ОБЯВА

ОБЯВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява конкурсна процедура за набиране на проектни предложения по следните програми:

Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

1.1. Проекти, насочени към подпомагане на процеса на десегрегация и последваща интеграция;

1.2. Проекти, насочени към адаптацията на деца и ученици в детските градини и началните училища, за които българският език не е майчин.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Максимална стойност на един проект – 18 500 лева

Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

2.1. Проекти, касаещи осъществяването на извънкласни и извънучилищни дейности, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства;

2.2. Проекти за квалификационни дейности за учителите, свързани със съхранението и развитието на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Кандидатстващи институции: общини; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Максимална стойност на един проект – 5 500 лева

Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

3.1. Програми и проекти за организиране на форми за привличане и задържане в училище на отпаднали и необхванати от образователната система ученици;

3.2. Проекти за извънкласни и извънучилищни форми на работа, целящи създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства;

3.3. Проекти и програми за създаване на предпоставки за успешна социализация на децата, учениците и младите хора от етническите малцинства;

3.4. Проекти за квалификационни дейности за учителите, свързани със създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Максимална стойност на един проект – 7 500 лева

Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

4.1. Проекти за организиране на вътрешно училищни и между училищни дебати и дискусии за опознаване на културното многообразие в България;

4.2. Проекти, отразяващи и представящи културното разнообразие в България;

4.3. Проекти за квалификационни дейности за учителите, свързани с подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Максимална стойност на един проект – 5 500 лева

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 15:00 часа на 30 август 2008 г.

Документи:

Nasoki_kandidatstvane_30_06_08.doc (174.5 KB)

obiava_30_06_08.doc (62 KB)

Prilojenie_1_formuliar_kandidatstvane_30_06_08.doc (80 KB)

Prilojenie_2_Budjet_30_06_08.xls (24.5 KB)

prilojenie_3_deklaracia_partniorstvo_30_06_08.doc (31 KB)

Prilojenie_4_CV_30_06_08.doc (37 KB)

prilojenie_5_dogovor_30_06_08.doc (57 KB)

prilojenie6_iziskvania_finansov_otchet_30_06_08.doc (47 KB)

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ: Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства

КЛАСИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Входящ номер

Кандидатстваща институция

Име на проекта

Оценка

1 33.3-165/28. 08.2008

ЦДГ „Яна Лъскова“, гр. Карнобат

Пилотна програма за изучаване на български език „Искам да говоря“

92,30
2 33.3-471/01.09.2008

РИО – Шумен, гр. Шумен

Мултикултурни школи за деца и родители

87,00
3 33.3-190/28 08.2008

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Елхово

Това е моето училище

77,67
4 33.3-160/28.08.2008

ОУ „Отец Паисий“, гр. Видин

Да подадем ръка

77,00
5 33.3-512/05 09.2008

Община Венец, с. Венец

Мултиетнически букет от детски мечти

76,33
6 33.3-344/29.08. 2008

ЦДГ „Сънчице“, с. Върбица, общ. Г. Оряховица

Когато чудесата се случват

70,00
7 33.3-317/29.08.2008

ЦДГ „Зорница“, гр. Момчилград

Опознай и приеми различния до теб

69,67
8 33.3-066/22.08.2008

ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Попово

Децата и учениците от етническите малцинства да приемат училището като своя територия

68,67
9 33.3-430/01.09.2008

СОУ „Гео Милев“, с. Белозем общ. Раковски

Заедно можем

67,33
10 33.3-264/29 08.2008

ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пещера

Комплексно въздействие върху процесите на включване на ромските деца в предучилищна и училищна възраст

67,00
11 33.3-366/29.08.2008

ОУ „Максим Горки“, с. Чифлик, общ. Кърджали

Път през планината

66,67
РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1 33.3-373/29.08.2008

ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград

Училище за всички

66,33
2 33.3-427/01.09.2008

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Угърчин

Образование за всички

68,33
3 33.3-282/29.08.2008

РИО – Хасково, гр. Хасково

Равен старт и за мен

66,33
4 33.3-149/28.08.2008

СОУ „Христо Ботев“, гр. Оряхово

Утре започва от днес

66,33
5 33.3-097/27.08.2008

Община Кнежа

Разкриване на полуинтернатна група в НУ „Кнежица“

65,33
6 33.3-147/28.08.2008

СОУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив

Шанс за всички, макар и различни

65,00
7 33.3-083/26.08.2008

ЦДГ „Радост“, гр. Търговище

С обич и грижа за нашите деца

65,00
8 33.3-026/11.08.2008

2-ро НУ „Васил Левски“, гр. Омуртаг

Да бъдем равни – наша мечта и възможност

65,00
9 33.3-048/19.08.2008

Община Стрелча, гр. Стрелча

Адаптация на децата и учениците в подготвителната група и 1ви-4ти клас на  НУ „Паисий Хилендарски, за които българският език не е майчин

63,67
10 33.3-003/21.07.2008

Община Лозница, гр. Лозница

Всяко дете научава, всяко дете успява

63,33
11 33.3-010/04.08.2008

ОУ „Любен Каравелов“, с. Кардам

Зная български език

63,00
12 33.3-296/29.08.2008

Община Тунджа, гр. Ямбол

Училищните общности – модел на социализация и интеграция

63,00
13 33.3-103/27.08.2008

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Търнене, общ. Плевен

Адаптация на деца и ученици от ромски произход

61,00
14 33.3-054/21.08.2008

ОУ „Митрополит Авкс. Велешки“, гр. Самоков

Заедно в бъдещето

61,00
15 33.3-343/29.08.2008

Община Нови Пазар, гр. Нови Пазар

Квалификационен курс за начални учители, работещи в мултикултурна училищна среда

60,67
16 33.3-377/29.08.2008

136-то ОУ „Любен Каравелов“, гр. София

Микрофон и огледало

60,67
17 33.3-414/01.09.2008

ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Асеновград

Искам и мога да успея

60,33
18 33.3-216/28.08.2008

ОУ „Васил Левски“, с. Преселенци, обл. Добрич

От интересното и занимателното – към знание и наука чрез извънкласни форми

60,33
19 33.3-025/11.08.2008

ОУ „Христо Смирненски“, гр. Радомир

Насърчаване достъпа до качествено обучение на децата от ромски произход

60,00
20 33.3-200/28.08.2008

Община Крумовград, гр. Крумовград

Детство мое, реално и вълшебно

60,00
21 33.3-235/28.08.2008

ЦДГ 14 „Савейче“, гр. Разград

ЦДГ №14 „Славейче“ – пъстроцветна дъга от различни деца

60,00
22 33.3-038/18.08.2008

Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево

Център за обучение „Заедно можем“

60,00
23 33.3-328/29.08.2008

ОУ :“Васил Левски“, с. Смоляновци, общ. Монтана

Обединен детски център „Свят без граници“

59,67
24 33.3-368/29.08.2008

3-то ОУ „Христо Ботев“, гр. Сандански

Заедно ще учим по-добре

59,33
25 33.3-383/29.08.2008

Община Котел, гр. Котел

И аз искам да бъда ученик

59,00
26 33.3-257/29.08.2008

ОДЗ „Малина Тодорова“, гр. Ракитово

Детската градина – място за създаване на адаптивни възможности за интеркултурно образование

