево, общ. Тунджа обл. Ямбол Център за етнографска и краеведска работа- „Хоризонти“

61,67

5 391,10

4 312,88

0,00

13

33.3-123/ 27.08.08

СОУ“Св.Св.Кирил и Методий „,

с. Лехчево, общ. Бойчиновци, обл. Монтана

„Магията на моята Вселена“

61,33

5 364,00

4 291,20

0,00

14

33.3-171/ 28.08.08

ОУ“Христо Смирненски“, с.Обител, общ. Омуртаг „Към толерантност с традициите и празниците на етносите“

60,67

5 500,00

4 400,00

971,74

15

33.3-242/ 28.08.08

ОУ“Христо Ботев“,

гр. Раковски, обл Пловдив

„И недопечени и най-добре печените-все замесени сме от едно тесто“

60,67

5 448,00

4 358,40

1089,60

ОБЩО:

81 975,21

65 580,17

10 773,28

*Забележка: Възстановена сума в размер на 173,36 лв.

Програма 3 „Създаване на предпоставки за  успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства“ I-ви транш
преведени
през 2008 г.
IIри транш
преведени
през 2009г.

Входящ номер

Кандидатстваща институция

Име на проекта

Оценка

Стойност

1

33.3-088/
26.08.08

СОУ „Нешо Бончев“,

гр. Панагюрище

„Заедно можем повече“

83,67

7 441,00

5 953,00

1463,72

2

33.3-079/
25.08.08

НУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Славяново „Скаутско училище по екология“

83,33

7 350,00

5 880,00

1470,00

3

33.3-073/
25.08.08

НСА „Васил Левски“,

гр. София

„Мотивация за учене през целия живот чрез спорт“

82,33

7 458,00

5 966,00

1188,10

4

33.3-070/
25.08.08

СОУ „Д-р Петър Берон“,

с. Хитрино, обл. Шумен

„Моето училище – мост между поколенията“

78,00

7 500,00

6 000,00

1500,00

5

33.3-320/
29.08.08

ОДК Стражица,

гр. Стражица

„Заедно можем“

80,67

7 174,00

5 739,00

1383,64

6

33.3-357/
29.08.08

СОУДУС „Св. Иван Рилски“,

гр. Търговище

„Искам да съм част от вас“

80,00

7 403,83

5 923,06

1357,43

7

33.3-062/
22.08.08

Община Ново село,

с. Ново село

„Приятелство без граници“

80,00

7 490,58

5 992,46

809,35

8

33.3-099/
27.08.08

Тракийски университет, ДИПКУ, гр. Стара Загора „Заедно в различието“

79,67

7 377,00

5 901,60

1408,89

9

33.3-307/29.08.08

СОУ „Отец Паисий“,

с. Куклен

„Малките граждани на гр.Куклен споделят своя свят“

79,67

7 476,80

5 981,44

1441,36

10

33.3-206/
28.08.08

ОУ „Васил Левски“,

с. Луличка, общ. Крумовград

„Врати към света“

79,00

7 500,00

6 000,00

1479,82

11

33.3-111/27.08.08

Столична община –

Район Искър, гр. София

„Да се учим да живеем заедно“

78,33

7 495,00

5 996,00

1349,12

12

33.3-180/
28.08.08

ОУ „Св. Климент Охридски“,

гр. Видин

„Българският и ромският фолклор – два свята различни, но равни пред слънцето“

78,33

7 480,00

5 984,00

1381,09

13

33.3-116/
27.08.08

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Първомай „Тур дьо Първомай“

82,33

7 335,00

5 868,00

1467,00

14

33.3-074/
25.08.08

ЗПГ „Кл. Тимирязев“,

гр. Сандански

„Юношески музикално-драматичен театър“Ромале“ – мост за социална интеграция“

78,00

7 493,60

5 994,88

1236,62

15

33.3-281/
29.08.08

РИО  – Хасково

 

„Искам, знам и мога“

78,00

7 500,00

6 000,00

1400,00

ОБЩО:

111 474,81

89 179,45

20 336,14

 

Програма 4:  Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване  и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

I-ви транш
преведени
през 2008 г.

II-ви транш
преведени
през 2009 г.

Вх. №

Кандидатстваща институция

Наименование на проекта

Оконч. оценка на проект

Стойност на проект

1.

