Въведение

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е създаден с Постановление №4 на Министерския съвет от 11 януари 2005 г. Създаването на ЦОИДУЕМ е предшествано от приемането на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, одобрена от министъра на образованието на 11 юни 2004 г.

Дейността на ЦОИДУЕМ се основава на комплекса от стратегически мерки, формиращи политика за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, отразени в Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и подпомага реализирането на правителствената политика по отношение образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства, имаща за своя рамка Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г.. С планираните за 2007 г. дейности се целеше да се постигне ефективност и ефикасност в изпълнение на политиката за образователна интеграция, като се осигури целенасоченост и концентрация на финансирането.

През 2007 г. дейността на ЦОИДУЕМ беше насочена в изпълнение на двете основни направления заложени в „Тригодишната програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“:

  1. Привличане на средства извън държавния бюджет за реализиране и подкрепа на проекти;

  2. Финансиране на проекти от ЦОИДУЕМ.

Информация за изпълнението на годишния план

Направление 1

Привличане на средства извън държавния бюджет за подкрепа на проекти

Приоритет в работата на Центъра през 2007 г. беше разработването, подкрепата и финансирането на проекти за образователна интеграция по програмите на „Ромския образователен фонд“ – Будапеща и Оперативната програма „Развитие на човешки ресурси 2007 – 2013″.

По отношение програмите на „Ромския образователен фонд“ – Будапеща

ЦОИДУЕМ изпълни заложеното в едногодишният план за дейността си, като участва и спечели проект от „Ромския образователен фонд“ – Будапеща на стойност 350 000 евро, от които осигури допълващо финансиране в размер на 100 000 евро, който проект беше в изпълнение на специфичната стратегическа цел от Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за децата и учениците от ромската общност: „Пълноценна интеграция на ромските деца в етнически смесени групи в детски градини и на учениците от ромски произход в класове със смесен етнически състав в училища (приемни) извън ромските квартали“ и подчинен на Приоритет 1 от „Тригодишната програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ – „Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства“.

По отношение на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси 2007-2013″

ЦОИДУЕМ бе определен за бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси 2007-2013″. Това даде основание Центърът през 2007 г. да заложи в Годишния си план поетапно разработване на Национален проект за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства за кандидатстване пред Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси 2007-2013″ със следните компоненти:

1. Подобряване достъпа до образование и обучение на деца и ученици от етническите малцинства;

2. Включване на деца и ученици от етническите малцинства в ранните фази на образователния процес;

3. Развитие на системата за извънкласни и извънучилищни дейности;

4. Целева работа с изоставащи и застрашени от отпадане деца от етнически малцинства за предотвратяване отпадането им от училище, подобряване на учебните постижения и улесняване преминаването към по-горен клас и образователна степен;

5. Целева работа за връщане на отпаднали ученици от етнически малцинства в училище.

Заложеното в Правилника за устройство, дейността и организацията на работа (ПУДОР) на ЦОИДУЕМ и изискването на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси 2007 – 2013″, при което бенефициентите не могат да бъдат преразпределители на финансови средства, е основание ЦОИДУЕМ да не кандидатства за финансиране пред Оперативната програма .

Направление 2

Финансиране на проекти от Центъра по приоритети

Със средства от държавния бюджет в изпълнение на Годишния си план за 2007 г. ЦОИДУЕМ на 01.07.2007 год. обявяви конкурсна процедура за набиране на проектни предложения по следните програми:

Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

1.1. Финансиране на проекти, свързани с оптимизация на училищната мрежа в общините с малки и разпръснати населени места, включително чрез подпомагане на средищните училища за гарантиране на качествено образование в тях;

1.2. Финансиране на проекти за подобряване на училищната среда в приемните детски градини и училища;

1.3. Финансиране на проекти насочени към адаптацията на деца в детските градини и началните училища, за които българският език не е майчин.

