ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВАТА ЗА ПЕРИОДА 2007 -2009 Г.

Програмата е разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр.40 от 2006 г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр.40 от 2006 г.).

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, наричан по-нататък „Центъра“ е създаден да подпомага провеждането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства. Тази политика има за своя рамка Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.). Програмата извежда като основна цел на системата равния достъп до качественото образование, като изрично отбелязва, че равният достъп „не означава еднаква грижа спрямо всички деца, а диференциране на грижата спрямо техните различни потребности“. Това означава, че за „онези деца, които нямат равен старт, е необходимо да се полагат специални грижи с оглед тяхното пълноценно участие в образователния процес“.

Дейността на Центъра ще се основава на комплекса от специални стратегически мерки, формиращ политиката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, отразен в Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, наричана по-нататък  «стратегията», одобрена от министъра на образованието и науката на 11 юни 2004 г.

Програмата за дейността на Центъра за периода 2007 -2009 г., наричана по-нататък „тригодишна програма за дейността на Центъра“, отразява принципите и направленията, залегнали в стратегията, и подпомага тяхното реализиране. Стратегията идентифицира проблемите пред образователната интеграция и ги класифицира като общи и специфични за всяка етническа група. Тя извежда пет основни стратегически цели, към които ще бъде насочена дейността на Центъра през следващите 3 години.

 1. Стратегическа цел 1: Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.
 2. Стратегическа цел 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
 3. Стратегическа цел 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.
 4. Стратегическа цел 4: Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.
 5. Стратегическа цел 5: Формиране на подходящ социално- психологически климат, който да благоприятства реализацията на стратегията.

Дейността на Центъра  ще е насочена и към изпълнение на приоритетите и мерките, заложени и в Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.“, в който образователната интеграция  е изведена като първа и ключова област за интеграция на ромите в българското общество.

Центърът ще работи в две основни направления:

 1. Привличане на средства извън държавния бюджет за реализиране на проекти.
 2. Финансиране на проекти от Центъра.

Направление 1

Привличане на средства извън държавния бюджет за подкрепа на проекти 

През последните години средства за интеграция на лицата принадлежащи към етническите малцинства, в т. ч. за образователна интеграция, се предоставят от различни донори. Общ проблем, не само в България, е липсата на интегриран подход. Голяма част от проектите се планират и осъществяват ad hoc, катоне винаги са част от системната рамка на политиката за интеграция на лицата, принадлежащи към етническите малцинствата. Липсват гаранции за устойчивост на резултатите.

С дейността на Центърът през следващите три години се предвижда да се постигне ефективност и ефикасност в изпълнението на политиката на образователна интеграция, като се осигури целенасоченост и концентрация на финансирането. Във връзка с това основна задача на Центъра ще бъде да мобилизира и акумулира ресурсите на различните донори, като осигури и необходимото допълващо финансиране от републиканския бюджет.

За изпълнение на поставените цели Центърът ще разработва проекти, с които ще кандидатства за финансово подпомагане от: структурните фондове на Европейския съюз; програмите на Ромския образователен фонд; образователните програми към Съвета на Европа; УНИЦЕФ; посолствата; Програмата за ромско участие към Институт „Отворено Общество“ – Будапеща; Програма „Младеж“ – насочена към инициативи за младите хора; Програма „Учене през целия живот“ чрез секторна програма „Коменски“ – насочена към педагогически и образователни потребности на всички в предучилищното и училищното обучение; секторна програма „Еразъм“ – насочена към висшето образование; секторна програма „Леонардо да Винчи“ – насочена към професионалното образование и обучение; секторна програма „Грюндвиг“ – насочена към образованието за възрастни и др.

Разработването на проектите ще се подчинява на следните цели и приоритети:

 1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства;
 2. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства;
 3. Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства;
 4. Поощряване на взаимното опознаване на децата и учениците от етническите малцинства и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство.

За изпълнение на своите цели Центърът ще разработва и представя за финансиране най-малко по два проекта за всяка една от годините, обхванати от програмата. Без да се пренебрегват останалите финансиращи програми, приоритет в работа на Центъра ще бъде разработването на проекти за образователна интеграция по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси 2007-2013″ и програмите на Ромския образователен фонд. Във връзка с това още през 2007 г. Центърът ще започне  разработването на национален проект за образователна интеграция за децата и учениците от етническите малцинства, който ще бъде представен за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси 2007-2013″. Центърът ще привлече за участие представители на заинтересовани страни и ще осигури консултативен процес по проекта.

По отношение на възможностите за финансиране от Ромския образователен фонд Центърът си поставя за задача да разработва и кандидатства с поне един проект годишно пред Ромския образователен фонд.