33.3-167/ 28.08.08 СОУ „Сава Доброплодни“           гр. Шумен „Училищен клуб „Интеркултурен диалог“

88,00

5 488,00

4 390,40

1090,71

2.

33.3-506/ 02.09.08 СОУ „Черноризец Храбър“,

гр. Пловдив

„Различни, но заедно“

87,67

5 500,00

4 400,00

– 218,79*

3.

33.3-408/ 01.09.08 ОДК – гр.Момчилград „Децата, обединени около фолклорното наследство на Кадрие Лятифова , като част от културното разнообразие на България“

87,33

5 500,00

4 400,00

1064,69

4.

33.3-230/ 28.08.08 СОУ „Св. св. Кирил и Методий“,

с. Ново село, обл.Видин

„Електронен ученически вестник „Трите етноса“

83,33

5 500,00

4 400,00

1064,69

5.

33.3-283/  29.08.08 РИО – Хасково „Ще ти разкажа за себе си“

83,00

5 500,00

4 400,00

1 100,00

6.

33.3-310/ 29.08.08 СОУ „Йордан Йовков“,              гр. Кърджали „Училищно етностудио“

82,33

5 500,00

4 400,00

1 094,85

7.

33.3-022/ 08.08.08 ОДК – гр. Бургас „Два етноса – едно приятелство“

81,67

5 499,94

4 399,95

1 094,98

8.

33.3-117/ 27.08.08 ЦДГ „Снежанка“,

с. Сушина

„Сам с очите си видях“

81,33

5 480,00

4 384,00

1 095,34

9.

33.3-187/ 28.08.08 РИО  – Враца,

 

„Чакра“

80,67

5 500,00

4 400,00

1 100,00

10.

33.3-203/ 28.08.08 Община Крумовград „Празници на изкуството и традициите „Родопски пътеки“

80,00

5 500,00

4 400,00

1 037,24

11

33.3-470/ 01.09.08 ЦРД  Силистра „Да представим другите до себе си – Спектакъл „Приятел“

79,67

5 450,00

4 360,00

1 032,68

12

33.3-146/ 28.08.08 ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“,

гр. Самоков

„Фолклорът – богатството на народите“

79,00

5 499,00

4 399,20

1 099,80

13

33.3-234/ 28.08.08 ЦДГ 6 „Радост“,

гр. Павликени

„Заедно на празника“

78,67

5 475,00

4 380,00

967,24

14

33.3-186/ 28.08.08 СОУ „Св. Климент Охридски“,

гр. Кърджали

„Създаване на клуб на етносите“

77,67

5 365,00

4 292,00

836,03

15

33.3-426/ 01.09.08 Община Костенец „Толерантност в училище“

76,67

5 488,00

4 390,40

858,13

ОБЩО:

82 244,94

65 795,95

14 536,38

*Забележка: Възстановена сума в размер на 218,79 лв. 

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ

1.      Описание на финансираните проекти по конкурсна процедура 33.2-2008

 Проектът на Центъра, реализиран съвместно с Ромски образователен фонд – Унгария,  целеше постигане на интеграция на ромските деца,  подобряване на приемната образователна среда и създаване на условия за равен достъп до качествено образование. След подписване на договора между двете страни, експертите на Центъра подготвиха процедура за финансиране на проектни предложения, която беше одобрена от Управителния съвет.

По процедурата постъпиха общо 293 проектни предложения. След административната проверка бяха допуснати 149, а одобрените за финансиране – 28 проекта насочени към: общински училища, общини, читалища, регионални инспекторати по образованието в партньорство с юридически лица с нестопанска цел.

В резултат на реализирането на проектите очаквахме: преместване на ромски деца и ученици от сегрегираните училища в приемни училища; намаляване негативните нагласи и стереотипи у неромите към ромските деца и ромската общност; повишаване самочувствието на ромските деца; повишаване на посещаемостта и успеха в училище и продължаването на образованието им в по-горна степен; намаляване броя на изоставащите и отпадащите ученици.