Бюджет на програмата – 250 000 лева и максимална стойност на един проект – 25 000 лева

Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

2.1. Финансиране на проекти, касаещи осъществяването на извънкласни и извънучилищни дейности, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Бюджет на програмата – 75 000 лева и максимална стойност на един проект – 7 500 лева

Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

3.1. Финансиране на проекти за квалификационни дейности за учителите в съответствие с целите по чл. 3, ал.1 от Устройствения правилник на Центъра.

Бюджет на програмата – 100 000 лева и максимална стойност на един проект – 10 000 лева

Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

4.1. Финансиране на проекти на регионалните инспекторати по образование на МОН, общините и училищата при извънкласни и извънучилищни дейности, отразяващи и представящи културното разнообразие в България.

Бюджет на програмата – 75  000 лева и максимална стойност на един проект – 7 500 лева

С привлечените средства от „Ромския образователен фонд“ – Будапеща и средства от държавния бюджет, през декември 2007 г. ЦОИДУЕМ обяви конкурс на тема „Образователна интеграция на деца и ученици от ромската общност“ със следните компоненти:

Компонент 1: Създаване на условия за извеждане на деца и ученици от ромската общност от обособени детски градини и училища и социализацията им в приемните детски градини и училища.

Бюджет на компонента – 500 000 лева и максимална стойност на един проект – 40 000 лева

Компонент 2: Подпомагане развитието на образователната среда в детски градини и училища, които успешно интегрират деца и ученици от ромската общност.

Бюджет на компонента – 150 000 лева и максимална стойност на един проект – 10 000 лева.

Набирането на проектните предложения ще завърши на 09.05.2008 год.

Информацията по заложените показатели за изпълнение в Годишния план за дейността и Тригодишната програма за напредъка по изпълнението ще стане възможно след представяне на финалните отчети, анализирането и обработването на резултатите по изпълнението на дейностите по проектите и изготвянето на мониторингов доклад по изпълнението на проектите от конкурсната процедура.

Информация за приходите и разходите на ЦОИДУЕМ

Утвърденият бюджет на ЦОИДУЕМ за 2007 година е в размер на 1 095 173 лева, формиран от субсидия от държавния бюджет.

Разходите на ЦОИДУЕМ за 2007 годната са в размер на 1 069 897 лв., от които:

  • финансиране на одобрени и класирани проектни предложения – 686 866 лв.;

  • собственото участие в проекта на „Ромския образователен фонд“ – Будапеща – 195 591 лв., равняващо се на 100 000 евро;

  • издръжка, заплати и осигуровки – 167 393 лв.;

  • капиталови разходи – 20 047 лв.;

  • икономия на средства – 25 276 лв.

Информация за проведените одити на дейността на ЦОИДУЕМ и извършените външни оценки за дейността

През 2007 година не са извършвани одити и външни оценки на дейността на ЦОИДУЕМ.

Общ брой на получените проекти за финансиране през годината

Общият брой на постъпилите проектни предложения от обявената на 01.07.2007 г. конкурсна процедура за набиране на проектни предложения със средства от държавния бюджет в изпълнение на Годишния план за 2007 г. е следният:

  • кандидатствали за финансиране от ЦОИДУЕМ проекти – общо 437 броя;

  • от които оценени – 236 броя;

  • одобрени за финансиране – 83 броя;

Разпределението им по четирите програми е дадено в следващата таблица:

Списък на финансираните организации и институции, както и размера на получените от тях средства

Поради големият брой качествени проектни предложения, на свое заседание УС на ЦОИДУЕМ от 03.10.2007 год., в изпълнение на Годишния си план за 2007 год. и в съответствие с РМС № 256 от 23.04 2007 год. за приемане Програма за дейността на ЦОИДУЕМ за периода 2007 – 2009 г. реши да увеличи общите бюджети за финансиране на оценените проектни предложения по отделните програми, както следва:

По програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства:

от 250 000 лева на 550 000 лева;

По програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства:

от 75 000 лева на 100 000 лева;

По програма 3:: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства:

от 100 000 лева на 150 000 лева;

По програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство:

от 75 000 лева на 200 000 лева;

Списъка на финансираните организации и институции по програми и размера на получените от тях средства е даден в следващата таблица:

Програма1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

Вх. №

Кандидатстваща институция

Наименование на проекта

Оконч. оценка на проект Сума на проекта
Авансово изплатена сума – 70 %

1

33.1- 255 Община Пещера „Повече грижа за децата роми, повече деца в училище“

84,00

24 970,00 лв

17 479,00 лв

2

33.1- 184 ЦДГ 62 „Зорница“,София “ Модел за етническа интеграция „семейство-детска градина“

80,67

25 000,00 лв

17 500,00 лв

3

33.1- 135 ЦДГ „Дъга“, гр.Монтана „Децата на дъгата“

80,33

15 427,90 лв

10 799,53 лв

4

33.1- 352 Община Момчилград „Адаптация на деца в детските градини, за които българският език не е майчин“

80,00

24 974,00 лв

17 482,00 лв

5

33.1- 331 ОДЗ „Лилия“, гр.Димитровград “ Предучилищна подготовка на 50 деца от ромски произход за постъпване в първи клас „

78,67

20 495,00 лв

14 364,50 лв

6

33.1- 365 Община Кирково, обл.Кърджали “ Да играем и творим заедно“

78,33

23 205,00 лв

16 243,50 лв

7

33.1- 177 СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Сатовча,обл.Благоевград “ Подобряване на образователните резултати на ромските деца в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий““

76,67

10 831,33 лв

7 582,00 лв

8

33.1- 076 ФНПП СУ „Св.Кл.Охридски“ “ За разширяване възможностите на занималнята като извънкласна учебна форма за оптималната интеграция на учениците от етническите малцинства“

76,67

23 471,00 лв

16 429,70 лв

9

33.1- 165 РИО на МОН, гр. Враца “ Участието на родителите в процеса на образователната интеграция на децата от ромски произход“

71,67

25 000,00 лв

17 500,00 лв

10

33.1- 393 ОДЗ „Звънче“, гр.Самоков “ Да поиграем с компютъра“

71,00

13 839,00 лв

9 687,00 лв

11

33.1 – 292 София, р-н Красна Поляна, Столична община “ Класна стая „Аз и моят свят“

69,67

25 000,00 лв

х

12

33.1 – 128 Община Лозница, обл.Разград “ Организиране на образователно-възпитателни дейности в ОУ „Виделина“, с.Сейдол, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“, с.Трапище и НУ“В.Левски“, гр.Лозница за учениците от 1-4 клас“

69,33

23 857,00 лв

16 699,90 лв

13

33.1 – 259 СОУ “ Ев.Георгиев“, гр.Тръстеник, обл.Плевен „Образованите деца-просперитет и бъдеще за всеки етнос“

68,67

24 975,00 лв

17 482,50 лв

14

33.1 – 279 ЦДГ 8 „Райна Княгиня“, гр.Разград “ ЦДГ 8 „Райна Княгиня“ – дом за всяко дете“

67,00

20 836,00 лв

14 585,20 лв

15

33.1 – 178 ЦДГ“Мир“, с.Калугерене, обл.Силистра “ Стимулиране процеса на адаптация на децата от турски етнически произход в ЦДГ „Мир“ през учебната 2007/2008 г.“

66,33

15 321,90 лв

10 725,30 лв

16

33.1 – 182 ОУ „Свещеник Неделчо Иванов“, с.Поибрене, обл.Пазарджик “ Танцуваме и рисуваме в уютни, сухи, топли класни стаи и правим света по-красив и добър“

63,33

25 000,00 лв

17 500,00 лв

17

33.1 – 329 ЦДГ „Здравец“, гр.Кърджали „Чрез изкуство и чужди езици-равен шанс за всички деца“

62,33

24 700,00 лв

17 290,00 лв

18

33.1 – 173 ЦДГ „Пролет“, гр.Самоков “ Помогни ми“

62,00

24 930,00 лв

17 451,00 лв

19

33.1 – 436 25-то ОДЗ, гр.Банкя, обл.София „Красива детска градина“

61,33

25 000,00 лв

17 500,00 лв

20

33.1 – 251 Община Полски Тръмбеш, гр.Полски Тръмбеш “ Билингвизмът като предимство“