58,67
27 33.3-175/28.08.2008

ПГТЛП, гр. Омуртаг

Повече грижи – повече ученици в училище

57,33
28 33.3-109/27.08.2008

ЦДГ „Пролет“, гр. Самоков

Помогни ми днес за по-добро утре

56,67
29 33.3-396/01.09.2008

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Градинарово

Всички на училище

56,67
30 33.3-417/01.09.2008

ОУ „Христо Ботев“, с. Главиница

Знам и мога

56,33
31 33.3-421/01.09.2008

СОУ „Св. Климент Охридски“,  гр. Борово

Равен шанс – инвестиция в бъдещето

56,00
32 33.3-121/27.08.2008

ЦДГ „Снежанка“, с. Сушина, общ. Върбица

С усмивка и знание в утрешния ден

56,00
33 33.3-253/28.08.2008

ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград

Не спирай! Образованието е достъпно за всички

55,67
34 33.3-309/29.08.2008

СОУ „Отец Паисий“, с. Куклен

Да пристъпим смело в училище

55,00
35 33.3-285/29.08.2008

Главна редакция на педагогическите издания,  гр. София

Методика за адаптиране на деца от ромски произход

55,00
36 33.3-305/29.08.2008

ЦСДГ „Ралица“, гр. Русе

Заедно към свят, който заслужаваме

54,67
37 33.3-316/29.08.2008

Община Севлиево, гр. Севлиево

Равен достъп – равен шанс за тях

54,33
38 33.3-361/29.08.2008

ОУ „Панайот Волов“, гр. Добрич

Училищната библиотека – център за четене, информираност и забавление

53,33
39 33.3-178/28 08.2008

Община Веико Търново

Толкова сме различни, а така си приличаме

53,00
40 33.3-324/29.08.2008

ПГ по ЛП, гр. Монтана

Учебно семейство

53,00
41 33.3-303/29.08.2008

ОДЗ „Радост“, с. Гложене, общ. Козлодуй

В нов свят

52,33
42 33.3-367/29.08.2008

ЦДГ „Пролет“, гр. Сандански

Заедно в игрите

52,33
43 33.3-205/28.08.2008

НУ „Васил Левски“, с. Звънарка, обл. Кърджали

Адаптация на деца в ДГ и НУ, за които българският език не е майчин

52,00
44 33.3-092/27.08.2008

ОДЗ „Лилия“, гр. Димитровград

Една крачка в бъдещето

51,00
45 33.3-277/29.08.2008

СОУ „Никола Вапцаров“, с. Бенковски, общ. Кирково

Заедно – вчера, днес, утре …. и завинаги

51,00
46 33.3-098/27.08.2008

Обшина Средец

Аз съм българче, обичам ….

50,67
47 33.3-082/25.08.2008

ТПГ „Стамен Панчев“, гр. Ботевград

Моят отбор, моето училище

50,33
48 33.3-177/28.08.2008

ОДЗ, гр. Угърчин

Играем, учим, творим и живеем заедно

50,33
49 33.3-289/29.08.2008

ОУ „Неофит Рилски“, гр. Велинград

Адаптация

50,00
50 33.3-407/01.09.2008

ОДЗ „Радост“, гр. Симитли

Ръка за ръка – щастливи заедно

49,67
51 33.3-304/29.08.2008

ОДЗ 68 „Ран Босилек“, гр. София

Растем заедно

49,00
52 33.3-086/26.08.2008

ОУ „Иван Тургенев“, гр. Разград

В училище не е лесно, но е интересно, защото заедно учим

48,33
53 33.3-021/08.08.2008

РИО-София, гр. София

Млади актьори

47,33
54 33.3-122/27.08.2008

ОУ „Атанас Манчев“, гр. Айтос

Уча като игра

46,33
55 33.3-072/25.08.2008

СОУ „Васил Левски“, гр. Димитровград

Музика и багри

45,67
56 33.3-454/01.09.2008

ОУ „Отец Паисий“, с. Попинци, общ. Панагюрище

„Да учим, за да живеем заедно“

45,67
57 33.3-047/19.08.2008

Община Самоков, гр. Самоков

Всяко дете научава. Всяко дете успява!

43,67
58 33.3-069/22.08.2008

Община Полски Тръмбеш

Билингвизмът като предимство

43,67
59 33.3-135/28.08.2008

Община Кирково, с. Кирково

Различни, но заедно

43,33
60 33.3-188/28.08.2008

РИО-Враца, гр. Враца

Повече протегнати ръце – по-качествено образование за нашите деца

43,33
61 33.3-275/29 08.2008

ОДЗ 1 „Мир“, гр. Мездра

Различни, но заедно в игра, труд и обучение

43,00
62 33.3-299/29.08.2008

4-то ОУ „Христо Ботев“, гр. Лом

Подпомагане адаптацията на 3-6-годишните деца от ромски произход

43,00
63 33.3-318/29.08.2008

Детски комплекс, гр. Смядово

Равен старт за децата от Община Смядово

41,33
64 33.3-322/29.05.2008

СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен

Заедно живеем и празнуваме

41,33
65 33.3-157/28.08.2008

Община Дряново, гр. Дряново

Към децата с любов и толерантност

40,33
66 33.3-372/29.08.2008

ЦДГ, с. Стамболово

Различни, но ръка за ръка в 1ви клас

40,33
67 33.3-226/28.08.2008

ЦДГ „1-ви юни“

Аз вече съм голям и мога сам

40,00
68 33.3-107/27.08.2008

ОУ „Д-р Берон“, с. Плъстина, общ. Омуртаг

Адаптацията – път към Европа

39,67
69 33.3-193/28.08.2008

ЦДГ „Щастливо детство“, с. Сеслав

Моята детска градина

39,67
70 33.3-020/08.08.2008

СОУ „Йордан Йовков“, гр.  Кърджали

Студио за училищна адаптация и интеграция

39,33
71 33.3-313/29.08.2008

ЦДГ „Райна Княгиня“, с. Недан

Растем и учим

39,33
72 33.3-332/29.08.2008

Община Крушари, с. Крушари

Моят прозорец към Европа

39,00
73 33.3-376/29.08.2008

ОУ „Христо Ботев“, с. Лопян

Училището  – единство на нашите различия

39,00
74 33.3-337/29.08.2008

92-ро ОУ „Димитър Талев“, гр. София

Учим се, за да знаем и можем

38,67
75 33.3-286/29.08.2008

ПГСС „Златна нива“, гр. Айтос

Да учим и да се забавляваме

38,67
76 33.3-434/01.09.2008

ЦДГ „Радост“, с. Стряма

Рамо до рамо

38,33
77 33.3-509/03.09.2008

ЦДГ 14 „Пчелица“, гр. Лом

Да дадем шанс на децата да знаят, да обичат, за да бъдат

38,33
78 33.3-347/29.08.2008

Община Дългопол, гр. Дългопол

Мястото, където искам да уча

38,00
79 33.3-142/28.08.2008

ОУ „Христо Смирненски“, с. Фотиново

Училището – символ на заедността и приятелството

37,67
80 33.3-265/29.08.2008

58-мо ОУ „Сергей Румянцев“, гр. София

Заедно ще станем по-добре

37,67
81 33.3-251/28.08.2008

Община Белово, гр. Белово

Нашите деца- обща грижа и отговорност

37,00
82 33.3-016/07.08.2008

СОУ „Неофит Риски“, гр. Дона Баня

Равен старт за всички

36,67
83 33.3-152/28.08.2008

ОУ „Христо Ботев“, с. Каспичан

Шанс

36,67
84 33.3-445/01.09.2008

ОДЗ „Детелина“, с. Горно Сахране

Адаптация на децата от ромски произход в детската градина чрез използване на компютърни игри за овладяване на бълг.ез.

36,33
85 33.3-131/27.08.2008

ЦДГ „Здравец“, с. Ветрен

В детската градина е интересно – различни сме, но заедно играем, спортуваме, учим, пеем и творим

35,33
86 33.3-228/28.08.2008

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ново село

Да сбъднем мечтите на всички деца, като дадем равен старт

35,00
87 33.3-487/02.09.2008

ЦДГ „8-ми март“, гр. Радомир

Заедно в бъдещето

35,00
88 33.3-311/29.08.2008

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Нова Черна, общ. Тутракан

Подай ми ръка – аз ти давам две!

