Едногодишният план е разработен въз основа на „Тригодишна програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“, приета от Министерски съвет с РМС № 256/25.04.07 г. и на чл. 4, ал. 2 от ПУДОР на ЦОИДУЕМ. Дейностите, залегнали в едногодишния план, се базират на стратегическите цели, заложени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

През 2009 г. ЦОИДУЕМ си поставя за цел изпълнение на следните задачи по отделните направления и приоритети, залегнали в Тригодишната програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства:

По направление 1:

Приоритет

Източници на финансиране

Срок

1

4

5

Приоритет 1:

Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

Програми на Европейския съюз

 

Ромски образователен фонд

170 000 лв. – съфинансиране от средствата, заделени по съответните Приоритети от Тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ

 

м. 12.2009 г.
Приоритет 3:

Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства

По направление 2:

През 2009 г. ЦОИДУЕМ си поставя за цел да обяви следните конкурси за финансиране на проектни предложения:

 

Конкурсна процедура 33.5-2009 – реализирана със 1 000 000 лв. от средства на Републиканския бюджет

Предвидена за месец март 2009 г., целяща постигане на ефективност, ефикасност и концентрация на финансирането в изпълнение политиката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, със следната насоченост по отделните приоритети, теми и кандидатстващи институции:

Приоритет

Теми

Кандидатстващи институции

Показатели за изпълнение

1

2

3

4

 Приоритет 1

Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

 

Предвидени средства по Приоритета  – 500 000 лв.

Максимална стойност на един проект – 25 000 лв.

1.1. Проекти, насочени към
адаптацията на деца и
ученици в детските градини и
училищата, за които
българския език не е майчин.1.2. Проекти, свързани с оптимизацията на училищната мрежа в общините с малки и разпръснати населени места, включително чрез подпомагане на средищните училища за гарантиране на качествено образование в тях.
общини; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност – Брой адаптирани деца и ученици в детските градини и началните училища, за които българския език не е майчин;

– Брой деца и ученици, обхванати в неформални дейности;

 

Приоритет 2

Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

 

Предвидени средства по Приоритета – 200 000 лв.

Максимална стойност на един проект – 10 000 лв.

2.1. Проекти, касаещи
осъществяването на
извънкласни иизвънучилищни дейности, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
общини; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност – Брой деца и ученици, обхванати в извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства;

 

Приоритет 3

Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

 

Предвидени средства по Приоритета 200 000 лв.

Максимална стойност на един проект – 10 000 лв.

 

3.1. Проекти и програми за
създаване на предпоставки за
успешна социализация на
децата, учениците и младите
хора от етническите
малцинства.3.2. Проекти за извънкласни и
извънучилищни форми на
работа, целящи създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства.

3.3.  Проекти за

обучителни дейности за учителите, свързани със създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства.

общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност – Брой деца, ученици и млади хора от етническите малцинства, обхванати в извънкласни и извънучилищни дейности;

– Брой учители, обхванати в програми за обучителни дейности, свързани със създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства.

Приоритет 4

Подпомагане процеса за превръщане на културното

многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

 

 Предвидени средства по Приоритета  – 100 000 лв.

Максимална стойност на един проект – 5 000 лв.

4.1. Проекти за организиране на вътрешно училищни и между училищни дебати и дискусии за опознаване на културното многообразие в България.

4.2. Проекти  и програми, отразяващи и
представящи културното
разнообразие в България.

 

 

общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища;  държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност – Брой деца, обхванати във вътрешноучилищни и междуучилищни дебати и дискусии за опознаване на културното многообразие;

– Брой деца и ученици, обхванати в извънкласни и извънучилищни дейности;

Конкурсна процедура 33.6 -2009 – реализирана със 500 000 лв. от средства на Републиканския бюджет

Обявена   през месец май 2009 г., целяща постигане на ефективност, ефикасност и концентрация на финансирането, с фокус към децата и учениците от ромската общност, в изпълнение политиката за образователна интеграция, със следната насоченост по отделните приоритети, теми и кандидатстващи институции:

Приоритет

Теми

Кандидатстващи институции

Показатели за изпълнение

1

2

3

4

 Приоритет 1

Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

Предвидени средства по Приоритета 250 000 лв.

 

Максимална стойност на един проект – 25 000 лв.

1.1. Проекти, насочени към
подпомагане процеса на
десегрегация и последваща интеграция.1.2. Проекти за подобряване на училищната среда в приемните детски градини и училища.

1.3. Програми и проекти, целящи извеждане на деца без увреждания от помощни училища.