61,33

24 510,00 лв

17 157,00 лв

21

33.1 – 270 Община Севлиево, гр.Севлиево “ Иновативни педагогически подходи и подпомагащи практики за образователна и социална адаптация на деца, за които български език не е майчин“

61,33

23 533,00 лв

16 473,00 лв

22

33.1 – 309 ЦДГ „Надежда“, гр.Елхово, обл.Ямбол “ Живеем и израстваме заедно“

61,00

23 770,00 лв

16 639,00 лв

23

33.1 – 188 ЦДГ 10 „Радост“, гр.Търговище “ Децата-наша обща грижа“

61,00

18 137,97 лв

12 696,58 лв

24

33.1 – 168 ОУ “ Хр. Ботев“, с. Гулийка, обл.Кърджали “ Детски алианс „Нека се привличаме, без да си приличаме“

61,00

25 000,00 лв

17 500,00 лв

25

33.1 – 148 Община Върбица, гр.Върбица, обл.Шумен “ Съвременното дете в „новата“ детска градина““

60,67

24 037,49 лв

16 826,24 лв

     

ОБЩО:

530 821,59 лв

371 592,95 лв

 

Забележка: Проект № 11 с вх. № 33.1-292 отпада поради неявяване в срок за подписване на договор с ЦОИДУЕМ. На негово място е поканена Община Върбица, гр. Върбица, обл. Шумен, заемаща първо място в списъка за резервите.

Програма: 2. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

Вх. №

Кандидатстваща институция

Наименование на проекта

Оконч.  оценка на проект

Сума  на проекта

Авансово  изплатена сума – 70 %

1

33.1-193 ЦДГ „Яна Лъскова“, гр.Карнобат Аз, Ти, Ние

98,67

7 338,00 лв

5 137,00 лв

2

33.1-319 ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“, гр. Пловдив Мисия – да обичам родното слово

97,67

7 500,00 лв

5 250,00 лв

3

33.1-109 СОУ „П. Р. Славейков“, гр.Видин Музикално послание за толерантност

97,33

7 214,00 лв

5 050,00 лв

4

33.1-051 ОУ „Г. С. Раковски“, с.Болярци Да разплетем възела чрез плетене

95,33

7 500,00 лв

5 250,00 лв

5

33.1-236 ОУ „Христо Ботев“, гр.Раковски Подай ръка

95,33

7 422,00 лв

5 196,00 лв

6

33.1-161 ОДЗ 11 „Славейче“, гр. Видин Развитие и изразяване на културната идентичност на децата

94,67

5 330,00 лв

3 731,00 лв

7

33.1-253 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Димово Ромски свят – шарен свят

94,67

6 590,00 лв

4 613,00 лв

8

33.1-343 ОДЗ „Ран Босилек“, гр. София Творим заедно

94,33

7 500,00 лв

5 250,00 лв

9

33.1-169 Община Крумовград Децата на Крумовград – заедно в изкуството

93,33

7 500,00 лв

5 250,00 лв

10

33.1-003 IV ОУ „Иван Вазов“, гр.Кюстендил Пътешествие в моя ромски свят

93,33

6 914,00 лв

4 839,81 лв

11

33.1-242 Община Козлодуй Между вретеното и дайрето с традициите в бъдещето

93,00

6 839,00 лв

4 787,30 лв

12

33.1-281 ОУ „Васил Левски“, с.Кошарна, общ. Сливо поле Фолклорът – наш обединител

92,67

7 424,92 лв

5 197,44 лв

13

33.1-149 ЦДГ „Славейче“, гр. Върбица Кът по кът – райски кът

92,33

7 417,00 лв

5 192,24 лв

14

33.1-196 ОУ „Христо Ботев“, с.Главиница Ромче съм, пея и танцувам – гордея се с това

92,00

7 465,00 лв

5 225,50 лв

     

ОБЩО:

99 953,92 лв

69 969,29 лв

 Програма: 3: Създаване на предпоставка за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.