34,67
89 33.3-325/29.08.2008

ОУ „Св. св. Кири и Методий“, гр. Сеново, обл. Русе

Децата ни – наше бъдеще

34,33
90 33.3-057/21.08.2008

9-то ОУ „Темелко Ненков“, гр. Перник

Прилагане и популяризиране на модел за интеграция на малцинствени групи в масовото училище чрез извънкласни форми

34,33
91 33.3-478/01.09.2008

СОУ „Иван Вазов“, гр. Вършец

Протегнати ръце

34,00
92 33.3-118/27.08.2008

ЦДГ 6, гр. Благоевград

Изменение и подобряване на средата за подпомагане на процеса на десегрегация и интеграция

33,33
93 33.3-139/28.08.2008

СОУ „Христо Ботев“, с. Чорбаджийско, общ. Кирково

Изкуството обединява различните

33,33
94 33.3-183/28.08.2008

ОУ „Цанко Церковски“, с. Средище, обл. Силистра

Заедно по пътеките на родния край и общото минало

33,33
95 33.3-266/29.08.2008

ОУ „Христо Ботев“, с. Опан, обл. Стара Загора

Достъп до музикалния свят на всяко дете

33,33
96 33.3-197/28.08.2008

ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Батак, обл. Велико Търново

Адаптацията на децата от ДГ, за които българския език не е майчин

33,00
97 33.3-268/29.08.2008

ЦДГ „Славейче“, с. Габарево, общ. Павел баня

Създаване на кабинет и площадка по безопасност на движението

32,00
98 33.3-459/01.09.2008

ОДЗ „Проф. Васил Захариев“, гр. Самоков

Да спортуваме и учим задно

31,33
99 33.3-263/29.08.2008

Община Пещера, гр. Пещера

Методическо и практическо повишавана ефективността на адаптационния процес при включване и задържане на децата роми

31,00
100 33.3-439/01.09.2008

СОУ „Христо Ботев“, гр. Цар Калоян, обл. Разград

Успешна реализация на учениците в училище

30,67
101 33.3-140/28.08.2008

ОУ „Устрем“, с. Старово, общ. Кирково

Заедно можем повече

30,00
102 33.3-503/02.09.2008

ОДЗ „Юрий Гагарин“, с. Малорад, общ. Борован

Детската градина – привлекателно място за всяко дете

29,33
103 33.3-458/01.09.2008

СОУ „Васил Левски“, гр. Опака

Овладяване на български език като втори език с помощта на съвременна мултимедийна техника

29,00
104 33.3-461/01.09.2008

1-во ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев

Успяваме, защото сме заедно

28,00
105 33.3-394/01.09.2008

Община Върбица, с. Върбица

Квалификационен курс за детски и начални учители, работещи в мултикултурна община

27,00
106 33.3-389/29.08.2008

ЦДГ 110 „Слънчева мечта“, гр. София

Различни, но заедно

25,00
107 33.3-490/02.09.2008

СОУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово, обл. Стара Загора

Преодоляване на бариерите между родители и училище. Участие на родителите във възпитателния процес

23,67
108 33.3-474/01.09.2008

ОДЗ „Щастливо Детство“, гр. Ветово

Различни, но заедно

22,67
109 33.3-346/29.08.2008

Община Оряхово, гр. Оряхово

Приобщаване на учениците от малцинствата

16,00
110 33.3-504/02.09.2008

ЦДГ 2 „Света Богородица“, гр. Благоевград

Учим и играем заедно в детската градина

15,00
111 33.3-001/11.07.2008

ОДЗ „Здравец“, гр. Девня

Подпомагане на процеса на десегрегация и последователна интеграция на децата от ромската общност

5,33

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ: Програма: 2. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

КЛАСИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Вх. №

Кандидатстваща институция

Наименование на проекта

Оконч. оценка на проект

1

33.3-184/ 28.08.08

ОУ“ЦанкоЦерковски“ с.Средище обл. Силистра „С фолклора в сърцето -към Европа“

84,00

2

33.3-144/ 28.08.08

ОУ“Митрополит Авксентий Велешки“ гр. Самоков „Етнопалитра“

80,00

3

33.3-246/ 28.08.08

Община Бяла-гр. Бяла Клуб „Беленска къща“

78,67

4

33.3-315/ 29.08.08

СОУ „Св.Климент Охридски“-гр.Кърджали „Празниците на моя етнос“

74,67

5

33.3-462/ 01.08.08

ОУ“Св.Св Кирил и Методий“-с.Дралфа, общ.Търговище „Заедно учим , творим и общуваме“

73,33

6

33.3-011/ 04.08.08

ОУ“Л.Каравелов“-с.Кардам, общ.Попово, обл Търговище „Да съхраним традициите на родния край“

69,67

7

33.3-403/ 01.09.08

ОУ“Неофит Рилски гр. Дупница, обл Кюстендил „Културата на моя етнос“

67,67

8

33.3-409/ 01.09.08

ОДК-Момчилград, гр. Момчилград, обл. Кърджали „Да съхраним културната си идентичност чрез танца“

66,33

9

33.3-302/ 29.08.08

Іво ОУ „Христо Ботев“ гр. Севлиево „Изкуството да творим заедно“

63,33

10

33.3-090/ 26.08.08

ОУ „Георги Раковски“-с.Болярци, общ. Садово, обл Пловдив „На сред мегдана“

62,67

РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1

33.3-231/ 28.08.08

106-о ОУ“Григорий Цамблак“- гр. София, Столица „Фолклор на етносите в България- ромски фолклор“

62,33

2

33.3-293/ 29.08.08

ОУ“Христо Ботев“ -с.Кукорево, общ. Тунджа обл. Ямбол Център за етнографска и краеведска работа- „Хоризонти“

61,67

3

33.3-123/ 27.08.08

СОУ“Св.Св.Кирил и Методий “ с. Лехчево общ. Бойчиновци „Магията на моята Вселена“

61,33

4

33.3-171/ 28.08.08

ОУ“Христо Смирненски“ с.Обител, общ. Омуртаг „Към толерантност с традициите и празниците на етносите“

60,67

5

33.3-223/ 28.08.08

ЦДГ“1ви юни“-с. Кардам, общ. Попово,обл. Търговище „Приказките ни обединяват“

60,67

6

33.3-242/ 28.08.08

ОУ“Христо Ботев“ гр. Раковски, обл Пловдив „И недопечени и най-добре печените – все замесени сме от едно тесто“

60,67

7

33.3-306/ 29.08.08

СОУ „БачоКиро“ гр. Павликени,обл В.Търново „Ателие за изучаване на местната култура и традиции“

60,67

8

33.3-247/ 28.08.08

Община Венец-с. Венец, обл. Шумен „Празнична неделя-2009“

59,00

9

33.3-308/ 29.08.08

СОУ“Отец Паисий“ с. Куклен, обл. Пловдив „Заедно и след училище“

59,00

10

33.3-422/ 01.09.08

ОУ „Христо Смирненски“-с.Водолей, общ.В.Търново „Да опазим миналото, за да вървим по-уверено към бъдещето“

59,00

11

33.3-386/ 29.08.08.