 

Изпълнявани от общини, самостоятелно или в партньорство с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност – Брой ромски деца, които традиционно се насочват в сегрегирани училища, записани и интегрирани в приемни училища извън ромските квартали;

– Брой неформални дейности с интеграционен характер в приемните училища извън ромските градски квартали;

– Брой деца без увреждания, изведени от помощните училища;

 

Приоритет 2

Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

Предвидени средства по Приоритета100 000 лв.

 

Максимална стойност на един проект – 10 000 лв.

2.1. Проекти, касаещи
осъществяването на
извънкласни иизвънучилищни дейности, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

 

общини; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или в партньорство с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност. – Брой деца и ученици, обхванати в извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

 

Приоритет 3

Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

Предвидени средства по Приоритета 150 000 лв.

 

Максимална стойност на един проект – 10 000 лв.

 

3.1. Програми и проекти за
организиране на форми за
привличане и адаптиране към учебния процес на отпаднали и
необхванати от училището
ученици.3.2. Проекти на училища за стимулиране на дейности, свързани с родители, възпрепятстващи децата си да посещават детска градина и училище.

 

общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или в партньорство с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност – Брой на реинтегрираните в образователната система ученици;

– Брой родители, обхванати от дейности, насочени към социализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез образование;

 

Конкурсни процедури за „Изследвания“ –  реализирани със 150 000 лв. от средства на Републиканския бюджет

През месец юни 2009 г., във връзка с  изпълнение на  Програмата за дейността си за периода 2007 – 2009 г. и на основание чл. 6, т. 6 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа (ПУДОР), Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ще обяви конкурсна процедура, по която ще могат да кандидатстват държавни висши училища, самостоятелно или в партньорство с други юридически лица по чл. 20, ал. 1 от ПУДОР на ЦОИДУЕМ.

Приоритет

Тема

Показатели

1

2

3

Приоритет 1

Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

 

Предвидени средства по Приоритета 80 000 лв.

 

 

  • 1. Изследване на политиките и практиките, свързани с гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

 

 

 

 

 

  • изготвени два обобщени доклада, изследващи фкторите и възможните решения, за осигуряване на равен достъп до образование, както и наблюдение и оценка по гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства за всяка една от годините.

 

Приоритет 2

Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

 

Приоритет 4

Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

 

Предвидени средства по Приоритета 35 000 лв.

 

 

  1. Изследване на политиките и практиките, свързани със съхраняване на развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства;
  2. Изследване на политиките и практиките, свързани с подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство.
  • изготвен доклад за ролята на образователния процес за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство.
Приоритет 3

Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

 

Предвидени средства по Приоритета 35 000 лв.

 

 

  1. Изследване на политиките и практиките, свързани със създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.

 

 

 

 

  • изготвен доклад относно предпоставките за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.

Други дейности – реализирани със 180 000 лв. от средства на Републиканския бюджет

1. През 2009 г. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, в изпълнение на Тригодишната програма за дейността и чл. 22 от ПУДОР на ЦОИДУЕМ, ще обяви конкурси за финансов одит и оценка за изпълнението на програмата и на приключилите конкурсни процедури за конкретната година. Конкурсите имат за цел изготвяне на обобщени доклади за:

                        – резултатите от дейността на ЦОИДУЕМ по заложени в 3-годишната програма показатели за изпълнение;

– изпълнението на Годишния план  за напредъка по изпълнението на 3-годишната програма по приоритети и мерки съгласно заложените показатели за изпълнение;

– оценка изпълнението на проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ през 2008 г. по показатели за изпълнение, заложени в Плана за 2008 г.;

– добри практики от проекти, финансирани от ЦОИДУЕМ, и тяхното мултиплициране в образователната система.

2. Подготовка на проектни предложения по програми на Европейския съюз.

Приоритет

Средства

(съгласно Тригодишна програма за дейността)

По Направление 1

По Направление 2

Преразпределени средства по приоритети

Съфинансиране

по проект

Конкурсна процедура

33.5-2009

Конкурсна

процедура

33.6-2009

Конкурсни процедури за

„Изследвания“

Други

дейности

Приоритет 1

1 000 000

70 000

500 000

250 000

80 000

100 000

1 000 000

Приоритет 2

325 000

х

200 000

100 000

17 500

7 500

325 000

Приоритет 3

550 000

100 000

200 000

150 000

35 000

65 000

550 000

Приоритет 4

125 000

х

100 000

х

17 500

7 500

125 000

ОБЩО:

2 000 000

170 000

1 000 000

500 000

150 000

180 000

2 000 000

План за дейността на ЦОИДУЕМ за 2009 г. (126 KB)