ОБЯВА

ОБЯВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява конкурсна процедура 33.5-2009

 за набиране на проектни предложения по следните програми и теми:

Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

Теми по Програмата:

1.1. Проекти, насочени към адаптацията на деца и ученици в детските градини и училища, за които българският език не е майчин.

1.2. Проекти, свързани с оптимизацията на училищната мрежа в общините с малки разпръснати населени места, включително чрез подпомагане на средищните училища за гарантиране на качествено образование в тях.

Кандидатстващи институции: общини; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по програмата – 500 000 лв.

Максимална стойност на един проект – 25 000 лв.

Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Тема по Програмата:

2.1. Проекти, касаещи осъществяването на извънкласни и извънучилищни дейности, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Кандидатстващи институции: общини; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по програмата – 200 000 лв.

Максимална стойност на един проект – 10 000 лв.

Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

Теми по Програмата:

3.1. Проекти и програми за създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства.

3.2. Проекти за извънкласни и извънучилищни форми на работа, целящи създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства.

3.3. Проекти за обучителни дейности за учителите, свързани със създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по програмата – 200 000 лв.

Максимална стойност на един проект – 10 000 лв.

Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

Теми по Програмата:

4.1. Проекти за организиране на вътрешно училищни и между училищни дебати и дискусии за опознаване на културното многообразие в България.

4.2. Проекти, отразяващи и представящи културното разнообразие в България.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по програмата – 100 000 лв.

Максимална стойност на един проект – 5 000 лв.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/  

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 17: 30 часа на 7 май 2009 г.

Документи:

Насоки за кандидатстване_33.5_01.03.2009.doc (265.5 KB)

Обява_33.5.doc (64.5 KB)

Приложение_1_Формуляр за кандидатстване_33.5_2009.doc (99.5 KB)

Приложение_2_Бюджет.xls (69 KB)

Приложение_3_Декларация за партньорство.doc (40.5 KB)

Приложение_4_Автобиография.doc (37 KB)

Приложение_5_Договор.doc (59 KB)

Приложение_6_Изисквания за изготвяне на краен съдържателен доклад.doc (109.5 KB)

Приложение_7_Изисквания за изготвяне на краен финансов отчет.doc (35.5 KB)

Приложение_8_Формуляр за краен финансов отчет.xls (90 KB)

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ: Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

КЛАСИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Входящ номер

Кандидатстваща институция

Име на проекта

Оценка

1

33.5 -1-050/30.04.2009 ОУ „Княз Александър I“, гр. Пловдив „Развитие на личностния потенциал – гарант за успешна адаптация на учениците от малцинствен произход“

93,67

2

33.5 -1-095/07.05.2009 ЦДГ 34 „Пролетна дъга“, гр. Шумен „Заедно за равен старт в училище“

91,33

3

33.5 -1-124/07.05.2009 ОДЗ „Ран Босилек“, гр. София „Растем заедно“

91,33

4

33.5 -1-064/07.05.2009 ОДЗ „Мир“, гр. Дулово, обл. Силистра „Всяко дете е слънце – нека му позволим да свети“

91,00

5

33.5 -1-101/07.05.2009 Община Лозница, гр. Лозница, обл. Разград „Всяко дете научава, всяко дете успява“

90,67

6

33.5 -1-066/07.05.2009 Община Провадия, гр. Провадия „Създаване на детски образователен център „Слънце“ в с. Бозвелийско“

89,33

7

33.5 -1-115/07.05.2009 СОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Айтос „ЦАР – Центрове за алтернативна работа“

89,33

8

33.5 -1-020/29.04.2009 ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Равно, общ. Кубрат „Училището – моят прозорец към света“

89,00

9

33.5 -1-106/07.05.2009 ОУ „Климент Охридски“,
с. Сталийска махала, общ. Лом
„Светът на мечтите ни“

88,00

10

33.5 -1-127/07.05.2009 Община Кирково, с. Кирково „Различни, но заедно“

83,00

11

33.5 -1-031/30.04.2009 ОУ „Христо Ботев“, с. Зелена Морава, общ. Омуртаг „Школско звънче за интеграция“

81,33

12

33.5 -1-013/29.04.2009 НУ „Паисий Хилендарски“, гр. Стрелча, обл. Пазарджик „Училищният живот – красив, достъпен и привлекателен за всички деца“

79,00

13

33.5 -1-100/07.05.2009 ОУ „Отец Паисий“, с. Попинци, общ. Панагюрище „Нашето училище – различно и очаквано“

78,33

14

33.5 -1-079/07.05.2009 СОУ „Отец Паисий“, гр. Куклен, обл. Пловдив „Три етноса в гр. Куклен – едно училище на радостта“

78,00

15

33.5 -1-038/30.04.2009 ЦДГ „Здравец“, гр. Момчилград „Пътят от сълзата до усмивката“

77,67

16

33.5 -1-018/29.04.2009 СОУ „Отец Паисий“, гр. Кърджали „Да учим заедно“

77,33

17

33.5 -1-110/07.05.2009 ОУ „Христо Ботев“, с. Мечка, общ. Плевен „Нашето място в обществото“

76,67

18

33.5 -1-026/29.04.2009 Община Средец, гр. Средец, обл. Бургас „Децата днес, за да има утре“

76,67

19

33.5 -1-090/07.05.2009 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Хасково „Училище мое – реално и вълшебно“

76,00

20

33.5 -1-072/07.05.2009 ЦДГ „Щастливо детство“, гр. Момчилград, обл. Кърджали „Щастливи заедно в Щастливо детство“

75,67

РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

21

33.5 -1-059/30.04.2009 ЦДГ „Славейче“, гр. Върбица, обл. Шумен „Различието е предимство, не недостатък“

73,67

22

33.5 -1-052/30.04.2009 ЦДГ „Радост“, гр. Севлиево, обл. Габрово „Равен достъп – равен старт за всички“

72,67

23

33.5 -1-015/29.04.2009 ЦДГ „Щастливо детство“, гр. Кубрат „Докато играя, всичко мога да узная“

72,00

24

33.5 -1-102/07.05.2009 ОУ „Виделина“, с. Сейдол, обл. Разград „Заедно можем повече“

71,67

25

33.5 -1-131/07.05.2009 131 СОУ „Климент А. Тимирязев“, гр. София „Единни в многообразието“

71,67

26

33.5 -1-032/30.04.2009 ОУ „Отец Паисий“, гр. Видин „Шанс за всеки“

71,33

27

33.5 -1-071/07.05.2009 ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Виноград, общ. Стражица „Заедно учим, творим и се забавляваме“

71,33

28

33.5 -1-119/07.05.2009 СОУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив „Начало за равен старт“

71,33

29

33.5 -1-039/30.04.2009 ЦДГ 2 „Лудогорче“, гр. Разград „Детската градина – дом на моите мечти и приятели“

71,00

30

33.5 -1-046/30.04.2009 4 ОУ „Христо Ботев“, гр. Лом „Детство мое, реално и вълшебно“

70,00

31

33.5 -1-044/30.04.2009 Община Карлово, гр. Карлово „Да учим заедно“

69,00

32

33.5 -1-107/07.05.2009 Община Кюстендил, гр. Кюстендил „Толерантност в еднаквостта и в различието“

