ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата е приета с Решение на Министерски съвет № 601 от 02.09.2010 г. и е разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, наричан по-нататък „Центъра“, е създаден да подпомага чрез интегриран подход провеждането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства. Тази политика има за своя рамка „Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.)„, която извежда като основна цел на системата равният достъп до качественото образование, като изрично отбелязва, че равният достъп „не означава еднаква грижа спрямо всички деца, а диференциране на грижата спрямо техните различни потребности“. Това означава, че за „онези деца, които нямат равен старт, е необходимо да се полагат специални грижи с  оглед тяхното пълноценно участие в образователния процес“.

Дейността на Центъра е насочена към изпълнение на приоритетите, заложени  в „Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“,  Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.“ и в „Рамковата програма за интегриране на ромите в българското общество„, в които образователната интеграция  е изведена като първа и ключова област за интеграция на ромите в българското общество. Дейността се основава и на „Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2010 – 2015 г.)“. В нея е приет като основополагащ принцип: „Обучението,  подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на обща образователна политика и общо културно-езиково пространство“.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Дейността на Центъра се основава на комплекса от специални стратегически цели, формиращи политиката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, определени в актуализираната Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката на 04.03.2010 г., наричана по-нататък  „Стратегията“.

Програмата за дейността на Центъра за периода 2010-2012 г., наричана по-нататък „Тригодишна програма за дейността на Центъра“, отразява принципите и направленията, залегнали в Стратегията, и подпомага тяхното реализиране. Стратегията идентифицира проблемите, възникнали пред образователната интеграция и ги класифицира като общи и специфични за всяка етническа група. Тя извежда три основни стратегически цели, които ще определят дейността на Центъра през следващите три години.

 1. Стратегическа цел 1: Утвърждаване в нормативните документи и в образователната практика на правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства и ефективната им интеграция.
 2. Стратегическа цел 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в обща образователна среда.
 3. Стратегическа цел 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства и формиране на подходящ социално-психологически климат, който да благоприятства за реализацията на Стратегията.

НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАБОТА

Центърът ще работи в две основни направления:

 1. Разработва проекти и участва в конкурси за привличане на средства извън републиканския бюджет.
 2. Финансиране на проекти.

              Направление 1. Разработва проекти и участва в конкурси за привличане на средства извън републиканския бюджет

През последните години средства за интеграция на лицата, принадлежащи към етническите малцинства, в т. ч. за образователна интеграция, се предоставят от различни донори. Общ проблем, не само в България, е липсата на интегриран подход. Голяма част от проектите се планират и осъществяват ad hoc, като не винаги са част от системната рамка на политиката за интеграция на лицата, принадлежащи към етническите малцинствата. Липсват гаранции за устойчивост на резултатите.

С дейността на Центъра през следващите три години се предвижда да се задълбочи постигане на ефективност и ефикасност в изпълнението на политиката на образователна интеграция, като се осигури целенасоченост и концентрация на финансирането. Във връзка с това основна задача на Центъра е да мобилизира и акумулира ресурси от различни донори и осигури  необходимото допълващо финансиране от републиканския бюджет.

През следващите три години Центърът ще разработи проекти, с които ще кандидатства за финансово подпомагане от:

– Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013″ и по други направления на структурните фондове, като за целта е необходимо Центърът да договори  директно финансиране с отговорните институции;

– Ромският образователен фонд ще продължи да бъде една от възможностите за привличане на средства независимо от факта, че финансирането за България през последните години драстично спадна от 1 500 000 евро на 300 000 евро;

– Програмата за сътрудничество между Швейцария и България и финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкото правителство.

Разработването на проектите се подчинява на следните приоритети, заложени в актуализираната Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства:

Приоритет 1. Пълноценна интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и училища в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях.

Приоритет 2. Подпомагане на средищните училища за гарантиране на достъп до качествено образование в тях.

Приоритет 3. Утвърждаване на интеркултурната перспектива  като неотменна част на образователната интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства в процеса на модернизация на българската образователна система.

Направление 2. Финансиране на проекти

С привлечените средства от външни донорски организации и средствата от републиканския бюджет Центърът ще финансира проекти, насочени към следните приоритети съобразно стратегическите цели:

Приоритет 1. Пълноценна интеграция на ромските деца и ученици чрез десегрегация на детските градини и училища в обособените ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях

По този приоритет ще се разходват 40 на сто от средствата на Центъра в следните насоки:

 1. Проекти, насочени към подпомагане на процеса на десегрегация и последваща интеграция.
 2. Проекти за подобряване на учебната и възпитателна среда в приемните детски градини и училища.
 3. Проекти, насочени към адаптацията на деца в детските градини и ученици в началните училища, за които българският език не е майчин.
 4. Проекти, свързани с изследователска дейност, относно образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
 5. Средства за осъществяване на наблюдение и оценка, както и за оценка на риска по изпълнението на приоритета.