ОУ“Виктория и Киркор Тютюнджян“ гр. Пловдив, „Там където, Коледните мечти се сбъдват“

58,00

12

33.3-084/ 26.08.08

ПГ“Проф.М.Върбанов“ гр. Оряхово,обл. Враца „Моята култура не затваря врати – от принадлежност – към идентичност“

57,00

13

33.3-006/ 25.07.08

ОУ „Св.Климент Охридски“ с. Кичево, обл. Варна „Да – за библиотека и театрално студио в малкото училище“

55,67

14

33.3-351/ 29.08.08

Община Аврен, обл. Варна „Огърлица“

55,67

15

33.3-333/ 29.08.08

ОУ“Васил Левски“ с.Караджово, общ.Садово, обл Пловдив „Шарен е светът в детските ръце“

55,33

16

33.3-176/ 28.08.08

ПГ по транспорт и лека промишленост-гр.Омуртаг, обл. Търговище „Различията ни сближават“

55,00

17

33.3-179/ 28.08.08

ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Видин „Да спортуваме заедно с децата и учениците от етническите малцинства, за да опознаем културата им, да ги разбираме по-добре и да се научим да живеем заедно под слънцето“

54,67

18

33.3-390/ 29.08.08

ЦДГ№110 „Слънчева мечта“ гр. София, Столица „Приятелче“

53,67

19

33.3 – 023/ 08.08

46 ОУ „Константин Фотинов“ гр. София 1303  „Изкуството -като начин на общуване и средство за интегриране на деца и ученици от различен етнос в образователно възпитателния процес

53,00

20

33.3 – 201/ 28.08.08

Община -Крумовград, област Кърджали „Моето учителско портфолио по културна идентичност чрез интеркултурен диалог“

52,67

21

33.3 – 297/ 29.08.08

ІV ОУ „Христо Ботев“-гр. Лом, обл. Монтана „Ние ромите-докосване с обич до ромската култура и история“

52,33

22

33.3 – 415/ 01.09.08

ОУ“Св.Паисий Хилендарски“-с.Хърсово, община Самуил, „Живото наследство на нашите деди“

51,67

23

33.3 – 209/ 28.08.08

ОУ“Васил Левски“-с.Луличка, община Крумовград, област-Кърджали „Танците и песните ни сближават“

51,67

24

33.3 – 059/ 21.08.08

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“-с.Тополчане,община Сливен Традициите на ромите от Сливенския регион

51,33

25

33.3 – 365/ 29.08.08

ОУ“Христо Ботев“- гр. Дунавци, обл Видин „Заедно пеем и танцуваме“

50,00

26

33.3 – 486/ 02.09.08

ОУ“Христо Ботев“-с.Гълъбник-община Радомир, обл. Перник „Различни в традициите- приятели в училище“

49,67

27

33.3 – 085/ 26.08.08

ОУ“Христо Ботев“- с.Янково,община Смядово , обл.Шумен „Да съхраним културното си наследство“

49,00

28

33.3 – 508/ 03.09.08

ОУ“Петко Р.Славейков“-с.Обретеник, Община Борово, обл. Русе „Фолклорът на трите етноса в Обретеник, като средство за съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците в ОУ“П.Р Славейков“

48,67

29

33.3 – 364/ 29.08.08

ОДЗ „Звънче“- гр. Самоков, обл.Софийска „Свиря, пея и танцувам“

47,33

30

33.3 – 064/ 22.08.08

НУ“Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Славяново,община Плевен „Идентичност и интеграция“

47,33

31

33.3 – 124/ 27.08.08

ОУ“Атанас Манчев“ гр. Айтос, обл.Бургас „Кръговрат на съдбата“

47,00

32

33.3 – 106/ 27.08.08

ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“- с. Езерово,община Белослав „Знам кой съм, къде живея и кои са дедите ми“

47,00

33

33.3 – 035/ 18.08.08

ОУ „Св.Климент Охридски“-с.Камен, обл.В.Търново „Изкуството -мост към толерантността“

46,00

34

33.3 – 077/ 25.08.08

ОУ „Г.Бенковски“-с.Беломорци,община Омуртаг, обл. Търговище „Красотата на ромските ритми“

45,67

35

33.3 – 071/ 25.08.08

ОУ „Петко Р.Славейков“ с. Изгрев,общ.Венец, област -Шумен СИП „Фолклор на етносите в България“-ромски фолклор

45,67

36

33.3 – 455/ 01.09.08

ОУ“Христо Ботев“-с.Радовец, община Тополовград, „Да съхраним културната идентичност на ромите“

45,00

37

33.3 – 119/ 27.08.08

ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“-с.Веселиново, община Смядово обл. Шумен „Бъдеще скрито в миналото“

43,67

38

33.3 – 015/ 06.08.08

Прогимназия „Академик Даки Йорданов“-гр. Омуртаг, обл. Търговище „Да съхраним традициите“

43,33

39

33.3 – 482/ 01.09.08

РПЦ-гр. Хасково „Различието -богатство, а не бариера“

43,00

40

33.3 – 460/ 01.09.08

ОУ“Отец Паисий“-с.Попинци, община Панагюрище „В този свят съм“

43,00

41

33.3 – 456/ 01.09.08

ОУ“Кочо Честеменски“-с.Динката, община Лесичево, обл.Пазарджик „Пеем и танцуваме заедно“

43,00

42

33.3 – 046/ 19.08.08

ОУ „Ген Скобелев“-с. Скобелево,община Павел Баня, област- Ст.Загора „Различните традиции и обичаи, тяхното общо възраждане и съхраняване -път към етическа толерантност и разбирателство“

42,67

43

33.3 – 446/ 01.09.08

СОУ“Хаджи Мина Пашов“ гр.Сливен „Да празнуваме заедно“

42,33

44

33.3 – 153/ 28.08.08

СОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Стрелча, обл.Пазарджик „Издирване, съхранение и популяризиране на ромския фолклар в училищата и културните институции на територията на община Стрелча“

41,00

45

33.3 – 196/ 28.08.08

ОУ „Васил Левски“-с.Ябълково, община Димитровград „Етнотанци – съхраняване и развитие на културната идентичност на учениците от ОУ „В.Левски“-с. Ябълково

40,33

46

33.3 – 039/ 18.08.08

Община -Генерал Тошево „Театрална работилница“

40,33

47

33.3 – 441/ 01.09.08

ОУ „Христо Ботев“-с. Хлябово, общ.Тополовград „Ние знаем много, но искаме още“

40,00

48

33.3 – 392/ 29.08.08

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Костиево, община Марица „Училищен клуб за етнически фолклор“

37,67

49

33.3 – 510/ 03.09.08

ЦДГ „Митко Палаузов“ с.Горно Кирково, обл. Кърджали „Заедно днес и утре“

37,33

50

33.3 – 419/ 01.09.08

ОУ „Христо Ботев“-гр Поморие, община Поморие, обл Бургас „Духът на културната идентичност“

37,33

51

33.3 – 340/ 29.08.08

ОУ „Отец Паисий“-с. Огняново, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик „Опознай своето минало, за да имаш по-добро настояще и бъдеще“

37,33

52

33.3 – 314/ 29.08.08

ОУ-с.Богданица, община Садово,обл. Пловдив „Фолклорът и занаятите – обединяваща връзка между етносите“

35,67

53

33.3-498/ 02.09.08

ОУ“Св.Кл.Охридски“с.Тишевица, община Враца „Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност на деца и ученици от етническите малцинства“

34,33

54

33.3 – 380/ 29.08.08

94СОУ“Димитър Страшимиров“ гр. София, столица „Извънкласна дейност по изобразително изкуство“

33,67

55

33.3 – 323/ 29.08.08

ОУ“Райно Попович“- гр. Карлово,обл Пловдив „С ромския танц из Европа“

33,67

56

33.3 – 312/ 29.08.08

ОУ“Йордан Йовков“-гр. Добрич „Помни и разпространявай собствената си културна идентичност“

33,00

57

33.3 – 093/ 27.08.08

ОДЗ“Лилия“-Димитровград, област-Хасково „Делници и празници“

32,67

58

33.3 – 207/ 28.08.08

Самостоятелно ученическо общежитие-гр. Крумовград  „Културно и етнически идентични, но не и различни“

28,67

59

33.3 – 096/ 27.08.08

ОУ“Васил Левски“с.Борима, община Троян, област-Ловеч „Обреди, ритуали и мотиви в празниците на българи, турци и роми“

28,00

60

33.3 – 136/ 28.08.08

Община Кирково-обл. Кърджали „Стъпка напред към доброто приятелство“

27,33

61

33.3 – 428/ 01.09.08

ОУ“Христо Ботев“-гр. Бурас, обл. Бургас Вокална група „Морски сирени“

22,67

62

33.3 – 129/ 27.08.08

ОУ“Христо Ботев“- с.Невестино, община Невестино „Традиции и приятелство“

21,67

63

33.3 – 290/ 29.08.08

ОУ“Неофит Рилски“- гр. Велинград, обл. Пазарджик „Златна рибка“

20,67

64

33.3 – 491/ 02.09.08

СОУ“В.Левски“-община Гълъбово, обл. Ст.Загора „Фолклорът -средство за музикално възпитание в междуетническа среда“