68,67

33

33.5 -1-120/07.05.2009 ЦДГ „Яна Лъскова“, гр. Карнобат Изграждане на детски езиков център
„Искам да уча. Искам да мога“

68,33

34

33.5 -1-121/07.05.2009 ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Видин „Овладяването на българския книжовен език – гаранция за равен достъп до качествено образование“

68,33

35

33.5 -1-122/07.05.2009 Община „Тунджа“, гр. Ямбол „Училищните общности – модел на социализация и интеграция“

68,33

36

33.5 -1-094/07.05.2009 ОДЗ 11 „Елхица“, гр. Хасково „Всеки е различен, всеки е ценен“

68,33

37

33.5 -1-105/07.05.2009 ОДЗ „Мечта“, гр. Кюстендил „Да говорим и играем заедно“

67,67

38

33.5 -1-024/29.04.2009 Община Стара Загора, гр. Стара Загора „Плуването като метод за социална адаптация и възпитателно-образователно въздействие при деца от 3 до 7 годишна възраст“

67,67

39

33.5 -1-084/07.05.2009 СОУ „Васил Левски“, гр. Роман, обл. Враца „Толерантност в различността“

67,00

40

33.5 -1-103/07.05.2009 ОУ „Георги Бенковски“, с. Беломорци „Екопътека Бъдеще за децата „

67,00

41

33.5 -1-067/07.05.2009 ОУ „Светлина“, с. Тополица, общ. Айтос „Да успеем заедно“

65,67

42

33.5 -1-126/07.05.2009 Професионална гимназия по вътрешна
архитектура и дървообработване, гр. София
„Десегрегация на ромски ученици за активно включване в професионално средно възпитание и реализация на труда“

65,33

43

33.5 -1-002/24.04.2009 Община Главиница, гр. Главиница „Моите корени и моето бъдеще“

65,00

44

33.5 -1-086/07.05.2009 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Стрелци, общ. Брезово Дневен детски център „Заедно играем, учим се и творим“

65,00

45

33.5 -1-096/07.05.2009 ОУ „Христо Ботев“, с. Николаево, общ. Плевен „Да направим училището привлекателно за всички“

64,67

46

33.5 -1-001/23.04.2009 Прогимназия „Академик Даки Йорданов“, гр. Омуртаг „Заедно в спорта, заедно в училище“

63,67

47

33.5 -1-060/30.04.2009 ОДЗ „Звънче“, гр. Самоков „Да станем по-добри с компютър и игри“

63,67

48

33.5 -1-041/30.04.2009 ЦДГ „Славейче“, гр. Златарица „Детската градина – моят втори дом“

63,33

49

33.5 -1-004/27.04.2009 ЦДГ „Радост“, гр. Търговище „Детска академия в ЦДГ Радост-гр. Търговище“

63,00

50

33.5 -1-017/29.04.2009 ОДЗ „Юрий Гагарин“, с. Малорад,
общ. Борован
„От равен старт към равен шанс“

63,00

51

33.5 -1-029/29.04.2009 ОДЗ „Митко Палаузов“, гр. Ракитово „Равен шанс за децата – инвестиция в бъдещето“

63,00

52

33.5 -1-089/07.05.2009 Община Вълчи дол, гр. Вълчи дол „Заедно в игрите, заедно в училище“

63,00

53

33.5 -1-098/07.05.2009 ЦДГ „3 март“, с. Дорково, общ. Ракитово „Детската градина – място за успешна адаптация на децата и последно стъпало преди първи клас“

63,00

54

33.5 -1-035/30.04.2009 ЦДГ „Маргаритка“, гр. Пловдив „Заедно сбъдваме всички мечти“

62,67

55

33.5 -1-061/30.04.2009 Община Пазарджик, гр. Пазарджик „Децата на Пазарджик – заедно“

62,33

56

33.5 -1-076/07.05.2009 Община Ветрино, с. Ветрино, обл. Варна „Искам да съм в детската градина“

62,33

57

33.5 -1-070/07.05.2009 1 ОУ „Никола Йонков Вапцаров“,
гр. Берковица
„Заедно ръка за ръка“

62,00

58

33.5 -1-074/07.05.2009 НУ „П. Р. Славейков“, гр. Роман „Повече протегнати ръце – по-качествено образование“

61,67

59

33.5 -1-104/07.05.2009 ОУ „Христо Смирненски“, с. Обител, общ. Омуртаг „Партньорството между детската градина и училище – формула за успешна адаптация“

61,67

60

33.5 -1-003 / 24.04.2009 ЦДГ „Мир“,, с. Калугерене, общ. Главиница „Палитра от детски усмивки“

60,33

61

33.5 -1-028/29.04.2009 ОУ „Христо Ботев“, с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе „Ние пеем, играем и празнуваме заедно“

60,00

62

33.5 -1-042/30.04.2009 СОУ „Св. Климент Охридски“,
гр. Симеоновград
„Ние можем и заедно ще успеем“

60,00

63

33.5 -1-083/07.05.2009 ОУ „Любен Каравелов“, с. Кардам, общ. Попово „Аз уча, за да знам и мога“

59,33

64

33.5 -1-040/30.04.2009 Община Крумовград „Деца талантливи – родители щастливи“

59,00

65

33.5 -1-117/07.05.2009 ОУ „Отец Паисий“, с. Радомирци, общ. Червен бряг „Спортът ще ни събере“

59,00

66

33.5 -1-116/07.05.2009 ЦДГ „Зора“, гр. Червен бряг „Заедно да преоткрием надеждата“

58,67

67

33.5 -1-007/28.04.2009 ОУ „Д-р Петър Берон“, с. Плъстина,
общ. Омуртаг
„Да бъдем равни – наша мечта и възможност“

58,00

68

33.5 -1-123/07.05.2009 Община Враца, гр. Враца „Сътрудничество за подобряване на интеграционния процес на мултиетнически класове в училища и детски градини в община Враца“

57,67

69

33.5 -1-068/07.05.2009 ОДЗ 31 „Боров кът“, с. Каменар, общ. Варна „Подайте ни ръка“

57,00

70

33.5 -1-125/07.05.2009 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“, гр. София „Училище без граници“

57,00

71

33.5 -1-012/29.04.2009 ЦДГ „Славейче“, гр. Костандово, общ. Ракитово „Заедно играем и творим“

56,00

72

33.5 -1-025/29.04.2009 ЦДГ „Ян Бибиян“, с. Разград,
общ. Вълчедръм, обл. Монтана
„Да си подадем ръка“

56,00

73

33.5 -1-081/07.05.2009 ЦДГ „1 юни“, с. Кардам, общ. Попово „Детската градина – територия на родители и деца“

56,00

74

33.5 -1-085/07.05.2009 ЦДГ „Здравец“, гр. Кърджали „Различни, но заедно“

55,00

75

33.5 -1-014/29.04.2009 ОУ „Васил Левски“, с. Беловец, общ. Кубрат „За да можем, трябва да знаем“

54,67

76

33.5 -1-093/07.05.2009 ЦДГ „Слънчев ден“, гр. Шивачево, общ. Твърдица „Предучилищното обучение на ромските деца в гр. Шивачево – ключов елемент от личностното им развитие“

54,67

77

33.5 -1-048/30.04.2009 ЦДГ „Еделвайс“, гр. Велинград „Играем, учим, пеем и растем заедно“