Вх. №

Кандидатстваща институция

Наименование на проекта

  Оконч. оценка на проект

Сума  на проекта

Авансово  изплатена сума – 70 %

1

33.1-288 ОУ Никола Вапцаров, гр.Асеновград Развитие и заедно

95,67

7 500,00 лв

5 250,00 лв

2

33.1-268 ОУ Хр. Ботев , с. Кукорево, общ.Тунджа Работа в мултиетническа среда – проблеми, успехи възможности и предизвикателства

95,00

8 833,00 лв

6 183,10 лв

3

33.1-225 Община Кюстендил Общински център за УОИДУ от ромски произход кв. Изток

95,00

10 000,00 лв

7 000,00 лв

4

33.1-040 РИО Търговище Подкрепа на у-лите за провеждане на качествено образование в мултиетнична среда

94,00

9 753,00 лв

6 827,00 лв

5

33.1-144 Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите /ДИПКУ/- Ст. Загора Еднакви в другостта

94,00

9 613,00 лв

6 729,10 лв

6

33.1-201 СОУ Хр. Ботев, гр. Кубрат Квалификацията на у-ля и мотивацията на у-ка решаващи фактори за успешна образователна интеграция

93,33

7 760,00 лв

5 320,00 лв

7

33.1-031 ОУ Св. Кл. Охритски, гр. Попово Квалификационна дейност за у-лите „Работа в мултиетнична среда“

92,67

3 417,00 лв

2 391,00 лв

8

33.1-089 ПФ ВТУ , гр. Велико Търново Училището – единство на различията

90,00

9 750,00 лв

6 825,00 лв

9

33.1-154 ЮЗУ Неофит Рилски, гр.Благоевград Квалификационен курс по интеркултурно образование на детски и начални учители

90,00

9 940,00 лв

6 958,00 лв

10

33.1-170 Община Крумовград Обединени в името на детето

89,67

10 000,00 лв

7 000,00 лв

11

33.1-205 РЦ на НПЦ Хасково Интеркултурна компетентност в образованието

88,33

10 000,00 лв

7 000,00 лв

12

33.1-088 Община Стралджа У-лят и управление процеса на интеграция на деца с различна етническа принадлежност

86,33

9 967,00 лв

6 977,00 лв

13

33.1-041 РИО Силистра Активно учене в мултикултурна класна стая

86,33

9 816,00 лв

6 871,00 лв

14

33.1-001 СОУ Йордан Йовков, гр.Кърджали Обучение на у-ли в интеркултурни похвати и методи за работа в мултиетническа среда

86,00

9 999,00 лв

6 999,30 лв

15

33.1-227 ОУ П. Попович, гр. Карлово Училище за учители

85,00

7 950,00 лв

5 565,00 лв

16

33.1-166 РИО Враца Повишаване на професионалната компетентност

84,00

10 000,00 лв

7 000,00 лв

 17

33.1-098 РИО Монтана Толерантно и качествено обучение

83,00

10 000,00 лв

7 000,00 лв

     

ОБЩО:

154 298,00 лв

107 895,50 лв

Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

Вх. №

Кандидатстваща институция

Наименование на проекта

Оконч.  оценка на проект

Сума на проекта

Авансово  изплатена сума – 70 %

1

33.1- 231 Община Венец, обл. Шумен “ Като цветовете на дъгата – творим красота и мечтаем заедно“

83, 00

6 260,00 лв

4 382,00 лв

2

33.1- 074 РИО на МОН, гр. Хасково “ Богатството на различията“

82, 33

7 500,00 лв

5 250,00 лв

3

33.1- 171 ОДК гр.Крумовград Електронен ученически вестник “ Различни, но заедно“

82, 33

7 490,00 лв

5 243,00 лв

4

33.1- 172 ОУ „Хр. Ботев“, с. Гороцвет, общ.Лозница „Моят етнос, твоят етнос – нашето общо семейство“