0,00

65

33.3 – 272/ 29.08.08

ОУ“ Йордан Йовков“-с.Красен, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич „Заедно учим, заедно играем, заедно творим и мечтаем“

0,00

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ: Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

 

КЛАСИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Входящ номер

Кандидатстваща институция

Име на проекта

Оценка

1

33.3-088/26.08.08 СОУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище 4500 Заедно можем повече

83,67

2

33.3-079/25.08.08 НУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Славяново 5840, ул. „Димитър Благоев“ 22 Скаутско училище по екология

83,33

3

33.3-073/25.08.08 НСА „Васил Левски“, гр. София 1700, Студентски град Мотивация за учене през целия живот чрез спорт

82,33

4

33.3-070/25.08.08 СОУ „Д-р Петър Берон“ , с. Хитрино, ул. „Възраждане“ 20 Моето училище – мост между поколенията

82,33

5

33.3-320/29.08.08 ОДК Стражица, гр. Стражица 5150, ул. „Дончо Узунов“ 95 Заедно можем

80,67

6

33.3-357/29.08.08 СОУДУС „Св. Иван Рилски“, гр. Търговище, ул. „Трети март“ 38 Искам да съм част от вас

80,00

7

33.3-062/22.08.08 Община Ново село, с. Ново село 3784, ул. „Арх. Ил. Попов“ 89 Приятелство без граници

80,00

8

33.3-099/27.08.08 ТУ-ДИПКУ, гр. Стара Загора 6000 Заедно в различието

79,67

9

33.3-307/29.08.08 СОУ „Отец Паисий“, с. Куклен 4101, ул. „Ал. Стамболийски“ 52 Малките граждани на гр. Куклен споделят своя свят

79,67

10

33.3-206/28.08.08 ОУ „Васил Левски“, с. Луличка, общ. Крумовград Врати към света

79,00

РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1

33.3-111/27.08.08 Столична община – Район Искър, гр. София, бул. „Кр. Пастухов“ 1 Да се учим да живеем заедно

78,33

2

33.3-180/28.08.08 ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Видин 3700, ул. „Княз Борис 1-ви“ 25 Българският и ромският фолклор – два свята различни, но равни пред слънцето

78,33

3

33.3-116/27.08.08 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Първомай 4270, ул. „Гимназиална“ 1 Тур дьо Първомай

78,00

4

33.3-074/25.08.08 ЗПГ „Кл. Тимирязев“, гр. Сандански 2800, ул. „Г. Казенов“ 1 Юношески музикално-драматичен театър „Ромале“ – мост за социална интеграция

78,00

5

33.3-281/29.08.08 РИО – Хасково, гр. Хасково, ул. „П. Евтимий“ 2 Искам, знам и мога

78,00

6

33.3-042/19.08.08 СОУ „Васил Левски“, гр. Девня 9160 Важно е да ходим на училище

77,67

7

33.3-060/22.08.08 РИО Монтана, гр. Монтана 3400, ул. „Жеравица“ 1 Заедно

77,67

8

33.3-350/29.08.08 ЦДГ 2 „Лудогорче“, гр. Разград, ул. „Плиска“ 14 Подаваме ти ръка – да бъдем заедно

77,67

9

370/29.08.08 СОУ „Христо Ботев“, гр. Разград, ул. „Дъбрава“ 2 Спортно – образователната дейност с децата – една от възможностите за единство в многообразието

77,67

10

33.3-267/29.08.08 ОДК Търговище, гр. Търговище 7700, ул. „Ст. Маврудиев“ 53 Ето – това съм Аз Детето

77,33

11

33.3-014/04.08.08 Прогимназия „Акад. Даки Йорданов“, гр. Омуртаг 7900, ул. „Пирин“ 12 Футболът – начин да бъдем заедно

76,67

12

33.3-244/28.08.08 ОУ „Отец Паисий“, с. Дянково, ул.“Марица“ 10 Интерактивното преподаване в „мултиетническа класна стая“ път към постигане на професионално развитие и етническа толерантност в училище

76,67

13

33.3-273/29.08.08 ОДК – гр. Ямбол Приятелство чрез танца

75,67

14

33.3-476/01.09.08 РПЦ Видин, гр. Видин, ул. „Бдин“ 66 Мултиетническо сближаване чрез образование

75,67

15

33.3-291/29.08.08 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Дражево 8634, ул. „Подем“ 8 Здравното образование – възможности за успешна реализация на децата и учениците от етническите малцинства

75,33

16

33.3-194/28.08.08 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Илинденци Ръка за ръка е по-лесно

75,00

17

33.3-232/28.08.08 СОУ „П. Р. Славейков“, гр. Видин, ул. „П. Р. Славейков“ 26 Музиката на етносите – интеркултурният диалог в съвременното училище

74,00

18

33.3-269/29.08.08 СОУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня 6155, ул. „Христо Ботев“ 13 Спортуваме всички заедно

74,00

19

33.3-338/29.08.08 1-во ОУ „Васил Левски“, гр. Костинброд, ул. „Стара планина“ 1, обл. София Създаване на общински образователен център

74,00

20

33.3-151/28.08.08 ОДК Елхово, гр. Елхово 8700, ул. „Калоян“ 13 Да бъдем заедно

73,67

21

33.3-354/29.08.08 ОУ „Отец Паисий“, с. Огняново 4417, ул. „Васил Левски“ 69, обш. Пазарджик Във чисто и зелено училище – заедно живеем и творим

73,33

22

33.3-475/01.09.08 ЦДГ 19 „Звънче“, гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен“ 51 Знание и стимул за живот

73,00

23

33.3-127/27.08.08 СОУ „Васил Левски“, гр. Крумовград Артклуб „Мелпомена“

72,67

24

33.3-019/08.08.08 ПГТО „Дочо Михайлов“, гр. Тервел Заедно за по-добро бъдеще

72,33

25

33.3-210/28.08.08 ОУ „Ив. Сергеев Тургенев“, гр. Разград Учим и се забавляваме заедно

72,33

26

33.3-402/01.09.08 ОУ „Неофит Рилски“, гр. Дупница Социално включване чрез спорт

72,33

27

33.3-440/01.09.08 ПГЗХТ „Асен Златаров“, гр. Русе Клуб „Кулинар“ – мост между етносите

72,00

28

33.3-212/28.08.08 ОУ „Никола Вапцаров“, гр. Асеновград Светът и ние в него

71,67

29

33.3-505/02.09.08 СПИ „Христо Ботев“ , с. Драгоданово, общ.Сливен Алтернативни извънкласни и извънучилищни занимания за децата от СПИ „Христо Ботев“

71,67

30

33.3-353/29.08.08 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Блъсково 9240, общ. Провадия Пей и танцувай с мен

71,33

31

33.3-191/28.08.08 ОДК – Крумовград Светът е за всички

71,00

32

33.3-166/28.08.08 СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен 9700, бул. „Мадара“ 34 Диалог – без табута

70,67

33

33.3-182/28.08.08 РЦПИОВДУСОП – Силистра, гр. Силистра 7500, ул. „Хр. Смирненски“ 5 Заедно е по-добре

70,67

34

33.3-220/28.08.08 НУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Кричим 4220, ул. „Д. Благоев“ 5 Рамо до рамо – винаги заедно

70,33

35

33.3-260/29.08.08 ОУ „Христо Ботев“, гр.Алфатар Единни и равнопоставени в училище и в живота

69,67

36

33.3-339/29.08.08 СОУ „Никола Вапцаров“, гр. Царево, ул. „Хан Аспарух“ 38 Клуб „Приказките правят чудеса“