54,33

78

33.5 -1-019/29.04.2009 ОУ „Васил Друмев“, с. Орляк, общ. Тервел „Лесно и достъпно на български език“

53,33

79

33.5 -1-006/28.04.2009 ОУ „Васил Левски“, гр. Плачковци „Нашето училище – с отговорност и разбиране към децата от етническите малцинства“

52,33

80

33.5 -1-069/07.05.2009 ЦДГ „Славейче“, с. Чубра, общ. Сунгурларе „Към по-щастливо детство“

52,00

81

33.5 -1-078/07.05.2009 ОДЗ „Лилия“, гр. Димитровград „Една крачка в бъдещето – Предучилищна подготовка на 50 деца от ромски произход за постъпване в първи клас“

52,00

82

33.5 -1-016/29.04.2009 ОУ „Христо Ботев“, с. Цонево,
общ. Дългопол
„Подайте ни ръка – заедно да учим, творим и веселим“

51,67

83

33.5 -1-112/07.05.2009 ОУ „Васил Априлов“, с. Гостилица,
общ. Дряново
Обучението по безопасност на движение по пътищата – гаранция за намаляване на пътнотранспортните произшествия с учениците“

51,00

84

33.5 -1-011/29.04.2009 ЦДГ „Зорница“, гр. Дългопол, обл. Варна „Мястото, където искам да уча и играя“

50,67

85

33.5 -1-034/30.04.2009 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Градинарово общ. Провадия „Всички на училище“

50,33

86

33.5 -1-130/07.05.2009 Община Девня, гр. Девня „Единни във всичко“

50,00

87

33.5 -1-049/30.04.2009 1 ОУ „Георги Бакалов“, гр. Стара Загора „Приказка от Тракия“

49,33

88

33.5 -1-077/07.05.2009 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ставерци, общ. Долна Митрополия „Да върнем и задържим ромските деца в училище“

49,00

89

33.5 -1-009/29.04.2009 ЦДГ „Щастливо детство“, с. Медовец, общ. Дългопол „Ние сме децата, ние сме светът“

48,00

90

33.5 -1-108/07.05.2009 Община Пещера – Дирекция Образование, гр. Пещера Методическо и практическо повишаване ефективността на адаптационния процес при включване и задържане на децата роми

46,67

91

33.5 -1-022/29.04.2009 ЦДГ „Снежанка“, с. Гара Орешец, общ. Димово „Защото сме единни“

46,00

92

33.5 -1-073/07.05.2009 199 ОУ „Св. Апостол Йоан Богослов“,гр. София „Създаване на училищен център за социална адаптация“

44,00

93

 33.5 -1-114/07.05.2009 ОУ „Христо Ботев“, с. Градина, общ. Първомай „Културното многообразие – източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство“

44,00

94

33.5 -1-010/29.04.2009 ЦДГ „Теменужка“, с. Поляците, общ. Дългопол „Ние искаме да бъдем част от вас, подкрепете ни“

43,67

95

33.5 -3-005/28.04.2009 СОУ „Иван Вазов“, гр. Вършец „Протегнати ръце“

43,00

96

33.5 -1-097/07.05.2009 ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков „Равни възможности“

43,00

97

33.5 -1-054/30.04.2009 Община Брезово, гр. Брезово „Да играем с компютъра днес, за да можем утре“

40,67

98

33.5 -1-047/30.04.2009 ЦДГ 5 „Детски рай“, гр. Велинград „Играем всички, играем заедно, играем всеки ден“

40,33

99

33.5 -1-058/30.04.2009 ЦДГ „Детски свят“, с. Иваново, общ. Върбица „Към децата на 21 век – с любов и отговорност“

40,33

100

33.5 -1-053/30.04.2009 СОУ „Неофит Рилски“, гр. Долна баня „Равен старт за всички“

31,33

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ: Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

КЛАСИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Входящ номер

Кандидатстваща институция

Име на проекта

Оценка

1

33.5-2-035 / 07.05.2009 ОБЩИНА ШУМЕН ТЕАТРАЛНИ РОМСКИ ПРИКАЗКИ И ВЗАИМНАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ

91,00

2

33.5-2-089 / 07.05.2009 СОУ“Д.ГОЧЕВ“, ГР. ПАЗАРДЖИК ТРАДИЦИИТЕ И ИЗКУСТВАТА – РЪКА ЗА РЪКА В МОЯ ДЕТСКИ СВЯТ

89,67

3

33.5-2-010 /29.04.2009 ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИИ“, С. МАЛОРАД, ОБЩ. БОРОВАН ИЗКУСТВОТО МОСТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТРАДИЦИИТЕ

88,67

4

33.5-2-081 / 07.05.2009 СОУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“, ГР. МОМЧИЛГРАД СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ С ТРАДИЦИИ ОТ ВЕКОВЕ ЗА ВЕКОВЕ

88,67

5

33.5-2-041 / 07.05.2009 СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГР. КУКЛЕН, ОБЛ. ПЛОВДИВ ФОЛКЛОРНА ДЪГА

88,33

6

33.5-2-079 / 07.05.2009 ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ЖИВОТА КАТО ЕДНО СЕМЕЙСТВО

85,67

7

33.5-2-075 / 07.05.2009 ОБЩИНА ПЛЕВЕН БОХОТ – ТРАДИЦИИ, МИНАЛО И НАСТОЯЩИЕ

80,33

8

33.5-2-020 / 30.04.2009 ОБЩИНА КРУМОВГРАД РЪКЪ ЗА РЪКА – ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ ЗАЕДНО

80,00

9

33.5-2-059 / 07.05.2009 ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН „, ГР. ЯМБОЛ УНИКАЛНИ В МНОГООБРАЗИЕТО

79,00

10

33.5-2-091 / 07.05.2009 144 СОУ“НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“, ГР. СОФИЯ МЕЖДУУЧИЛИЩЕН РОМСКИ ФЕСТИВАЛ „ШАРЕНА ЧЕРГА“

78,67

11

33.5-2-003 / 23.04.2009 НУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. КРИЧИМ ДА ОГЪНЕМ ЕТНОБАРИЕРАТА В ПЪСТРОЦВЕТЕН ВЕНЕЦ

77,67

12

33.5-2-032 / 07.05.2009 ОДК – ГР. КРУМОВГРАД ШАРЕНА ЧЕРГА

76,67

13

33.5-2-008 /29.04.2009 ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, С.БЕЛОВЕЦ, ОБЛ. РАЗГРАД ПРИ ИЗВОРА-ПЪСТРА КИТКА ОТ ФОЛКЛОРНОТО БОГАТСТВО

76,33

14

33.5-2-049 / 07.05.2009 СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ВЕТРИНО, ОБЛ.ВАРНА БОГАТИ СМЕ С КУЛТУРАТА НА НАШИТЕ ДЕДИ

75,67

15

33.5-2-086 / 07.05.2009 ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ВИДИН ЧРЕЗ ИЗКУСТВА ДА СЪХРАНИМ КУЛТУРНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

75,33

16

33.5-2-051 / 07.05.2009 ОУ „ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“ , С. РЯХОВЦИТЕ, ОБЩ. СЕВЛИЕВО РАЗЛИЧНИ, НО ВИНАГИ ЗАЕДНО В ИГРИТЕ И УЧЕНИЕТО