81, 33

7 493,70 лв

5 245,00 лв

5

33.1- 185 ОУ “ П.Р. Славейков“,гр. Пещера “ Етнокултурно многообразие в нашия град – Аз и ти заедно в този свят“

81, 33

7 500,00 лв

5 250,00 лв

6

33.1- 102 РИО на МОН, гр. Добрич “ Културната идентичност – мост за успешна интеграция на етносите“

81, 33

7 500,00 лв

5 250,00 лв

7

33.1- 108 РИО на МОН, гр. Пазарджик “ Да съхраним ценностите като обменим и опознаем културите си“

80, 67

7 500,00 лв

5 250,00 лв

8

33.1- 146 ЦРД, гр. Търговище “ Толерантност и уважение към етническите различия чрез изкуство“

79, 67

7 500,00 лв

5 250,00 лв

9

33.1- 213 РИО на МОН, гр. Пловдив “ Пловдив – сцена на културното многообразие“

79, 33

7 500,00 лв

5 250,00 лв

10

33.1- 353 Община Момчилград “ Да опознаем културата и религията на ближния си“

79, 33

7 482,00 лв

5 237,00 лв

11

33.1 – 280 СОУ “ Св. Паисий Хилендарски“, гр. Върбица, обл. Шумен “ Мартенски дни на наследството“

79, 00

7 200,00 лв

5 040,00 лв

12

33.1 – 167 РИО на МОН, гр. Враца “ Заедно учим и творим“

78, 67

7 500,00 лв

5 250,00 лв

13

33.1 – 330 ОДК за култура и изкуство, гр.Русе “ Час по етническа толерантност“

78, 00

7 428,00 лв

5 199,60 лв

14

33.1 – 297 ОУ “ Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил „Експедиция „Струма“

78, 00

7 496,00 лв

5 247,20 лв

15

33.1 – 007 ПГЗХТ “ Проф. Асен Златаров“, гр. Русе “ Опознай другия/ Празникът за всеки“

78, 00

2 642,22 лв

1 849,55 лв

16

33.1 – 338 Община Дупница, гр. Дупница “ Детска академия за интеркултурно взаимодействие чрез изкуство“

77, 33

7 500,00 лв

5 250,00 лв

17

33.1 – 254 Община Средец, обл. Бургас “ Бъдеще в многообразието“

75, 67

7 346,00 лв

5 142,20 лв

18

33.1 – 272 Община Кричим Младите хора на Кричим празнуват заедно Великден, Рамазан Байрям и Гергьовден“

75, 33

6 873,00 лв

4 811,10 лв

19

33.1 – 269 Детски комплекс Севлиево, гр.Севлиево “ С приказките по- добри“

75, 33

3 917,00 лв

2 741,90 лв

20

33.1 – 378 ПГО “ Недка Иван Лазарова“, гр.Русе Клуб “ Добро комшийче“

75, 00

7 484,00 лв

5 238,80 лв

21

33.1 – 155 ОУ “ Д-р Петър Берон“ гр.Ямбол “ Фиеста на етносите“

74, 67

7 500,00 лв

5 250,00 лв

22

33.1 – 015 ОУ “ П. Волов“, с. Живково, общ.Хитрино “ Заедно в бъдещето“

74, 67

7 500,00 лв

5 250,00 лв

23

33.1 – 152 ОУ “ Митрополит Ав. Велешки“, гр Самоков “ АЗ и ТИ заедно“

74, 33

7 499,50 лв

5 249,65 лв

24

33.1 – 016 ПГТО “ Дочо Михайлов“, гр.Тервел “ Да опознаем многообразието от празници и традиции на етносите в община Тервел“

74, 00

7 477,00 лв

5 233,90 лв

25

33.1 – 095 ОУ “ Хр. Ботев“, с. Крайници, общ. Дупница “ Възпитаване на уважение, толерантност и разбирателство у учениците от с. Крайници чрез запознаване със спецификата на българската и ромската култура