Сдружение „Генерация 65-76″ беше ангажирано за извършване на оценка на ефекта от проекти по конкурсна процедура 33.2-2008.  Тази оценка отразява свършената работа при спазване на следните критерии:

 • посетени са 50% от проектите и по двата компонента;
 • посетени на място са проекти, които се изпълняват както от неправителствени организации, така и от училища/детски градини и общини;

 Основните критики в мониторинговия доклад, както  и критиките на донорската организация са, че има одобрени проекти, които не отговарят на поканата за финансиране –  дейностите на проектите не са ориентирани към извеждане на деца от сегрегираните училища. Проведени бяха работни срещи по проблемите на десегрегацията в градовете София, Монтана, Сливен, Пловдив и Кюстендил с участието на учители, директори на училища, представители на РИО на МОМН, представители на общините, родители и представители на НПО.

Особени затруднения бенефициентите срещнаха при отчитането на проектите.

Като цяло проектът е успешен. Окончателната оценка в мониторинговия доклад е положителна.

В следващата таблица е отразено изпълнението на процедурата по отношение  броя на ползвателите на финансовата услуга:

№ на процедурата  

брой детски градини и училища

 

брой проекти

брой деца

брой ученици

брой учители

брой родители

брой НПО

финансови средства
Общ брой в т.ч. роми от други етнически
малцинства
общ брой в т.ч. роми от други етнически
малцинства

33.2-2008 г.

76

28

3202

652

240

13313

2894

1255

119

605

35

634327,68

В оценката на ефекта от проекти по конкурсната процедура са отправени препоръки за подобряване работата на Центъра в две основни направления:

– укрепване административния капацитет на служителите;

– провеждане на текущ мониторинг на всички финансирани проекти за придобиване на по-задълбочена информация по процеса на изпълнение на проектите и предоставя възможност за коригиране.

За КП 33.22008 г. са проведени 5 работни срещи за споделяне на опита в  различни градове.

2.      Описание на финансираните проекти по конкурсна процедура 33.3-2008

По конкурсна процедура 33.3-2008 г. са финансирани общо  81  проекта на стойност 426 482.86 лв. с цел  постигане на ефективност, ефикасност и концентрация на финансирането в изпълнение на политиката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Финансираните проекти включват дейности, свързани със съвместното обучение и възпитание на деца и ученици с различен етнически произход както чрез осигуряване на допълнителна учебна работа с учениците, така и съвместното им участие в училищни и извънучилищни дейности. Специално място се отделя на квалификацията на учителите и толкова необходимите  дейности с родители.

С отпуснатите средства по проектите е подобрена материалната  база на:

 • 6 броя   ЦДГ;
 • 38 броя училища (НУ, ОУ, СОУ, гимназии).

Закупени са:

 • 4 комплекта носии/театрални костюми;
 • декори за спектакъл.

Назначени са:

 • 8 помощници на учителя;
 • 2 медиатори.

Най-голям дял представляват дейностите по опознаване на различните етнокултури в следните направления:

 • състезания, конкурси и викторини – 13 бр.;
 • презентации за ромски фолклор или на ромска тематика – 16 бр.;
 • тържества, отбелязвания на празници – 27 бр.(тук са посочени не брой отбелязани празници, а брой проекти с посочената дейност);
 • спектакли, драматизации и възстановки – 40 бр.;
 • участия във фестивали и общи концерти – 18 бр.;
 • музеи или кътове, посветени на културата и бита на етносите – 6 бр.;
 • отпечатани книжки и дипляни на междукултурна тематика – 10 бр.;
 • изложби на носии, рисунки, илюстрации -18 бр.;
 • съвместни концерти с участието на различни етноси – 10 бр.;
 • литературни четения – 10 бр.;
 • разкази за бита на различните етноси – 6 бр.;
 • изследвания, събирания на традиции, приказки и др. – 3 бр.;
 • ученическо ревю – 1 бр.;
 • ученически тренинги за преодоляване на различията – 2 бр.

Голямо внимание е отделено на извънкласните форми на обучение и осмислянето на свободното време на децата и учениците. В тази връзка са финансирани многообразен аспект от дейности, както и специфични обучения в следната насока

 • допълнителни занятия по български език;
 • разкриване на ПИГ;
 • допълнителни обучения;
 • СИП „Ромски фолклор“ – 4 бр.;

Организирани са:

 • групи за изучаване на песни и танци на етносите -7 бр.;
 • театрални групи – 3 бр.
 • клубове и ателиета – 43 бр.;
 • летни лагери – 2 бр.;
 • дискусии и дебати – 6 бр.;
 • тематични екскурзии за опознаване на етнокултурата на региона – 12  бр.