74,67

17

33.5-2-067 / 07.05.2009 ЦЕНТЪР ЗА УЧЕНИЧЕСКО, ТЕХНИЧЕСКО И НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО, ГР.РАЗГРАД ОПОЗНАВАМЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ, ТВОРИМ И ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО

74,67

18

33.5-2-009 / 29.04.2009 ЦДГ „ПРОЛЕТ“, С.ЦОНЕВО, ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ ВСИЧКИ СМЕ ДЕЦА НА БЪЛГАРИЯ

74,33

19

33.5-2-076 / 07.05.2009 ОУ“П. ХИЛЕНДАРСКИ“, С.ПЕРПЕРЕК, ОБЩ КЪРДЖАЛИ МОЯТ ЕТНОС И НЕГОВИЯ ФОЛКЛОР

74,33

20

33.5-2-026 / 30.04.2009 СОУ „НЕШО БОНЧЕВ“, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ АЗ СЪМ ТИ СИ …. НИЕ СМЕ ПРИЯТЕЛИ

74,00

РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

21

33.5-2-057 / 07.05.2009 ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ КЛУБ ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ – МОДЕЛ НА ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ

73,67

22

33.5-2-077 / 07.05.2009 СОУ „Н. ВАПЦАРОВ“ , ГР. АЙТОС СЕЗАМ ОТВОРИ СЕ

73,33

23

33.5-2-080 / 07.05.2009 СОУ“Й. ЙОВКОВ „, С. ОКОРШ,ОБЩ. ДУЛОВО КЛУБ ЕТНИКА -ПРОСТРАНСТВО НА МУЛТИКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ

73,00

24

33.5-2-012 / 29.04.2009 ОУ „СВ. ПАИСИИ ХИЛЕНДАРСКИ“, С. РАВНО, ОБЩ. КУБРАТ ЕТНОСИТЕ СЪС СВОЕ ДОСТОЙНСТВО И ТРАДИЦИИ КЪМ ЕВРОПА

72,67

25

33.5-2-024 / 30.04.2009 ЦДГ „ЕДЕЛВАЙС“, ГР. ВЕЛЕНГРАД РАЗЛИЧНИ НО ЗАЕДНО ТВОРИМ ЗА ПО-ДОБЪР СВЯТ

72,67

26

33.5-2-078 / 07.05.2009 ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, С. ОГНЯНОВО, ОБЩ ПАЗАРДЖИК ОПОЗНАЙ СВОЕТО ЗА ДА ИМАШ ПО ДОБРО НАСТОЯЩИЕ И БЪДЕЩЕ

72,67

27

33.5-2-073 /07.05.2009 ОУ“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, ГР. ПЕЩЕРА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК ЧРЕЗ ПЕСНИ И ТАНЦИ ДА ОТКРИЕМ И ЗАПАЗИМ РОМСКАТА КОЛОРИЧНОСТ

72,33

28

33.5-2-001 /21.04.2009 ОУ“БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“, С.ЧЕРНА В ДУХА НА ТРАДИЦИИТЕ СЪС СРЕДСТВА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

72,00

29

33.5-2-007 / 29-04.2009 ОУ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“, С. СРЕДИЩЕ, ОБЛ. СИЛИСТРА ВИНАГИ С ФОЛКЛОРА В СЪРЦЕТО

72,00

30

33.5-2-056 / 07.05.2009 ЦДГ 25 „БРАТЯ ГРИМ“, ГР. ШУМЕН ВИРТУАЛНО – НАШАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ЕТНОСА

72,00

31

33.5-2-011 / 29.04.2009 ОУ “ ВАСИЛ ДРУМЕВ“ , С. ОРЛЯК ОБЩ. ТЕРВЕЛ ТРАДИЦИИТЕ – ПЪТ КЪМ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

71,67

32

33.5-2-006 / 28.04.2009 ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“,С. ПЛЪСТИНА , ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ КУЛТУРНАТА ПАЛИТРА – РАВЕНСТВО В ОБУЧЕНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

71,67

33

33.5-2-034 / 07.05.2009 ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ , С. ХЪРЛЕЦ, ОБЩ КОЗЛОДУЙ ПРИЯТЕЛИ

71,67

34

33.5-2-036 / 07.05.2009 ОДК, ГР. БУРГАС ПРИЯТЕЛСТВО ЗА ВИНАГИ

71,67

35

33.5-2-037/ 07.05.2009 СОУ „ЕЛИН ПЕЛИН „, С. РУЕН, ОБЛ. БУРГАС АРТИСТИЧНА ЕТНОПЛЕТЕНИЦА

71,67

36

33.5-2-070 /07.05.2009 2-РО НУ“В. ЛЕВСКИ“ ГР. ОМУРТАГ НАШИТЕ УСМИВКИ СА ЗА ВАС

71,67

37

33.5-2-023 / 30.04.2009 4-ТО ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. ЛОМ ДОКОСВАНЕ С ОБИЧ ДО РОМСКАТА КУЛТУРА И ИСТОРИЯ

70,67

38

33.5-2-072 / 07.05.2009 ОДЗ „МЕЧТА“, ГР. КЮСТЕНДИЛ НАШАТА ЗЕМЯ ХУБАВА

70,00

39

33.5-2-085 / 07.05.2009 ОУ“ХР. БОТЕВ“, ГР. ДУНАВЦИ, ОБЛ. ВИДИН РАБОТИЛНИЦА ЗА ДЕТСКА МЕЧТА

68,67

40

33.5-2-018 / 30.04.2009 ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ИСПЕРИХОВО, ОБЛ ПАЗАРДЖИК МОИТЕ КОРЕНИ В РИТМИ, СЛОВО И БАГРИ

68,33

41

33.5-2-039 / 07-05-2009 ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИИ“, С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЩ. СМЯДОВО РОМИТЕ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ

68,33

42

33.5-2-052 /07.05.2009 ОУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, С. БОРИМА, ОБЩ ТРОЯН ЕДИННИ В РАЗНООБРАЗИЕТО

67,67

43

33.5-2-044 / 07.05.2009 СОУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ГР. ШУМЕН ОПОЗНАЙ РАЗЛИЧИЯ ЗА ТЕБ

67,00

44

33.5-2-042 / 07.05.2009 ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИИ“, С. БРАДВАРИ, ОБЩ. СИЛИСТРА ФОЛКЛОРА В МОЯТА ДУША

66,67

45

33.5-2-040 / 07.05.2009 ОДЗ „ЛИЛИЯ“ ГР. ДИМИТРОВГРАД ДЕЛНИЦИ И ПРАЗНИЦИ

66,00

46

33.5-2-083 / 07.05.2009 ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ЗАЕДНО ДА ОПОЗНАЕМ И СЪХРАНИМ БЪЛГАРСКИТЕ И РОМСКИТЕ ТРАДИЦИИ

65,67

47

33.5-2-043 / 07.05.2009 ЦДГ“ 1-ВИ ЮНИ „, С. КАРДАН, ОБЩ. ПОПОВО ОТ БАБА НА ВНУЧЕ

65,33

48

33.5-2-027 / 30.04.2009 ОУ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИИ“,С. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ, ОБЛ ГАБРОВО КУЛТУРНО ПЪТЕШЕСТВИЕ И ВКУСНО ИЗКУШЕНИЕ В СВЕТА НА ОБРЕДИТЕ И ОБИЧАИТЕ НА ТРИТЕ ЕТНОСА