Направление 2 

Финансиране на проекти от Центъра по приоритети:

С привлечените средства от външни донорски организации и средствата от държавния бюджет Центърът ще финансира проекти, които ще бъдат насочени към следните приоритети и мерки:

Приоритет 1. Гарантиране на равен  достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства 

По този приоритет ще се разходват 50 на сто от средства по програми на Центъра, финансирани със средства от държавния бюджет.

 1.  Проекти, насочени към подпомагане на процеса на десегрегация и последваща интеграция.
 2.  Проекти, свързани с оптимизация на училищната мрежа в общините с малки и разпръснати населени места, включително чрез подпомагане на средищните училища за гарантиране на качествено образование в тях.
 3.  Проекти за подобряване на училищната среда в приемните детски градини и училища.
 4.  Програми и проекти, целящи извеждане на деца без увреждания от помощните училища.
 5.  Проекти, насочени към адаптацията на деца в детските градини и началните училища, за които българският език не е майчин.
 6. Проекти, свързани с изследователска дейност, относно образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
 7. Проекти, осъществяващи наблюдение и оценка, за гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

Показатели за изпълнение:

 • брой ромски деца, които традиционно се насочват в сегрегирани училища, записани и интегрирани в приемни училища извън ромските квартали;
 • брой приемни  училища;
 • брой неформални дейности с интеграционен характер в училищата, разположени в общини с малки и разпръснати населени места;
 • брой неформални дейности с интеграционен характер в приемни училища извън ромските градски квартали;
 • брой адаптирани деца в детските градини и началните училища, за които българския език не е майчин;
 • брой деца без увреждания, изведени от помощните училища;
 • изготвен обобщен доклад, изследващ факторите и възможните решения, за осигуряване на равен достъп до образование;
 • брой общини, в които са изследвани проблемите, факторите и възможните решения за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и тяхното имплементиране в общински програми за образователна интеграция, одобрени от общинските съвети;
 •  реализиран проект за наблюдение и оценка по гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства за всяка от годините.

Приоритет 2. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства 

По този приоритет ще бъдат разходвани 15 на сто  от средства по програми на Центъра, финансирани със средства от държавния бюджет. 

1. Проекти и програми за осъществяване на изследователска дейност, насочена към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

2. Проекти, касаещи осъществяването на извънкласни и извънучилищни дейности, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

3. Проекти, осъществяващи наблюдение, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

4. Проекти за магистърски програми във висши училища за допълнителна квалификация на учители, работещи с деца и ученици от етническите малцинства.

5. Проекти насочени към подкрепа на студенти от етническите малцинства, обучаващи се във висши училища по педагогически специалности.

Показатели за изпълнение:

 • изготвен доклад за ролята на образователния процес за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства;
 • брой деца – обект на мониторинг за процеса на съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства (поне три за периода);
 • брой деца, обхванати от извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства
 • брой учители, обучаващи се в магистърски програми за квалификация за работа с деца и ученици от етническите малцинства;
 • брой подкрепени студенти от етническите малцинства, обучаващи се във висши училища по педагогически специалности.

Приоритет 3. Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

По този приоритет ще бъдат разходвани 20 на сто  от средствата по програми на Центъра, финансирани със средства от държавния бюджет. 

1. Проекти, осъществяващи изследователска дейност, за създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.

2. Проекти и програми за създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.

3. Проекти за извънкласни и извънучилищни форми на работа, целящи създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.

4. Програми и проекти за организиране на форми за привличане и адаптиране към учебния процес на отпаднали и необхванати от училището ученици.

5. Проекти на училища за стимулиране на дейности, свързани с родители, възпрепятстващи децата си да посещават детска градина и училище.

6. Проекти за квалификационни дейности за учителите в съответствие с целите по чл. 3, ал. 1 от Устройствения правилник на ЦОИДУЕМ.

Показатели за изпълнение :

– изготвен национален доклад относно предпоставките за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства;

– брой общини, за които са изследвани предпоставките за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства;

– брой деца от етническите малцинства, обхванати в извънкласни и извънучилищни дейности;

– брой на реинтегрираните в образователната система ученици ;

– брой родители, обхванати от дейности, насочени към социализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез образование;

– брой проекти, осъществени в партньорство между регионалните инспекторати по образованието, училища, общини, училищни настоятелства, неправителствени организации за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства.

Приоритет 4. Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

По този приоритет ще бъдат разходвани 15 на сто  от средства по програми на Центъра, финансирани със средства от държавния бюджет.

 1. Проекти за изследователска дейност в областта на интеркултурното образование и възпитание.
 2. Проекти на регионалните инспекторати по образованието на МОН, общините и училищата с училищни настоятелства за организиране на вътрешноучилищни и междуучилищни дебати и дискусии за опознаване на културното многообразие в България.
 3. Проекти за наблюдение и оценка, свързани с интеркултурното разнообразие в страната.
 4. Проекти на регионалните инспекторати по образованието на МОН, общините и училищата с училищни настоятелства при извънкласни и извънучилищни дейности, отразяващи и представящи културното разнообразие в България.