Изработени са следните материали:

 • детски поетичен календар – 1бр.;
 • българо-ромски речник – 1 бр.;
 • мултимедиен продукт „Празниците на моят етнос“- 1 бр.;
 • презентационен CD – „Ромски фолклор“ – 1 бр.;
 • презентационни CD – 3 бр.;
 • карта – пътя на преселението на ромите – 1 бр.;
 • интернет-страница, клип – 7 бр.;
 • училищен вестник – 3 бр.;
 • календар/каталог на празници на етносите – 8 бр.;

Има проекти и отделни дейности, насочени към квалификацията на учителите и подобряване на уменията за работа в мултиетническа среда. На тази тематика са проведени общо 28 семинари, обучения, тренинги и кръгли маси.

В дейностите по проектите сериозно място заема работата с родителите:  организирани са 23 съвместни мултикултурни школи, ателиета и други мероприятия за деца и родители, както и дейности свързани с работа родители, които възпрепятстват децата си да посещават детска градина и училище: срещи, дискусии, обучения, тренинги и др. – общо 42 броя.

Оценка на ефекта от проекти по конкурсна процедура 33.3-2008 не е извършена, тъй като процедурата приключи през месец декември 2009 г. Такава предстои да бъде извършена през 2010 г.

Както става ясно от този доклад, класираните проектни предложения по конкурсни процедури 33.5-2009 и 33.6-2009 не бяха финансирани, поради липса на финансови средства към момента на обявяване на крайните резултати. Тези проекти не бяха финансирани и към края на 2009 г., въпреки наличието на необходимите средства поради липса на новосформиран Управителен съвет (за периода август – декември 2009 г.) и еднолично взетото решение от бившия директор на Центъра за нефинансиране на посочените конкурсни процедури.

Най-сериозните пречки, които затрудниха работата на Центъра и създадоха проблеми за реализацията на плануваните дейности, бяха в:

 • неотпуснатите навреме средства от държавния бюджет;
 • липсата на Управителен съвет за периода август – декември 2009 г.;
 • смяната на директора на Центъра.

Кратката история на съществуване на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и огромният интерес към него от страна на основните участници в образователната система: учители, директори на детски градини и училища, училищни настоятелства и родителски сдружения, общини и РИО, са доказателства за необходимостта от съществуването му. Те дават и нови направления в неговата работа. 

Ефективността от цялостната дейност на Центъра е функция на усилията на Управителния съвет, директора и служителите в него. През финансовата 2010 г. тези усилия ще бъдат насочени към:

 • осигуряване на по-висока информираност на бенефициентите чрез обновена и обогатена интернет-страница;
 • привличане на повече средства извън републиканския бюджет;
 • обявяване на конкурсни процедури само при наличие на финансови средства;
 • създаване на оптимални условия за навременно финансиране на класираните проекти;
 • създаване на електронна база данни за добри практики, които да се ползват от потребителите на мрежата;
 • подпомагане на МОМН в създаването на политика за квалификация на учители за работа в мултикултурна среда;
 • създаване на международни връзки със сходни институции от страни-членки на ЕС, структури на ЕС и други държави;
 • привличане на успяващи в образователната система младежи и студенти за доброволческа и менторска работа с проблемни деца и ученици от уязвимите етнически малцинства по финасираните от Центъра проекти.

По този начин ще се създадат успешни предпоставки работата на Центъра да стане още по-прозрачна, а информацията около неговата работа – още по-достъпна за бенефициентите из цялата страна. Освен това той може да изпълнява методически функции във връзка с изграждането на база данни за ефективни педагогически технологии и практики (в резултат от успешните проектни интервенции). Това ще послужи като емпирична основа за създаване на научно-обосновани модели, които да се усвояват от действащи и бъдещи учители в процеса на тяхната подготовка.

Натрупаният практически опит от успешно приключилите проекти, финансирани от Центъра, и постиженията на българската педагогическа наука, позволяват специализация, която ще подпомага МОМН в разработването на образователни политики за работа с деца и ученици от етническите малцинства.

Доклад за дейността на ЦОИДУЕМ през 2009 г.doc (488.5 KB)