63,67

49

33.5-2-074 / 07.05.2009 ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“, ГР. ПЕЩЕРА, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК СЪРЦЕ-ОТВОРЕНО ЗА ВИНАГИ

63,33

50

33.5-2-090 / 07.05.2009 ОБЩИНА КИРКОВО, ГР. КЪРЖАЛИ ЗА ПО-ДОБЪР ДЕТСКИ СВЯТ

63,00

51

33.5-2-015 / 30.04.2009 ОУ “ ХРИСТО БОТЕВ“, С. ЗЕЛЕНА МОРАВА, ОБЛ. ТЪРГОВИЩЕ ЖИВО НАСЛЕДСТВО

61,67

52

33.5-2-069 / 07.05.2009 ОУ“ОТЕЦ ПАИСИЙ“, С. ПОПИНЦИ, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК НЕОБИКНОВЕНО ПЪТЕШЕСТВИЕ

61,67

53

33.5-2-048 / 07.05.2009 ЦДГ „Щастливо детство, с. Белоградец, обл. Варна РАЗЛИЧНИ НО ЧАСТ ОТ БЪЛГАРИЯ

61,00

54

33.5-2-053 / 07.05.2009 ОУ “ ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, С. КАМЕНАР, ОБЩ. ВРАЦА ТОЛЕРАНТНИ КЪМ РОМСКАТА КУЛТУРА

60,00

55

33.5-2-046 / 07.05.2009 ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИИ“, С.СТРЕЛЦИ, ОБЛ.ПЛОВДИВ ФОЛКЛОРНА ВЪРТЕЛЕЖКА

58,67

56

33.5-2-045 / 07.05.2009 ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, С. ПЕТКО КАРАВЕЛОВ, ОБЩ. ПОЛСКИ ТЪРМБЕШ ЕТНОГРАФСКА ПАЛИТРА ОТ ЦВЕТОВЕ И ЗВУЦИ

57,67

57

33.5-2-084 / 07.05.2009 ОУ“П. ХИТОВ“, ГР. СЛИВЕН ЧЕТРИЛИСТНА ДЕТЕЛИНА ПОД СИНИТЕ КАМЪНИ

57,33

58

33.5-2-031 / 07.05.2009 ОУ“СВЕТЛИНА“ – С. ТОПОЛНИЦА, ОБЛ. БУРГАС ФОЛКЛОРНИ КОРЕНИ НА ЕТНОСА

56,67

59

33.5-2-025 / 30.04.2009 ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ ИЗКУСТВОТО НИ СБЛИЖАВА И НИ ПРАВИ ПО ДОБРИ

56,33

60

33.5-2-004 / 27.04.2009 ПГСГС „Н.Й.ВАПЦАРОВ“, ГР.ЧЕПЕЛАРЕ КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ И ИДЕНТИЧНОСТ НА ЕТНОСИТЕ В РОДОПИТЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕПЕЛАРЕ

53,67

61

33.5-2-068 / 07.05.2009 ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С.ХЛЯБОВО, ОБЛ.ХАСКОВО МАГИЯТА НА РОМСКИЯ ФОЛКЛОР

53,00

62

33.5-2-030 /07.05.2009 ОДК ГР. ПРОВАДИЯ СВЯТ КАТО СВЯТ – ПЪТУВАНЕ ПРЕЗ ЕТНИЧЕСКАТА КУЛТУРА В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

48,00

63

33.5-2-088 / 07.05.2009 НУ “ ПЕТЪР БЕРОН“, ГР. САМОКОВ АМАРО-АМАЛИПЕ НАШЕ ПРИЯТЕЛСТВО

45,00

64

33.5-2-055 / 04.05.2009 ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. СТАМБОЛИЙСКИ ЗАЕДНО В УЧИЛИЩЕ И СЛЕД ПОСЛЕДНИЯ ЗВЪНЕЦ

44,33

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ: Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

Класирани проектни предложения

Входящ номер

Кандидатстваща институция

Име на проекта

Оценка

1

33.5 -3-019/29.04.2009 ОУ „Йордан Йовков“ – г. Ямбол „Звезди без граници“

92,00

2

33.5 -3-013/29.04.2009 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“-с. Стралджа, обл. Ямбол „Приятели на природата“

85,67

3

33.5 -3-109/07.05.2009 РИО- град Шумен „Учителят – фактор и гарант на мултикултурния образователен процес“

84,67

4

33.5 -3-079/ 07.05.2009 ТУ- ДИПКУ- г.Стара Загора „Единни в многообразието“

82,33

5

33.5 -3-059/07.05.2009 ОДЗ „Звънче“- филиал 8 ми март- г. Самоков, обл. София „Дъга“

81,33

6

33.5 -3-126/07.05.2009 ОУ „Христо Ботев“ – с. Чернево, обл.Варна “ Чрез информационни технологии, спорт и изкуство-  единни, равноправни, успяващи „

81,00

7

33.5 -3-017/29.04.2009 ОДЗ „Снежанка“-г. Николаево, обл. Стара Загора „Заедно -щастливи“

80,33

8

33.5 -3-122/07.05.2009 ОУ “ Св. П. Хилендарски“ – с. Скалица,
обл. Ямбол
„Моят етнос, твоя етнос- заедно
към по-добро бъдеще“

80,00

9

33.5 -3-053/07.05.2009 ОУ „Светлина“- с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас “ Да превърнем живота си в приказка“

80,00

10

33.5 -3-115/07.05.2009 СОУ „Йордан Йовков“-с. Окорш, общ. Дулово,
обл. Силистра
„Журналистически клуб „Окорсис“-
училищните медии в служба на толерантността“

79,67

11

33.5 -3-101/07.05.2009 ОУ “ П. Р. Славейков“ -г. Пещера, обл. Пазарджик „България -една е тя за нас“

79,33

12

33.5 -3-123/07.05.2009 ОУ “ Св. Кл. Охридски“ – г. Видин, „Спортът – предпоставка за успешна социализация на етническите малцинства“

79,33

13

33.5 -3-103/07.05.2009 СОУ “ Христо Ботев“ г. Славяново, обл. Плевен „Равен шанс“

79,00

14

33.5 -3-106/07.05.2009 СОУ “ Васил Воденичарски“ с. Хайредин, обл. Враца „Богати с миналото, разумни в настоящето, уверени в бъдещето“

79,00

15

33.5 -3-069/07.05.2009 ОДК – г. Ямбол „Красотата на природата създава приятелства „

78,67

16

33.5 -3-052/07.05.2009 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна “ Различното училище“

78,00

17

33.5 -3-107/07.05.2009 ОУ “ Иван Вазов“- с. Широко поле, общ. Кърджали „Ековело“

78,00

18

33.5 -3-135/07.05.2009 ЦДГ № 62 „Зорница“ – г. София „Заедно, ръка за ръка“

77,67

19

33.5 -3-077/07.05.2009 Община Димово, обл. Видин „В царството на шаха „

77,67

20

33.5 -3-037/30.04.2009 Община Крумовград „Свят на чудесата“

77,67

РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

21

33.5 -3-026/29.04.2009

ОУ „Христо Ботев“- с. Крайници, общ. Дупница „Единни и различни . Взаимно опознаване на културното многообразие на българския и ромския етнос“