Показатели за изпълнение :

– изготвен национален доклад за ролята на интеркултурното образование и възпитание като фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство;

– брой деца, обхванати в извънкласни и извънучилищни дейности, насочени към опознаване и подкрепа на културното разнообразие.

Изложените по-горе приоритети и мерки ще бъдат финансирани със средства от държавния бюджет и с привлечените средства от вътрешни и външни донори.

Разпределението на средствата от вътрешни и външни донори по приоритети и графика за тяхното разходване ще зависят в голяма степен от волята на донорите. В този смисъл и графикът на конкурсите, по които ще се финансират проекти с донорски средства, ще зависи основно от условията, при които са предоставени външните средства. Въпреки че част от средствата от националния бюджет ще се използват приоритетно за допълващо финансиране на донорските средства, когато това се изисква, основната част от бюджетните средства се очаква да могат да бъдат използвани за организиране на самостоятелни конкурси за реализиране на посочените по-горе мерки. Във връзка с това и когато остатъчния размер на средствата от държавния бюджет позволява, Центърът си поставя за цел да организира минимум по два конкурса годишно за подкрепа на проекти.

Индикативно разпределение на средствата от държавния бюджет по приоритети и години:

ПРИОРИТЕТИ

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Общо

Приоритет 1

550 000

700 000

1 000 000

2 250 000

Приоритет 2

100 000

250 000

325 000

675 000

Приоритет 3

150 000

200 000

550 000

900 000

Приоритет 4

200 000

350 000

125 000

675 000

ОБЩО СРЕДСТВА:

1 000 000

1 500 000

2 000 000

4 500 000

Управителният съвет на Центъра може да извършва преразпределение на средствата по приоритети в размер до 5 на сто от общата сума на средствата от държавния бюджет.

Основни насоки за финансиране и оценка на проекти от центъра 

Финансирането на проекти от Центъра ще се осъществява на конкурсен принцип. За целта Центърът ще организира най-малко два конкурса годишно, като всеки от тях  ще включва финансиране по една или повече от изброените по-горе мерки.

Конкурсите ще бъдат оповестявани с обявление на електронната страница на Центъра най-малко 60 дни преди крайния срок за подаване на документи за кандидатстване. За популяризиране на конкурсите ще бъдат използвани широк кръг от средства за масова информация.

Условията за финансиране, критериите за оценка и документите за кандидатстване ще се одобряват от управителния съвет на Центъра и ще бъдат публикувани едновременно с обявлението за конкурса. Допускането до конкурс, оценката и класирането на проектите ще се извършва от служители на Центъра и от външни експерти.

Право да кандидатстват с проекти ще имат държавните и общинските детски градини, училищата и обслужващите звена от системата на народната просвета, регионалните инспекторати по образованието, държавните висши училища и общините. С критериите за класиране на проектите ще бъде насърчавано, както съвместното участие на посочените бюджетни организации, така и партньорството с юридически лица с нестопанска цел.

Финансирането, изпълнението и отчитането на дейностите по проекти, финансирани от Центъра, ще бъдат обвързани с посочените по-горе показатели за изпълнение по всяка мярка. Изискване към проектите, представени за финансиране, ще бъде да съдържат показатели за изпълнение, съответстващи на мерките, които ще се финансират по проекта, както и целева стойност по всеки един показател (какво бенефициентът възнамерява да постигне като резултат по съответната дейност). Класирането на проектите ще става и въз основа на тези целеви стойности. Този подход предполага, че и контролът и оценката на изпълнението на проектите също ще бъдат насочени към целевите стойности по показателите за изпълнението, с които се е ангажирал бенефициентът. Целта на един такъв подход е дейността на Центъра да бъде насочена към резултатите, както и да се гарантира в максимална степен реализация на целите на програмата.

С оглед повишаване отговорността и прозрачността в работата на Центъра, Управителният съвет ще възлага извършването на одити и оценки за изпълнението на програмата и на отделни конкурси.

Въз основа на отчетените стойности по показателите за изпълнение Центърът ще попълва системата за отчетност, наблюдение и оценка на дейността си. В изпълнение на чл. 23 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства всяка година до 30 април на интернет страницата на Центъра ще бъде публикуван годишен доклад за дейността на Центъра. Докладът ще съдържа: информация за изпълнението на годишния план и за напредъка по изпълнението на програмата по заложените показатели за изпълнение; финансова информация за дейността на Центъра; информация за извършените одити и външни оценки на дейността; списък на финансираните организации и размера на предоставените средства; информация за финансираните през годината проекти.

Прикачени файлове:

Програма за дейността на ЦОИДУЕМ за периода 2007 – 2009 г. (94 KB)