69,67

37

33.3-154/28.08.08 ОУ „Константин Фотинов“, Гр. Лом Да учим заедно

69,00

38

33.3-485/01.09.08 Община Кресна, гр. Кресна, ул. „Македония“ 96 Социализация и интеграция на деца от ромски етнос в с.Сливница, общ.Кресна

69,00

39

33.3-009/28.07.08 СОУ „Хаджи Мина Пашов“, гр. Сливен 8800, ул. „Княз Батенберг“ 2 Мисия – здраве

68,67

40

33.3-049/19.08.08 Община Свиленград, гр. Свиленград 6500 Заедно под слънцето

68,67

41

33.3-078/25.08.08 ОУ „Георги Бенковски“, с. Беломорци 7917, общ. Омуртаг, ул. „Ив. Станков“ 20 Нека бъдем приятели

68,67

42

33.3-029/12.08.08 ОУ „Отец Паисий“, с. Константин 5080, ул. „Училищна“ 11 Изкуството да живеем заедно

68,00

43

33.3-252/28.08.08 ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград 2140, ул. „Ал. Батенберг“ 14 Сцена, моя любов

67,67

44

33.3-300/29.08.08 4-то ОУ „Христо Ботев“, гр. Лом 3600, ул. „Софийска“ 112 Ние, нашето училище

67,67

45

33.3-431/01.09.08 Община Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ 1 Образование за мултикултурен диалог

67,33

46

33.3-007/25.07.08 ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Кичево 9151, обл. Варна Хайде всички на хорото

66,33

47

33.3-488/02.09.08 ОУ „Христо Ботев“, с. Гълъбник, общ. Радомир Часове по умение за живот – тренинг за учители и ученици

66,33

48

33.3-341/29.08.08 ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Нови пазар, ул. „Гурко“ 2 Дайте шанс на таланта ни

66,00

49

33.3-375/29.08.08 4-то ОУ „Г. С. Раковски“, гр. Берковица 3500, ул. „Първи май“ 38, обл. Монтана Опознаване на културното наследство – съхранение на идентичността

66,00

50

33.3-043/19.08.08 ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Селановци, 3301 общ. Оряхово, обл. Враца Ръка за ръка

65,67

51

33.3-483/01.09.08 ОУ „Найден Геров“, гр. Бургас 8009, кв. Меден рудник, ул. „Въстаническа“ 38 Училищна програма за образователна интерграция на децата и учениците от етническите малцинства

65,67

52

33.3-198/28.08.08 ЦДГ – с. Върбовка Мама, татко и аз – заедно учим и се забавляваме

65,00

53

33.3-437/01.09.08 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Полско Косово, общ.Бяла Косовски искрици

65,00

54

33.3-115/27.08.08 1-во ОУ „Г. Бакалов“, гр. Стара Загора 6000, ул. „Подп.Калитин“ 28 Отворено сърце

64,00

55

33.3-002/21.07.08 ОУ „20-ти Април“, гр. Панагюрище 4500, ул. „Никола Мареков“ 6 Възпитание към системата от ценности на децата роми в ОУ „20-ти Април“ Панагюрище за успешна социализация

63,67

56

33.3-012/04.08.08 ОУ „Л. Каравелов“, с. Кардам 7830, ул. „Христо Ботев“ 58 Да открием себе си в училище

63,67

57

33.3-238/28.08.08 3-то ОУ „Петър Берон“, гр. Монтана, ул. „Ал. Батенберг“ Квалификация на педагогическите кадри на училищно равнище, предпоставка за ефективност, мобилност, модернизация и успешна социализация на децата от ромски произход

63,67

58

33.3-327/29.08.08 ОУ „Васил Левски“, с. Смоляновци, общ. Монтана Аз знам и мога

63,67

59

33.3-199/28.08.08 ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени, ул. „Илия Златев“ 2 Извънкласните занимания в направление спорт – иновативна форма за социализация

63,33

60

33.3-363/29.08.08 Община Мизия, гр. Мизия, ул. „Г. Димитров 25-27“, обл. Враца Танцуваме заедно

63,33

61

33.3-469/01.09.08 СОУ „Иван Вазов“, гр. Вършец 3540, ул. „Цар Иван Асен 2-ри“ 19 Златни ръце, златно сърце

63,00

62

33.3-125/27.08.08 СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Лехчево 3445, общ. Бойчиновци, ул. „Хр. Михайлов“ 8 Извънкласни и извънучилищни форми – ковачница на таланти

62,67

63

33.3-359/29.08.08 ОДЗ „Мир“, гр. Карнобат 8400, ул. „Витоша“ 16 Заедно под дъгата

62,33

64

33.3-130/27.08.08 РИО Силистра, гр. Силистра 7500, ул. „Шар планина“ 75 Мултикултурното училище – училището на днешния ден

61,67

65

33.3-208/28.08.08 ОУ „Никола Вапцаров“, с. Подрумче 6945, общ. Крумовград За успешно бъдеще

61,67

66

33.3-243/28.08.08 ЦДГ „Минзухар“, с. Крушаре Да се научим да живеем заедно

61,67

67

33.3-081/25.08.08 СОУ „Христо Ботев“, гр. Белоградчик 3900, ул. „Иван Вазов“ 5 Заедно можем да кажем „Да“ на училището

61,33

68

33.3-044/18.08.08 ГПЧЕ „Христо Ботев“, гр. Кърджали, ул. „Ген. Чернозубов“ 19 Чудесата на изкуството – мост към сближаване

60,67

69

33.3-155/28.08.08 СОУ „Иван Вазов“, гр. Сопот 4330, ул. „Г. Попниколов“ 34 Празникът и трапезата – моите и на другите до мен

60,67

70

33.3-369/29.08.08 ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище, ул.“ Д. Спасов“ 1А Изкуството – езикът на етносите

60,67

71

33.3-384/29.08.08 Община Дупница Общински образователен интеркултурен център

60,33

72

33.3-202/28.08.08 Община Крумовград, гр. Крумовград 6900, пл. „България“ 5 С поглед към Европа

60,00

73

33.3-033/15.08.08 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Стралджа 8680, ул. „Хемус“ 76 Млади приятели на природата

59,67

74

33.3-008/26.07.08 ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Карнобат 8400, ул. „Витоша“ 68 Клуб по интереси „Заедно живеем и творим света“

59,33

75

33.3-036/18.08.08 ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Камин 5160, общ. Стражица, ул. „Н. Вапцаров“ 2 Извънкласните форми – предпоставка за успешна реализация на учениците от етническите малцинства

59,33

76

33.3-137/28.08.08 Община Кирково, с. Кирково, ул. „Дружба“ 1 Овладяването на българският език – основа за социализацията и интеграцията на децата от малцинствата

59,33

77

33.3-185/28.08.08 ОУ „Константин Величков“, с. Паталеница 4418, общ. Пазарджик На училище в съседното село

59,33

78

33.3-091/26.08.08 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Градница, общ. Севлиево Творчество без граници

58,33

79

33.3-128/27.08.08 ОУ „Филип Тотю“, с. Върбовка 5233, общ. Павликени, обл. В. Търново С песен и танц – единни в различията си

58,33

80

33.3-362/29.08.08 ОУ „Максим Горки“, с. Чифлик, общ. Кърджали Различните цветя на България

58,33

81

33.3-352/29.08.08 ОУ „Васил Левски“ , с. Иваново, общ.Върбица Различни и равни в пеенето, в традициите и рисуването

58,00

82

33.3-355/29.08.08 НУ „П. Р. Славейков“, гр. Бяла, ул. „Сан Стефано“ 52, обл. Русе Култура на поведение на учениците от ромски произход

58,00

83

33.3-189/28.08.08 РИО Враца, гр. Враца, ул. „Софроний Врачански“ 6 Квалификация на педагозите за работа в мултиетническа среда

57,67

84

33.3-418/01.09.08 СОУ „Христо Ботев“, гр. Поморие, ул. „Княз Борис 1-ви“ 171, общ. Бургас Училище за всички