77,33

22

33.5 -3-027/29.04.2009 ОУ „Христо Ботев“ – с. Караманово, общ. Ценово, обл. Русе „Лего и компютри“

76,67

23

33.5 -3-054/07.05.2009 ОДК – г. Крумовград, обл. Кърджали “ Светът е за всички“

76,33

24

33.5 -3- 032/30.04.2009 ОУ „Св. Кл. Охридски“-с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна „Хайде всички на хорото“

76,00

25

33.5 -3-008/28.04.2009 ОУ „Д-р Петър Берон“-с. Плъстина, общ. Омуртаг, обл. Търговище „Социализацията -приоритет на нашето училище“

75,33

26

33.5 -3-012/29.04.2009 ОУ „Цанко Церковски“-с. Средище, общ. Кайнарджа,  обл. Силистра „Работа в мултиетническа среда -успешна социализация на учениците от различни етноси“

75,00

27

33.5 -3-062/07.05.2009 СОУ „Сава Доброплодни“- г. Шумен    Училищен здравно – образователен клуб „Диалог без табута“

75,00

28

33.5 -3-078/07.05.2009 ОУ „Д-р Петър Берон“- г. Ямбол „Опознай себе си, родината и другите „

75,00

29

33.5 -3-133/07.05.2009 НУ „Св. Св. Кирил и Методий“- г. Кричим, обл. Пловдив “ Рамо до рамо- винаги заедно „

74,67

30

33.5 -3-108/07.05.2009 СОУ “ Н. Й. Вапцаров“ -г. Айтос, общ. Бургас „Училище за малки и големи“

74,33

31

33.5 -3-118/07.05.2009 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Полско косово, общ. Бяла, обл. Русе „Различни сме, но мечтите ни са еднакво
красиви и постижими“

74,00

32

33.5 -3-125/07.05.2009 ОУ “ Йордан Йовков“ – г. Пловдив, „Владея добре българския език и контактувам
пълноценно с общобългарската култура“

73,67

33

33.5 -3-131/07.05.2009 РИО – град  Хасково “ Пъстра трапеза „

73,67

34

33.5 -3-003/27.04.2009 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Градница, общ. Севлиево, обл. Габрово „Творчество без граници“

73,67

35

33.5 -3-028/29.04.2009 ПГСС „Златна нива“- г. Айтос, обл. Бургас „Заедно живеем – заедно творим“

73,67

36

33.5 -3-063/07.05.2009 ПГЗ „Добруджа“-г. Силистра „Единни в спорта „

73,33

37

33.5 -3-006/28.04.2009 СОУ „Иван Вазов“- г. Вършец, обл. Монтана „Златни ръце, златно сърце“

73,00

38

33.5 -3- 033/30.04.2009 ОДК -Кубрат,  обл. Разград „Детска полицейска академия“

73,00

39

33.5 -3-113/07.05.2009 ЦДГ „Пролет“- г. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен „Растем, учим и играем заедно“

73,00

40

33.5 -3-023/29.04.2009 ЦДГ №68 „Патиланско царство“- г. Стара Загора „Изворът не пресъхва“

72,67

41

33.5 -3-043/30.04.2009  ОУ „Княз Александър І“- г. Пловдив „Обучение за интерактивни  методи на преподаване в смесена етническа среда“

72,33

42

33.5 -3-002/23.04.2009 Прогимназия „Академик Даки Йорданов“-
г. Омуртаг, обл. Търговище
„Да повишим толерантността  в мултиетническа класна стая“

71,67

43

33.5 -3-022/29.04.2009 СДГ №16 „Горски кът“- Старазагорски минерални бани, обл.Ст.Загора „Създаване на подходящи  условия и положителни  предпоставки за адаптация и социализация на децата от ромски произход в детската градина и превръщането й в привлекателно и желано място за всяко  дете“

71,33

44

33.5 -3-076/07.05.2009 Община Вълчи дол, обл. Варна „Скаутизмът- форма на единни в многообразието „

71,33

45

33.5 -3-094/07.05.2009 ОДЗ №11 „Славейче“- г. Видин „Родители и учители заедно- гаранция за успешна социализация на децата в ОДЗ №11 „Славейче“

71,33

46

33.5 -3-097/07.05.2009 ОУ “ Св.Климент Охридски“-г. Павликени, обл. В. Търново „С общи усилия малките дела прерастват в големи“

71,33

47

33.5 -3-111/ 07.05.2009 ОУ „Отец Паисий“- с. Огняново,
общ. Пазарджик
„В чисто и зелено училище -заедно
живеем и творим“

71,00

48

33.5 -3-040/30.04.2009 Община Карлово „Опознай и обогати своя роден край“

70,33

49

33.5 -3-055/07.05.2009 РИО- град Враца “ Квалификация на педагозите за работа в мултиетническа среда“

70,33

50

33.5 -3-105/07.05.2009 ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий“  г. Първомай, обл. Пловдив „Персей и Андромеда““

70,00

51

33.5 -3-112/07.05.2009 Община Мизия, обл.Враца „Танцуваме заедно“

69,67

52

33.5 -3-042/30.04.2009  ІV ОУ „Христо Ботев“- г. Лом „Аз и моето училище“

68,00

53

33.5 -3-070/07.05.2009 СПИ “ Христо Ботев“- с. Драгоданово, обл. Сливен „Повярвай в себе си „

68,00

54

33.5 -3-119/07.05.2009 ОДК – г. Елхово, обл. Ямбол „Протегната ръка“

68,00

55

33.5 -3-100/07.05.2009 ОДЗ “ Мечта“- г. Кюстендил „Ръка за ръка“

67,67

56

33.5 -3-018/29.04.2009 ОУ“Васил Левски“ -с. Смоляновци, общ. Монтана „Заедно правим това, което обичаме“

67,33

57

33.5 -3-034/30.04.2009 ОУ „20 април“ – г. Панагюрище, обл. Пазарджик „Заедно учим, заедно творим“

67,33

58

33.5 -3-116/07.05.2009 Община Севлиево – г. Севлиево, обл. Габрово „Единни в спорта и игрите- община Севлиево“

67,33

59

33.5 -3-065/07.05.2009 ЦДГ „Надежда -филиали“-г. Елхово, обл.Ямбол „Да си подадем ръка „

67,00

60

33.5 -3-074/07.05.2009 ЦДГ “ Детелина“- г. Дългопол, обл. Варна „Щастливи сме заедно „

67,00

61

33.5 -3-047/30.04.2009 ЦДГ „Радост“- с. Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград “ Растем умни, весели и здрави“

65,67

62

33.5 -3-114/07.05.2009 ЦДГ „Зора“- г. Червен бряг, обл.Плевен „Детска градина за всички“

65,67

63

33.5 -3-020/29.04.2009 ОДЗ „Слънце“-г. Димово, обл. Видин „Ние творим заедно“

65,33

64

33.5 -3-046/30.04.2009 СОУ „Нешо Бончев“-г. Панагюрище „Учим, знаем, можем“

65,33

65

33.5 -3-007/28.04.2009 2 НУ „Васил Левски“- г. Омуртаг „Празниците на етносите -извор  на традиции и толерантност“

65,33

66

33.5 -3-049/30.04.2009 ЦДГ „Славейче“- г. Върбица, обл. Шумен “ Прозорче към света“