73, 67

7 500,00 лв

5 250,00 лв

26

33.1 – 127 СОУ “ Св.Св. Кирили Методий“, гр. Златарица, обл. Велико Търново “ Училищен музей на етносите“

73, 67

7 150,00 лв

5 005,00 лв

27

33.1 – 366 община Кирково, обл. Кърджали “ Да творим и живеем заедно в Кирково“

73, 33

7 500,00 лв

5 250,00 лв

28

33.1 – 010 ОУ “ Хр. Ботев“, с. Бойно, общ.Кърджали “ Обредните ритуали – носители на мъдрост и красота“

73, 33

5 061,00 лв

3 542,70 лв

        ОБЩО:

196 299,42 лв

137 408,60 лв

ОБЩО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМИ: 981 372,93 лв.

АВАНСОВО ИЗПЛАТЕНИ СУМИ: 686 866,34 лв.

Кратка информация за финансираните проекти

По Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

Проектите са насочени към овладяване на необходимата минимална база от знания за етническите, религиозните и езиковите разнообразия в конкретните региони на страната. Едновременно с това те целят привличането на родителите като активни сътрудници и участници в учебно-възпитателната работа, обогатяването на материално-техническата база в детските градини и училища, както и привличането и адаптирането към училищната среда на деца от семейства в неравностойно социално положение.

Проектите, насочени към обучението на ромските деца са по посока на овладяване на книжовния български език, знания и умения за училищна работа преди постъпване в първи клас, мотивация на родителите от ромската общност за по-активно участие на децата им в предучилищното обучение и по-успешно покриване изискванията за преминаване в по-горен клас.

По Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

Финансираните проекти са насочени главно към издирване, съхранение, развитие и публично представяне на традиции, празници, обичаи и обреди от календара и индивидуалния човешки живот на представителите на различните етнически и религиозни малцинства. Всички те като цяло целят обмяната на културни послания, които обогатяват и развиват взаимоотношенията между носителите на различни култури. Проектите стимулират и развиват творческата и социална активност не само на участниците в тях, но и на всички, които стават съпричастни в подготовката, реализацията и представянето на различните културни послания. Публичните изяви популяризират сред обществеността богатото културно наследство, обогатяват националната ни културна съкровищница и спомагат за съхранението на етническия мир в съответните региони на страната.

По Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

Финансираните проекти са предимствено насочени към допълнителна квалификация на учителите, работещи в мултикултурна среда, за овладяване на знания за културата, традициите, празниците и обичаите на различните етнически и религиозни малцинства, както и за формиране на положителни нагласи за възприемане другостта на другия. С изпълнението на проектите се излиза от рамките на вътрешно-училищната квалификация и се разширява обема от знания и умения чрез обмен на идеи и добър педагогически опит. Похвално е участието по тази програма на редица педагогически факултети на водещите ни държавни университети и водещи експерти от Регионалните инспекторати по образование.

Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

Дейностите по тази програма са насочени предимно към опознаване на културното многообразие по региони и неговото съвместяване чрез децата и учениците в мултикултурната класна стая като носители на това многообразие. В основата й стои идеята за интеграция, адаптация и последваща еманципация на ромските деца от обособените ромски квартали в смесени групи и класове чрез дейности насочени към преодоляване на изолираността на ромите, целящи взаимно опознаване и създаване на атмосфера на уважение и разбирателство. Интеркултурният диалог се явява като най-важното средство за безпроблемно съжителстване между деца, родители, учители и общественици от различни етнически и религиозни общности.

През отчетния период, като всяка новосъздадена институция, ЦОИДУЕМ преодоля сериозни организационни и административни проблеми в процеса на своето утвърждаване. Изминалата отчетна година положи основите за една по-съдържателна, организирана и целенасочена работа за популяризиране на политиката по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Най-красноречив пример за успеха на ЦОИДУЕМ в процеса на неговото прохождане е броят на постъпилите проектни предложения. Успешното изпълнение на финансираните проекти е сериозно основание техният опит да се мултиплицира и да обхване цялата образователна система.

Доклад за дейността на ЦОИДУЕМ за 2007 г.doc (336.5 KB)