Показатели за изпълнение:

 • брой ромски деца и ученици от обособените ромски квартали, които традиционно се насочват в сегрегирани училища, записани и интегрирани в приемни училища извън ромските квартали;
 • брой приемни училища;
 • брой неформални дейности с интеграционен характер в училищата, разположени в общини с малки и разпръснати населени места;
 • брой неформални дейности с интеграционен характер в приемни училища извън ромските градски квартали;
 • брой адаптирани деца в детските градини и ученици в началните училища, за които българския език не е майчин;
 • брой задържани и реинтегрирани ученици;
 • изготвен продукт от изследователската дейност;
 • изготвен доклад за наблюдение и оценка, както и за оценка на риска по приоритета.

Приоритет 2. Подпомагане на средищните училища и единствени училища в населени места за гарантиране на достъп до качествено образование в тях

По този приоритет ще бъдат разходвани 30 на сто  от средствата на Центъра в следните насоки:  

 1. Проекти за подобряване на учебната среда.
 2. Проекти за повишаване на квалификацията на учители.
 3. Проекти за въвеждане и развиване на целодневни форми на обучение.
 4. Проекти за въвеждане и развиване на полуинтернатни групи (ПИГ).
 5. Проекти за повишаване на квалификацията на помощник на учителя (образователен медиатор), улесняващ адаптацията на децата и учениците от етническите малцинства.
 6. Проекти, свързани с изследователска дейност относно гарантиране на качествено образование в средищните училища.
 7. Средства за осъществяване на наблюдение и оценка, както и за оценка на риска за изпълнението на приоритета.

Показатели за изпълнение:

 • брой подпомогнати детски градини и училища;
 • брой учители, обхванати в квалификационни форми;
 • брой деца и ученици, обхванати в целодневни форми на обучение;
 • брой деца и ученици, обхванати в полуинтернатни групи (ПИГ);
 • брой задържани и реинтегрирани ученици;
 • брой помощници на учителя, обхванати в квалификационни форми;
 • изготвен продукт от изследователската дейност;
 • изготвен доклад за наблюдение и оценка и за оценка на риска по приоритета.

Приоритет 3. Утвърждаване на интеркултурната перспектива  като неотменна част на образователната интеграция  на децата и учениците от етническите малцинства в процеса на модернизация на българската образователна система

По този приоритет ще бъдат разходвани 30 на сто  от средствата на Центъра в следните насоки:  

 1. Проекти, утвърждаващи културното многообразие на етническите малцинства като обща ценност.
 2. Проекти, насочени към представяне на  културната специфика на отделните етнически малцинства.
 3. Проекти, които отразяват културните постижения на етническите малцинства и техния принос към общонационалната култура.
 4. Средства за наблюдение и оценка, както  и за оценка на риска за изпълнението на приоритета.
 5. Проекти, свързани с изследователска дейност, относно интеркултурното образование и възпитание.

Показатели за изпълнение:

 • брой деца и ученици, обхванати в дейности, утвърждаващи културното многообразие на етническите малцинства като обща ценност;
 • брой върнати и задържани деца и ученици;
 • брой класни и извънкласни дейности, представящи културните постижения на етническите малцинства и техния принос към общонационалната култура;
 • изготвен продукт от изследователската дейност;
 • изготвен доклад за наблюдение и оценка, както и за оценка на риска по приоритета.

Разпределението на средствата от вътрешни и външни донори по приоритети и графика за тяхното разходване ще зависят и от волята на донорите. В този смисъл и графикът на конкурсите, по които ще се финансират проекти с донорски средства, ще зависи от условията, при които са предоставени тези средства. Част от средствата от републиканския бюджет ще се използват приоритетно за допълващо финансиране на донорските средства, когато това се изисква, но основната част от бюджетните средства се очаква да могат да бъдат използвани за организиране на самостоятелни конкурсни процедури за реализиране на посочените по-горе приоритети. Във връзка с това, и когато остатъчният размер на средствата от републиканския бюджет позволява, Центърът си поставя за цел да организира минимум по два конкурса годишно за подкрепа на проекти.

ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА

Кратката история на съществуване на Центъра и огромният интерес към него от страна на основните участници в образователната система: учители, директори на детски градини и училища, училищни настоятелства и родителски сдружения, общини и РИО са доказателство за необходимостта от съществуването му, които дават нови направления за подобряване на неговата дейност.