65,00

67

33.5 -3-021/29.04.2009 ОДЗ „Кокиче“- с. Арчар, обл. Видин „Ние живеем  задружно“

64,67

68

33.5 -3-102/07.05.2009 ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий“  с. Бръшляница, обл. Плевен „Училището- територия на здравни инициативи“

64,33

69

33.5 -3-132/07.05.2009 144 СОУ „Народни будители“- г. София “ Училище за деца, училище за възрастни
в общините Младост и Костинброд „

64,33

70

33.5 -3-015/29.04.2009 ОУ „Васил Друмев“- с. Орляк, общ. Тервил, обл. Добрич „Щастливи заедно“

64,00

71

33.5 -3-120/07.05.2009 ОДЗ “ Мир“ – г. Карнобат, обл.Бургас „Да се отворим към света“

64,00

72

33.5 -3-134/07.05.2009 ПГЖПТ „Н. Корчев“- г. София “ Придобиване на трудови умения за
успешна социализация за лица в ученическа възраст, отпаднали от образователната система“

64,00

73

33.5 -3-010/29.04.2009 ЦДГ „Кокиче“- с. Лопуша, общ. Дългопол, обл. Варна „Нека децата живеем задружно“

63,33

74

33.5 -3-036/30.04.2009 РИО – град Силистра „Знание, действие, споделяне“

63,00

75

33.5 -3-096/07.05.2009 ОУ  „Отец Паисий“ -с. Попинци, общ. Панагюрище „Училище за учители“

62,67

76

33.5 -3-121/07.05.2009 ОУ “ Христо Ботев“ – г. Дунавци, обл.Видин „Заедно в традициите и спорта“

62,33

77

33.5 -3-057/07.05.2009 СОУ „Елин Пелин“- с. Руен, обл. Бургас “ Спортът – различни, но заедно“

62,00

78

33.5-3-024/ 29.04.2009 ЦДГ №33 „Люляк“- г. Стара Загора „Интегриране на децата от етническите
малцинства в условията на детската градина
с оглед успешната им социализация „

61,67

79

33.5 -3-044/30.04.2009  ОУ „Христо Ботев“-г. Севлиево „Учим, творим и играем заедно“

61,67

80

33.5 -3-084/07.05.2009 ОУ “ Отец Паисий“- с. Стефан Караджа, общ. Главиница, обл.Силистра „Извънкласните форми – стимул за гражданска инициативност и социализация на децата и учениците от ромски произход“

61,67

81

33.5 -3-064/07.05.2009 ОУ „Л. Каравелов“- с. Кардам, общ. Попово, обл. Търговище „Приятелю, подавам ти ръка „

61,33

82

33.5 -3-029/30.04.2009 ОУ „Христо Ботев“- с. Зелена морава, общ. Омуртаг, обл. Търговище „В подкрепа на всяко дете, за бъдеща реализация“

60,67

83

33.5 -3- 031/30.04.2009 ОДЗ „Акад. Стефан Младенов“-с. Ново село, обл. Видин „Участието в празници и обичаи- предпоставка за социализация на ромските деца и техните семейства“

60,33

84

33.5 -3-058/07.05.2009 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Ясеновец, общ. Разград “ Всеки носи своята индивидуалност и различие, но с еднаква отговорност към обществото“

60,00

85

33.5 -3-060/07.05.2009 ОДЗ „Лилия“- г. Димитровград, обл.Хасково „Здравейте, приятели“

60,00

86

33.5 -3-093/07.05.2009 ОДЗ „Ангел Каралийчев- с. Стражица, обл. В. Търново „Заедно играем и творим“

60,00

87

33.5 -3-092/07.05.2009 Ученическо общежитие „Максим Горки“- г. Кубрат, обл. Разград „Да спортуваме заедно“

59,67

88

33.5 -3-090/07.05.2009 ОУ „Христо Ботев“-с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна „Сити, учим ползотворно и активно в училище“

59,33

89

33.5 -3-016/29.04.2009 ОУ „Св. Паисий Хилендарски“- с. Равно, общ. Кубрат, обл. Разград „Училището – моят втори дом“

58,67

90

33.5 -3-086/07.05.2009 Прогимназия „Асен Златарев“-с. Черногорово, общ. Пазарджик „Изкуството ни учи да бъдем по-добри“

58,67

91

33.5 -3-041/30.04.2009 ОДЗ „Анна Козинарова“- г. Клисура „Да живеем и играем заедно“

56,33

92

33.5 -3 -110/07.05.2009 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ -г. Средец, обл. Бургас „Да протегнеш ръка“

56,00

93

33.5 -3-038/30.04.2009 ЦДГ „Пролет“- с. Родина, общ. Златарица, обл. В. Търново „Успешната социализация на детето в предучилищна възраст-  успешен житейски старт“

55,33

94

33.5 -3-048/30.04.2009 ПГХЗ „Д. И. Менделеев“- г. Лом, обл. Монтана “ Ръка за ръка“

55,00

95

33.5 -3-098/07.05.2009 ОУ “ Г. Бенковски““- с. Беломорци, обл. Търговище „Спортът за един по-добър детски свят“

50,00

96

33.5 -3-061/07.05.2009 ЦДГ „Първи юни“-с. Кардам, община Попово, обл. Търговище „Живеем в многообразието на етносите“

48,33

97

33.5 -3-087/07.05.2009 ОУ „Ив. С.Тургенев“- г. Разград, „Спортно-образователна дейност с децата“

44,67

98

33.5 -3-004/27.04.2009 4 ОУ „Иван Вазов“- г. Кюстендил, „Весело колело“

41,67

 

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ: Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

Класирани проектни предложения

Входящ номер

Кандидатстваща институция

Име на проекта

Оценка

1

33.5-4-022 / 07.05.2009 РИО ВРАЦА УЧИЛИЩНИ АТЕЛИЕТА „КУЛТУРНОТО МНОГООБРАЗИЕ В ОБЛАСТ ВРАЦА“

84,33

2

33.5-4-001 /24.04.2009 ЦДГ „МИР“, С. КАЛУГЕРЕНЕ, ОБЩ. ГЛАВИНИЦА НАШЕТО РАЗЛИЧИЕ Е ЦЕННОСТ

83,00

3

33.5-4-031/ 07.05.2009 ТУ-ДИПКУ НА ОТКРИТО

81,67

4

33.5-4-048 / 07.05.2009 2-РА АНГЛ. ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ“Т.ДЖЕФЕРСЪН“, ГР. СОФИЯ ИНТЕР КЛУБ 21

81,33

5

33.5-4-023/ 07.05.2009 ЦДГ „СЛЪНЧИЦЕ“, ГР. ДОБРИЧ ЦВЕТНИ КАТО ДЪГАТА И ЗАЕДНО ЗА СЪХРАНИМ КРАСОТАТА

80,67

6

33.5-4-009 / 30.04.2009 ЦДГ“СЛЪНЦЕ“, С. ГРУЕВО, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ ДА СИ ПОДАДЕМ РЪЦЕ