57,00

85

33.3-229/28.08.08 СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ново село 3784, общ. Видин Работа в мултиетническа среда – проблеми, успехи и предизвикателства

56,67

86

33.3-433/01.09.08 Гимназия по ЛП, гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ 37 И те знаят и могат

56,67

87

33.3-040/18.08.08 ОУ „Христо Смирненски“, гр. Генерал Тошево 9500, обл. Добрич, ул. „В. Априлов“ 5 Аз уча и мама учи с мен

56,00

88

33.3-075/25.08.08 СОУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора 6000 По пътя на ромите от Цинга до

55,33

89

33.3-480/01.09.08 РЦ на НПЦ Хасково, гр. Хасково 6300, ул. „П. Евтимий“ 2 Интеркултурно образование

54,00

90

33.3-256/29.08.08 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Девня 9160, кв. Повеляново, ул. „Мусала“ 2 Клуб „Ромски фолклор – отворено сърце“

53,67

91

33.3-326/29.08.08 ОУ „Христо Ботев“, с. Недан, общ.Павликени Дървообработване

53,67

92

33.3-406/01.09.08 РЦПИОВДУСОП – Стара Загора, гр. Стара Загора Въртележка от смях

53,33

93

33.3-507/03.09.08 ОУ „Христо Ботев“, с. Горно Абланово, обл. Русе Равен старт – различни възможности, пълна ангажираност

53,33

94

33.3-429/01.09.08 ОУ „Христо Ботев“, гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Велека“ 2 Театрална школа „Разнолики сърца“

52,67

95

33.3-494/02.09.08 1-во ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев, ул. „Отец Паисий“ 4 Академия за толерантност

52,33

96

33.3-101/27.08.08 2-ро ОУ „Никола Вапцаров“, гр. Търговище 7700, ул. „Руен“ 19 Бабината кошница

51,33

97

33.3-255/28.08.08 ТПГ „Стамен Панчев“, гр. Ботевград 2140, ул. „Захари Стоянов“ 10 Заедно в един отбор

51,00

98

33.3-158/28.08.08 Община Разград, гр. Разград Ние говорим за това , което се случва около нас

50,33

99

33.3-391/29.08.08 ЦДГ 110 „Слънчева мечта“, гр. София 1517, ул. „Батуня“ 75 Повишаване квалификацията на учителите от ЦДГ „Слънчева мечта“

50,33

100

33.3-089/26.08.08 ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Попово 7800, ул. „Райна Княгиня“ 4 Образователни уроци за добри обноски

50,00

101

33.3-094/27.08.08 ОДЗ „Лилия“, гр. Димитровград 6400, кв. „Изток“ Здравейте приятели

49,67

102

33.3-237/28.08.08 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Замфир, общ. Лом За едно по-добро училище

48,67

103

33.3-241/28.08.08 ОУ „Христо Ботев“, с. Орковец Макар и различни, в едно си приличаме – Родината своя обичаме

48,67

104

33.3-133/27.08.08 ОУ „Йордан Йовков“, гр. Каварна, ул. „Кирил и Методий“ 17 Заедно в учението, заедно в игрите

48,33

105

33.3-395/01.09.08 СОУ „Цанко Церковски“, с. Никола Козлево, ул. „Гр. Узунов“ 3 Пълноценно и пълноправно социализиране на деца и ученици от малцинствените етноси във СОУ“Цанко Церковски“

47,33

106

33.3-240/28.08.08 НУ „Христо Ботев“, гр. Левски, ул. „Отец Паисий“ 10 Лечебна физкултура

46,67

107

33.3-233/28.08.08 ОУ „Неофит Рилски“, гр. Велинград, ул. „Братя Маврикови“ 48 Пей сърце

45,00

108

33.3-214/28.08.08 ОУ „Кочо Честименски“, с. Пищигово 4451, ул. „Първа“ 8, общ. Пазарджик Етно-клуб „Да съхраним красотата на традициите и обичаите от различните етноси за поколенията“

44,00

109

33.3-056/21.08.08 Община Самоков, гр. Самоков 2000, бул. „Македония“ 34 Зелена светлина за живота на нашите деца

43,33

110

33.3-398/01.09.08 РПЦ гр. Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ 9 Мултиетническа класна стая – предизвикателство за съвременния учител

42,67

111

33.3-436/01.09.08 ОУ „Васил Левски“, с. Кърнаре, общ. Карлово Фолклорът като извънкласна дейност сред етническите малцинства в с.Столетово и с.Кърнаре, общ.Карлово

42,67

112

33.3-227/28.08.08 РПЦ-Кърджали, гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ 46 Заедно в училище – заедно в живота

41,00

113

33.3-410/01.09.08 ПГ „Атанас Дамянов“, гр. Николаево, ул. „Освобождение“ 2 Училищен клуб – място за изява на личността на ученика

41,00

114

33.3-489/02.09.08 ОУ „Отец Паисий“, с. Попинци 4528, общ. Панагюрище Вече голям поглеждам към училището

40,33

115

33.3-058/21.08.08 ОУ „Св. П. Хилендарски“, с. Тополчане 8880 общ. Сливен Образование чрез спорт

37,00

116

33.3-371/29.08.08 ОУ „Васил Левски“, гр. Разград, ул. „Княз Борис“ 62 Единни в многообразието

37,00

117

33.3-114/27.08.08 СОУ „Христо Ботев“, с. Врабево 5660, ул. „Г. Димитров“ 108, общ. Троян Да си подадем ръка

34,67

118

33.3-134/27.08.08 94 СОУ „Димитър Страшимиров“ , гр. София, кв. „Христо Ботев“, район Слатина, ул. „511“ 22 Волейболът обединява

33,67

119

33.3-221/28.08.08 ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков 2000, бул. „Македония“ 25 Училище за учители – интеграция социализация

31,67

120

33.3-224/28.08.08 ЦДГ „Първи юни“, с. Кардам 7830, ул. „Евлоги Георгиев“ 1 Детската площадка – нашето място за забавление

31,00

121

33.3-360/29.08.08 ОУ „Христо Ботев“, гр. Дунавци, общ.Видин Да учим и творим заедно

29,33

122

33.3-156/28.08.08 Община Оряхово, гр. Оряхово 3300, ул. „Андрей Чапразов“ 15 Достоен живот за младото ромско поколение от град Оряхово

24,00

123

33.3-492/02.09.08 СОУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово 6280, обл. Стара Загора Образование на ромски младежи и девойки чрез самостоятелна подготовка

0,00

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ: Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

КЛАСИРАНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Вх. №

Кандидатстваща институция

Наименование на проекта

Оконч. оценка на проект

1.

33.3-167/ 28.08.08 СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен Училищен клуб „Интеркултурен диалог“

88,00

2.

33.3-506/ 02.09.08 СОУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив Различни, но заедно

87,67

3.

33.3-408/ 01.09.08 ОДК – гр.Момчилград Децата, обединени около фолклорното наследство на Кадрие Лятифова , като част от културното разнообразие на България

87,33

4.

33.3-230/ 28.08.08 СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ново село, обл.Видин Електронен ученически вестник „Трите етноса“

83,33

5.

33.3-283/ 29.08.08 РИО – Хасково Ще ти разкажа за себе си

83,00

6.

33.3-310/ 29.08.08 СОУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали Училищно етно студио

82,33

7.

33.3-022/ 08.08.08 ОДК -гр. Бургас Два етноса – едно приятелство

81,67

8.

33.3-117/ 27.08.08 ЦДГ „Снежанка“, с. Сушина Сам с очите си видях

81,33

9.

33.3-187/ 28.08.08 РИО – Враца Чакра

80,67

10.

33.3-203/ 28.08.08 Община Крумовград Празници на изкуството и традициите „Родопски пътеки“

80,00

РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.

33.3-470/ 01.09.08 ЦРД Силистра Да представим другите до себе си – Спектакъл „Приятел“

79,67

2.