Основните насоки за подобряване на работата на Центъра са свързани с:

 • подпомагане на общините и училищата за решаване на проблеми на отпадането от училище (с фокус към смесените региони и приемните училища в градовете с компактно ромско население) в периода на задължителното обучение на голяма част от учениците от ромския етнос и със затрудненията на учениците от турския етнос и част от турскоговорящите роми, породени от невладеене на официалния език на преподаване. В последните години към тези проблеми се добавят и нови – свързани с бежанците и емигрантската вълна от арабския свят, Азия, Африка и бившите съветски републики и трайното установяване у нас на семейства от различни краища на света, носещи своята семейна, езикова и етнокултурна специфика, което води до необходимостта от включването на децата им в масовото българско училище и създаване на специални програми за адаптация и интеграция;
 • подпомагане на МОМН при създаване на нормативни предпоставки за прилагане на нови образователни технологии, позволяващи откриване и запазване на етническата, културната и социалната идентичност на всяко дете, преодоляване на предразсъдъците и на образователната дискриминация по признака етнос или още по-общо казано: като философия на промяната, свързана с интеркултурното образование;
 • създаване и поддържане на тясна връзка с висшите училища и научни организации. По този начин ще се създадат възможности Центърът да изпълнява методически функции чрез изграждане на база данни за ефективни педагогически технологии и практики (резултат от проектни интервенции). Това ще послужи като емпирична основа за създаване на научно-обосновани модели, които да се усвояват от бъдещи учители в процеса на подготовката им;
 • създаване електронна база данни за добри практики, които да се ползват от потребителите на мрежата;
 • подпомагане на МОМН в създаването на политика за квалификация на учители за работа в мултикултурна среда;
 • създаване на международни връзки със сходни институции от страните -членки на ЕС и други държави.

Не са използвани възможностите за създаването на международни контакти и подготовка на съвместни проекти с подобни центрове от страни от Европейския съюз, които съществуват като институции, подкрепящи учителите и интегриращи капацитета на университетите и учителските общности.

Атрактивен момент в работата на Центъра ще бъде създаване на възможност за привличане на младежи – доброволци, ангажирани с проблематиката, посредством проектите, финансирани от ЦОИДУЕМ.

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ

Индикативно разпределение на средствата от държавния бюджет по приоритети и години:

ПРИОРИТЕТИ

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Общо

Приоритет 1

470 000

750 000

950 000

2 170 000

Приоритет 2

352 500

562 500

712 500

1 627 500

Приоритет 3

352 500

562 500

   712 500

1 627 500

ОБЩО СРЕДСТВА:

1 175 000

1 875 000

2 375 000

5 425 000

Управителният съвет на Центъра може да извършва преразпределение на средствата по приоритети в размер до 5 на сто от общата сума на средствата от републиканския бюджет.

ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ

Финансирането на проекти от Центъра ще се осъществява на конкурсен принцип. Всеки конкурс  ще включва финансиране по един или повече от изброените по-горе приоритети. Конкурсните процедури ще бъдат оповестявани с обявление на електронната страница на Центъра най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на документи за кандидатстване. За популяризиране на конкурсите ще бъдат използвани широк кръг от средства за масова информация.Право да кандидатстват с проекти ще имат държавните и общинските детски градини, училищата и обслужващите звена от системата на народната просвета, регионалните инспекторати по образованието, държавните висши училища и общините. С  критериите за класиране на проектите ще бъде насърчавано, както съвместното участие на посочените бюджетни организации, така и партньорството с юридически лица с нестопанска цел.

Финансирането, изпълнението и отчитането на дейностите по проекти, финансирани от Центъра, ще бъдат обвързани с посочените по-горе показатели за изпълнение по всеки приоритет. Изискване към проектните предложения, представени за финансиране, ще бъде те да съдържат показатели за изпълнение, съответстващи на приоритетите, както и целева стойност по всеки  показател (какво бенефициентът възнамерява да постигне като резултат по съответната дейност). Класирането на проектите,  контролът и оценката на изпълнението им ще отчитат и целевите стойности по показателите за изпълнението, с които се е ангажирал бенефициентът. Целта на един такъв подход е дейността на Центъра да бъде насочена към резултатите, както и да се гарантира в максимална степен реализация на целите на Тригодишната програма.

С оглед повишаване отговорността и прозрачността на работата на Центъра, Управителният съвет ще възлага извършването на одити и оценки за изпълнението на Тригодишната програма и на отделни конкурсни процедури.

Въз основа на отчетените стойности по показателите за изпълнение Центърът ще попълва системата за отчетност, наблюдение и оценка на дейността си. В изпълнение на чл. 23 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства всяка година до 30 април на интернет страницата на Центъра ще бъде публикуван годишен доклад за дейността му. Докладът ще съдържа:

 • анализ за изпълнението на годишния план;
 • информация за напредъка по изпълнението на Тригодишната програма по заложените показатели за изпълнение;
 • финансова отчетност за дейността на Центъра;
 • информация за извършените одити и външни оценки на дейността;
 • списък на финансираните организации и размера на предоставените средства;
 • информация за финансираните през годината проекти.

Trigodishna_programa_2010_2012.doc (120 KB)