80,00

7

33.5-4-042 / 07.05.2009 ДК ГР. СЕВЛИЕВО С МАГИЯТА НА ТЕАТЪРА

79,67

8

33.5-4-003 / 28.04.2009 СОУ „ИВАН ВАЗОВ“ , ГР. ВЪРШЕЦ ЗАЕДНО МАКАР И РАЗЛИЧНИ

79,00

9

33.5-4-011 / 30.04.2009 РИО ГР. СИЛИСТРА МУЛТИКУЛТУРНОТО УЧИЛИЩЕ – УЧИЛИЩЕТО НА ДНЕШНИЯ ДЕН

79,00

10

33.5-4-040 / 07.05.2009 ОДК, ГР. МОМЧИЛГРАД ФОТОГРАФИЯТА-ОТРАЖЕНИЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО И КУЛТУРАТА СРЕД НАС

78,67

11

33.5-4-033 / 07.05.2009 ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. НИКОЛАЕВО ДА ОПОЗНАЕМ ТРАДИЦИИТЕ СИ ЗАЕДНО

78,00

12

33.5-4-041 / 07.05.2009 СОУ“Н.Й.ВАПЦАРОВ“, ГР. АЙТОС УЧИМ СЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТ

78,00

13

33.5-4-004 / 29.04.2009 ОУ“ВАСИЛ ДРУМЕВ“, С. ОРЛЯК, ОБЩ. ТЕРВЕЛ КУЛТУРНАТА СЪКРОВИЩНИЦА – БЪЛГАРИЯ

77,67

14

33.5-4-017 / 30.04.2009 ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ“, ГР. ВЪРБИЦА 600 ПРЪСТЧЕТА

77,67

15

33.5-4-027 / 07.05.2009 ПЗГ“ДОБРУЖА“, ГР. СИЛИСТРА РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ И РЕЛИГИИ- ОБЩО НАСЛЕДСТВО

77,67

16

33.5-4-036 / 07.05.2009 ПРОГИМНАЗИЯ „АКАД. ДАКИ ЙОРДАНОВ“, ГР. ОМУРТАГ СЪЗДАЙ СВОЕТО БЪДЕЩЕ

77,67

17

33.5-4-010 /30.04.2009 ЦДГ“ПРОЛЕТ“, С. НАНОВИЦА, ОБЩ. МОМЧИЛГРАД ТОЛЕРАНТНОСТ В ИМЕТО НА ДЕЦАТА

77,33

18

33.5-4-013 / 30.04.2009 ОУ“ХР.БОТЕВ“, ГР. ЛОМ ПРИКАЗКИ КРАЙ БАБИНОТО ОГНИЩЕ С ДЕТСКИ ТЕАТЪР „БЪРБОРИНО“

77,33

19

33.5-4-014 / 30.04.2009 ОУ“КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР 1-ВИ, ГР.ПЛОВДИВ ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ- ГАРАНТ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ И КУЛТУРНО ОПОЗНАВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ ОТ РАЗЛИЧЕН ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД

77,00

20

33.5-4-037 / 07.05.2009 ОУ“Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, С. ПЛЪСТИНА, ОБЩ ОМУРТАГ ФОЛКЛОРЪТ-БОГАТСТВО ОТ РАЗЛИЧНИ ТРАДИЦИИ И КУЛТУРИ

76,67

РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

21

33.5-4-043 / 07.05.2009 ОУ“Г.С.РАКОВСКИ“, С.БОЛЯРЦИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ ДУШАТА МИ Е ТАНЦ

76,33

22

33.5-4-026 / 07.05.2009 ЦДГ“ 1-ВИ ЮНИ“, С. КАРДАН ОБЩ. ПОПОВО ПРИКАЗКИТЕ НИ ОБЕДИНЯВАТ

75,00

23

33.5-4-015 / 30.04.2009 СОУ“НЕШО БОНЧЕВ“, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ ПОКАЖИ МИ ТВОЯ СВЯТ

72,33

24

33.5-4-005 / 29.04.2009 ПГСС“ЗЛАТНА НИВА“, ГР. АЙТОС ВЗАИМНО СЕ ОПОЗНАВАМЕ, ВЗАИМНО СЕ УВАЖАВАМЕ

72,00

25

33.5-4-021 / 07.05.2009 ОУ „СВЕТЛИНА „, С. ТОПОЛНИЦА , ОБЩ АЙТОС ЕТНОРЕПОРТЕР

71,67

26

33.5-4-047 / 07.05.2009 ОБЩИНА КИРКОВО ДЕТСКИ СВЯТ ШАРЕН СВЯТ

71,00

27

33.5-4-044 / 07.05.2009 ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“, С.БОТЕВО, ОБЛ.ЯМБОЛ ЗАЕДНО В МНОГООБРАЗИЕТО

70,67

28

33.5-4-039 / 07.05.2009 ОУ“П.Р.СЛАВЕЙКОВ“, ГР. ПЕЩЕРА ЕТНОДЪГА И ПЪСТРА И ЦВЕТНА, КАТО ДЕЦАТА НА НАШИЯ ГРАД

67,33

29

33.5-4-035 / 07.05.2009 ОУ“ОТЕЦ ПАИСИЙ, С. ПОПИНЦИ, ОБЩ ПАНАГЮРИЩЕ ДА ВИДИМ РАЗЛИЧИЯТА НО ДА ГИ ПРИЕМЕМ

63,00

30

33.5-4-029 / 07.05.2009 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ КРАСОТАТА Е В РАЗЛИЧИЕТО ЕДИННИ В МНОГООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ

59,67

31

33.5-4-028 / 07.05.2009 ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИИ“, С.СТРЕЛЦИ, ОБЩ. БРЕЗОВО ДУХОВЕН ПРОЗОРЕЦ

58,67

32

33.5-4-024 / 07.05.2009 СОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ , С РУЕН, ОБЛ. БУРГАС С МАМА, ТАТКО, БАБА И ДЯДО НА ПРАЗНИК

56,00

33

33.5-4-025 /07.05.2009 ОДЗ „ЛИЛИЯ“, ГР. ДИМИТРОВГРАД С НАС Е ВЕСЕЛО

55,00

34

33.5-4-006 / 30.04.2009 ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“, С. ЗЕЛЕНА МОРАВА, ОБЩ ОМУРТАГ НА КОЛЕДА ДА ОПОЗНАЕМ КРАСОТИТЕ И ИСТОРИЯТА В БЪЛГАРИЯ

54,33

35

33.5-4-018 / 30.04.2009 ПГ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР ИХТИМАН МНОГООБРАЗИЕ И ЕДИНСТВО В ТРАДИЦИИТЕ

51,33

36

33.5-4-046 / 07.05.2009 ЦДГ С.ЧЕРНЕВО,ОБЛ.ВАРНА МНОГО КУЛТУРИ, ЕДНА ДЕТСКА ГРАДИНА

51,33

37

33.5-4-038 / 07.05.2009 ОДЗ“МЕЧТА“, ГР. КЮСТЕНДИЛ ХАЙДЕ НА ХОРОТО

49,33

38

33.5-4-045 /07.05.2009 ОДЗ“БУРАТИНО“, ГР.СУВОРОВО В ДЕТСКИЯ СВЯТ НЯМА РАЗЛИЧИЕ

47,67

39

33.5-4-007 /30.04.2009 ОУ“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, С. КИЧЕВО, ОБЩ. АКСАКОВО ЕДИН С ДРУГ, ВМЕСТО ЕДИН СРЕЩУ ДРУГ

44,33