33.3-146/ 28.08.08 ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“, гр. Самоков Фолклорът – богатството на народите

79,00

3.

33.3-234/ 28.08.08 ЦДГ 6 „Радост“, гр. Павликени Заедно на празника

78,67

4.

33.3-186/ 28.08.08 СОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кърджали Създаване на клуб на етносите

77,67

5.

33.3-080/ 25.08.08 ОУ „Георги Раковски“ с. Гълъбец Богатството от различни традиции и култури

76,67

6.

33.3-426/ 01.09.08 Община Костенец Толерантност в училище

76,67

7.

33.3-484/ 01.09.08 ОУ „Найден Геров“, гр. Бургас Училището- желана територия за всички

76,33

8.

33.3-334/ 29.08.08 СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Смядово Клуб „Толерантност“

76,00

9.

33.3-298/ 29.08.08 4-то ОУ „Христо Ботев“, гр. Лом Приказки край бабиното огнище с детски театър „Барборино“

75,67

10.

33.3-192/ 28.08.08 ОДК Крумовград Шарена черга

75,33

11.

33.3-294/ 29.08.08 ОУ „Христо Ботев“, с. Ботево Заедно в многообразието

75,00

12.

33.3-004/ 21.07.08 Община Лозница Етнокултурни мостове – опознаване и популяризиране на традициите и обичаите на етносите

73,67

13.

33.3-120/ 27.08.08 ЦДГ „Мир“, с. Калугерене Да запазим различието като ценност

73,67

14.

33.3-420/ 01.09.08 Община Поморие Да споделим празниците , за да са леки делниците

73,00

15.

33.3-032/ 14.08.08 ОУ „Отец Паисий“, с. Константин Работилница за възраждане на етно фолклора -заедно в различността

72,00

16.

33.3-438/ 01.09.08 СОУ „Христо Ботев“, гр. Цар Калоян Различни, но заедно

71,67

17.

33.3-113/ 27.08.08 РИО – Силистра Толерантността – Мисия e възможна

71,33

18.

33.3-379/ 29.08.08 144 СОУ „Народни будители“, гр. София Клуб – празниците на България – общото и различното при етническите малцинства и българите

70,67

19.

33.3-225/ 28.08.08 ЦДГ „Първи юни“, с. Кардам От баба на внуче

70,67

20.

33.3-472/ 01.09.08 РИО -Ловеч Аз те познавам, аз те разбирам

70,33

21.

33.3-451/ 01.09.08 ОУ „Св.Кирил и Методий“ с.Калековец Земя -като една човешка длан

70,33

22.

33.3-464/ 01.09.08 ЦДГ „Теменуга“ – с.Обнова , обл. Плевен Ръка за ръка

70,33

23.

33.3-037/ 18.08.08 ОУ“Св. Климент Охридски“ – с. Камен Фоклорно наследство на етнически групи в с. Камен и околностите

69,33

24.

33.3-258/ 29.08.08 Община Алфатар Шарена дъга

69,00

25.

33.3-027/ 11.08.08 НУ“Васил Левски“ гр. Омуртаг Фолклорните празници – извор на традиции и толерантност

68,67

26.

33.3-453/ 01.09.08 ОУ “ Васил Друмев“, с.Орляк Традициите -път към интеграция на ромите

68,33

27.

33.3-102/ 27.08.08 Община Белослав Красотата е в различието и единни в многообразието

68,33

28.

33.3-204/ 28.08.08 СОУ „Васил Левски“- гр.Крумовград Вярата ни обединява – център „Етнорелигиозна толерантност и диалог“

67,67

29.

33.3-477/ 01.09.08 СОУ „Иван Вазов“ – гр.Вършец Заедно, макар и различни

67,67

30.

33.3-443/ 01.09.08 ОУ „Св. Св.Кирил и Методий“ – гр.Николаево От миналото към бъдещето – ръка за ръка

67,67

31.

33.3-067/ 22.08.08 ОУ“Св.Климент Охридски“ гр. Попово Общото между нас

67,33

32.

33.3-374/ 29.08.08 4-то ОУ „Г. Р. Раковски“- гр. Берковица Културно разнообразие и етническа толерантност

67,00

33.

33.3-013/ 04.08.08 ОУ „Любен Каравелов“- с. Кардан Живеем и се веселим заедно

66,33

34.

33.3-481/01.09.08 РЦ на НПЦ Хасково Диалог между културите

66,10

35.

33.3-295/ 29.08.08 ОУ „Св.паисий Хилендарски“ с. Скалица Училищни клубове“ Сподели с приятел-източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие“

66,00

36.

33.3-219/ 28.08.08 НУ „Св.св.Кирил и Методий“ – гр.Кричим От сандъците на баба

66,00

37.

33.3-463/ 01.09.08 ЦДГ 110 „Слънчева мечта“, гр. София Културното многообразие през погледа на нашите деца

64,67

38.

33.3-423/ 01.09.08 ОУ „Св. Св.Кирил и Методий“ – с.Веселиново Празниците – извор на радост в училище

64,67

39.

33.3-211/ 28.08.08 ДК -Севлиево С магията на театъра

64,00

40.

33.3-336/ 29.08.08 ОУ „Отец Паисий“ – гр.Разград Традиции на моя род

63,33

41.

33.3-041/ 18.08.08 Община Генерал Тошево Обединени от изкуството и радостта – за свят без граници и различие

62,33

42.

33.3-095/ 27.08.08 ОДЗ“Лилия“ – гр. Димитровград  С нас е весело

62,00

43.

33.3-148/ 28.08.08 ОУ „Отец Паисий“ -с.Свидня обл.София Да си дадем шанс, като се опознаем

61,67

44.

33.3-442/ 01.09.08 2-ро ОУ „П.Р.Славейков“ – гр.Стара Загора Уникални, толерантни, заедно

60,33

45.

33.3-159/ 28.08.08 ОУ „Атанас Манчев“ гр.Айтос Споделени етнически ценности

60,33

46.

33.3-061/ 22.08.08 РИО -Монтана Различни, но равни в живота

59,33

47.

33.3-138/ 28.08.08 Община Кирково Заедно да сътворим мечтата си

58,00

48.

33.3-335/ 29.08.08 Община Кюстендил Фрагменти вяра

57,67

49.

33.3-331/ 29.08.08 ОУ „Васил Левски“ с.Караджово „3 в 1“-три етноса под един покрив

56,67

50.

33.3-141/ 28.08.08 ОУ“Хр.Смирненски“ – с.Фотиново Да опознаем и съхраним културното наследство

55,33

51.

33.3-076/ 25.08.08 ЦДГ“Здравец“ гр.Кермен Да си подадем ръце

54,33

52.

33.3-261/ 29.08.08 ОУ „Христо Ботев“- гр.Сапарева баня Многообразието е красота, а различието е богатство

53,33

53.

33.3-112/ 27.08.08 ОДК – гр. Ардино Народното приложно изкуство – извор на вдъхновение и красота

53,33

54.

33.3-387/ 29.08.08 ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ – гр.Пловдив Мисия – да запазя обичта си към родното слово

52,67

55.

33.3-342/ 29.08.08 ППАПИ „Атанас Буров“, гр. Горно Оряхово Дискусии и дебати в училището на многообразието и толерантността

49,00

56.

33.3-168/ 28.08.08 СОУ „Антим І“ гр.Златоград Опознай света – срещни приятел

48,00

57.

33.3-493/ 02.09.08 ОУ „Отец Паисий“ -с.Попинци Духовно огледало – мост между селата Попинци, Левски и Елшица

45,33

58.

33.3-381/ 29.08.08 94СОУ „Димитър Страшимиров“ гр.София Единство в разнообразието

45,33

59.

33.3-465/ 01.09.08 АТПГ- гр.Златица Богатство и разнообразие на ромските традиции

41,67

60.

33.3-424/ 01.09.08 СОУ „Св.Климент Охридски“- гр.Борово Образованието на ромското дете – предизвикателство за всички 35,00